Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy edytorskie literatury przekładowej z języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-3-PrPrzek
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy edytorskie literatury przekładowej z języka włoskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

F1_W17


UMIEJĘTNOŚCI

F1_U08


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

F1_K05


Skrócony opis:

Kurs ma na celu zaznajomienie z problematyką związaną z funkcjonowaniem przekładów w kulturze docelowej, przede wszystkim w świetle dotyczących ich praktyk redakcyjnych, jak i uwarunkowań rynku wydawniczego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

F1_W17: absolwent kursu ma uporządkowaną wiedzę w zakresie terminologii przekładoznawczej i edytorskiej

F1_U08: potrafi dokonać analizy przekładu pod kątem jego funkcjonowania i recepcji w kulturze docelowej

F1_K05: jest świadomy przynależności do europejskiego kręgu kulturowego i współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa literackiego Włoch

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)