Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redagowanie publikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-3-RedPub
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Redagowanie publikacji
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E-spec1_W09

E-spec1_U06

E-spec1_K02

E-spec1_K04


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu kształcenie umiejętności przygotowania tekstu do publikacji. Omówione zostaną normy wydawnicze ustalone na podstawie praktyki redakcyjno-edytorskiej, a także sprawy związane z kompozycją tekstu, stylistyką, normą językową, ortograficzną, interpunkcyjną.

Pełny opis:

Zajęcia, w znacznej mierze, mają charakter warsztatów, podczas których studenci pracować będą na tekstach zróżnicowanych gatunkowo. Zakres poruszanych zagadnień obejmie następujące tematy:

- Edytorska kompozycja tekstu, czytanie redaktorskie a intencje autora

- Porządek pracy nad publikacją

- Redakcja a korekta

- Zasady stosowania wybranych znaków pisarskich: słownych, cyfrowych, symbolicznych, itp.

- Poprawne stosowanie znaków wewnątrzwyrazowych i międzywyrazowych

- Błędy językowe w tekście (stylistyczne, gramatyczne, leksykalne)

Literatura:

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007;

K. Kłosińska, Formy i normy czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2004;

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007;

A. Wolański, Edycja tekstów, Warszawa 2011.

Słowniki: poprawnej polszczyzny, języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficzny, interpunkcyjny.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

-zna i rozumie terminologię edytorstwa praktycznego;

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu norm i zasad redagowania i opracowywania tekstu współczesnego

- potrafi zredagować na poziomie podstawowym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi.

-potrafi współdziałać w grupie, biorąc udział w procesie wydawniczym

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu wydawcy czy redaktora.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium końcowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)