Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-II-1-GraFun
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka funkcjonalna języka polskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W11

FP2_U09

FP2_K06


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu gramatyki opisowej i gramatyki historycznej języka polskiego oraz kultury języka.

Skrócony opis:

Zajęcia służą zapoznaniu studentów z funkcjonalnym oglądem i opisem języka polskiego z perspektywy możliwości nauczania go jako języka obcego.

Pełny opis:

Zajęcia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego to analiza i opis jego struktury w aspekcie funkcjonalnym. Na podstawie praktycznej i teoretycznej (gramatyka opisowa, historyczna, kultura języka) znajomości struktury języka polskiego studenci analizują, opisują, uogólniają, precyzują i formułują (na różne sposoby) wiedzę o polszczyźnie przydatną w procesie jej nauczania, głównie jako ojęzyka obcego. Opis struktuiry języka jest dzięki temu "przekładany" na pokazanie funkcji i celów kategorii gramatycznych (od "jak" do "po co").

Literatura:

Dostępne współczesne opracowania akademickie gramatyki języka polskiego (różne).

Z. Kaleta, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków 1999.

L. Madelska, Discovering Polish. A learner's grammar, Kraków 2010.

L. Madelska, Prakticzeskaja grammatika pol'skogo jazyka, Kraków 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W11: student zna strukturę języka polskiego w ujęciu funkcjonalnym, potrafi powiązać wiedzę w takim ujęciu z opisem akdemickim, zna rozmaite warianty opisu funkcjonalnego elementów struktury polszczyzny

FP2_U09: student potrafi samodzielnie analizować zagadnienia gramatyczne w ujęciu funkcjonalnym, znajdować dla nich realizacje tekstowe i sposoby opisu przydatne w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego

FP2_K06: student jest gotów do wykorzystania wiedzy o strukturze polszczyzny w ujęciu funkcjonalnym w trakcie nauczania języka plskiego jako obcego, jest przygotowany do stosowania różnych opisów funkcjonalnych elementów języka polskiego podczas procesu dydaktycznego, jest w stanie przekazywać umiejętności w tym zakresie innym osobom uczącym języka polskiego

Praca związana z zajęciami polega na:

- udziale w zajęciach,

- aktywnym i kreatywnym uczestnictwie w zajęciach,

- samodzielnych poszukiwaniach i analizie materiałów językowych,

- przygotowaniu pracy zaliczeniowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zajęć (zaliczenie zajęć) to ocena stopnia opanowania funkcjonalnego opisu struktury elementów składowych języka polskiego, znajdowania trafnych przykładów użycia tych struktur i gotowości, by przekazać tę wiedzę uczącym się polskiego jako obcego oraz innym lektorom.

Ocenianiu ciągłemu podlegają: działania studentów w trakcie zajęć oraz przygotowywanie się studentów do zajęć (wiedza, kojarzenie faktów językowych, materiały ilustracyjne)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Agnieszka Karolczuk, Magdalena Partyka
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godzin.

Aktywne i kreatywne uczestnictwo w zajęciach: 30 godzin

Samodzielne przygotowywanie się do zajęć i analiza materiału językowego: 20 godzin.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 20 godzin.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

H. Goszczyńska, M. Magajewska, Od przypadka do przypadka. Przewodnik dla cudzoziemców po fleksji imiennej języka polskiego..., Łódź 2012.

S. Mędak, Język polski dla obcokrajowców...Gramatyka i składnia progresywna..., Kraków 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Agnieszka Karolczuk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywny udział w zajęciach: 30 godzin.

Przygotowywanie się do zajęć: 30 godzin.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 20 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Karolczuk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)