Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Testowanie i certyfikacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-3-TesCert
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Testowanie i certyfikacja
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W14

FP1_U09

FP1_K06

Wymagania wstępne:

Wiedza podstawowa z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta ze specyfiką certyfikacji JPJO, strukturą Państwowego Egzaminu z JPJO (poziomy A2, B1, B2, C1, C2) oraz testowaniem jako narzędziem do weryfikacji zdobytych kompetencji językowych. Jednym z głównych elementów zajęć jest zdobycie przez studenta wiedzy dot. materiałów przygotowujących do Państwowego Egzaminu z JPJO (poziomy A2-C2), a także aktualnych pozycji metodycznych, zawierających wartościowe wskazówki dla lektora lub egzaminatora.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu przedmiotu student ma widzę z zakresu certyfikacji JPJO, struktury egzaminu z JPJO, potrafi stworzyć autorski test, uwzględniający 5 sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, pisanie, mówienie).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (5): student ma wiedzę z zakresu testowania jako sposobu weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności językowych cudzoziemca oraz rodzajów testów (np. test postępu, test biegłości.), objaśnia wszystkie wprowadzone terminy z zakresu certyfikacji jpjo. Student potrafi dokonać właściwej oceny dowolnego materiału dydaktycznego (np. materiały autentyczne, podręczniki do nauki wybranych sprawności językowych), a później wykorzystać go w odpowiedni sposób. Student potrafi samodzielnie stworzyć autorski test biegłości, składający się z 5 części (RS, RT, PG, pisanie, mówienie), w którym zostaną uwzględnione założenia programowe wybranego poziomu znajomosci języka polskiego jako obcego. (A1, A2, B1, B2 lub C1).

Na ocenę dobrą (4): student ma wiedzę z zakresu testowania jako sposobu weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności językowych cudzoziemca oraz rodzajów testów (np. test postępu, test biegłości.), objaśnia prawie wszystkie wprowadzone terminy z zakresu certyfikacji jpjo. Student, posługując się drobnymi wskazówkami prowadzącego, potrafi dokonać właściwej oceny dowolnego materiału dydaktycznego (materiały autentyczne, podręczniki do nauki wybranych sprawności językowych), a później wykorzystać go w odpowiedni sposób. Student, korzystając ze wskazówek merytorycznych prowadzącego, potrafi samodzielnie stworzyć autorski test biegłości, składający się z 5 części (RS, RT, PG, pisanie, mówienie), w którym zostaną uwzględnione założenia programowe wybranego poziomu znajomosci j. (A1, A2, B1, B2 lub C1).

Na ocenę dostateczną (3): student posiada niekompletną wiedzę z zakresu testowania jako sposobu weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności językowych cudzoziemca oraz rodzajów testów (student myli terminy " test postępu"," test biegłości"), nie potrafi objaśnić wszystkich wprowadzonych terminów z zakresu certyfikacji jpjo. Ocena dowolnego materiału dydaktycznego (np. materiałów autentycznych, podręczników do nauki wybranych sprawności językowych) sprawia studentowi trudność. Student, korzystając z pomocy merytorycznej prowadzącego, potrafi stworzyć autorski test biegłości, składający się z 5 części (RS, RT, PG, pisanie, mówienie), który będzie wymagał dopracowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Vira Neszew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Vira Neszew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Do konwersatorium, prowadzonego w formie 30 godzin, przypisano 2 punkty ECTS:

udział w konwersatorium: 30 godzin

samodzielne opracowanie metodycznych materiałów uzupełniających: 10

przygotowanie autorskiego testu, uwzględniającego 5 sprawności językowych (RS, RT, PG, Pisanie, Mówienie) = 10 godzin

konsultacje: 5 godzin

Łącznie: 55 godzin = 2 ECTS


* 1 ECTS = 25-30 godzin


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)