Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (cz. I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-II-1-JPJO-C Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (cz. I)
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2g_W05, FP2g_U05, FP2g_K04

Skrócony opis:

1. konstruowanie programu nauczania na poziomie podstawowym oraz porównanie go z wybranym programem nauczania,

2. planowanie zajęć jpjo - tworzenie konspektu lekcji w oparciu o metodę komunikacyjną,

3. nauczanie jpjo od początku tylko po polsku (tj. bez wykorzystywania języka pośrednika),

4. funkcjonalne wprowadzanie poszczególnych przypadków,

5. metoda komunikacyjna,

6. gry i zabawy w nauczaniu jpjo,

7. dostępne na rynku podręczniki, pomoce dydaktyczne i literatura fachowa;

8. ewaluacja pracy studenta i lektora;

Pełny opis:

1. konstruowanie programu nauczania na poziomie podstawowym ( ustalanie zakresu tematycznego, porządkowanie materiału leksykalnego i gramatycznego, określanie celów, liczba godz. etc.) oraz porównanie go z wybranym programem nauczania,

2. planowanie zajęć jpjo - tworzenie konspektu lekcji w oparciu o metodę komunikacyjną z uwzględnieniem faz lekcyjnych, określanie celów lekcji, dobór form i technik pracy, przygotowywanie kart pracy, ćwiczeń itp. pomocy/środków dydaktycznych,

3. nauczanie jpjo od początku tylko po polsku (tj. bez wykorzystywania języka pośrednika),

4. funkcjonalne wprowadzanie poszczególnych przypadków,

5. metoda komunikacyjna,

6. gry i zabawy w nauczaniu jpjo,

7. dostępne na rynku podręczniki, pomoce dydaktyczne i literatura fachowa;

8. ewaluacja pracy studenta i lektora;

Literatura:

1.A. Seretny, E. Lipińska: "ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego", Universitas Kraków 2005;

2."Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego", red. E. Lipińska, A. Seretny, Universitas Kraków 2006;

3.40 koncepcji dobrych lekcji, red. A. Rabiej, H. Marczyńska, B. Zaręba, Universitas Kraków 2011, CD;

4.T. Siek-Piskozub, "Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych", WSiP Warszawa 1994;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

student zna i rozumie na poziomie zaawansowanym terminologię używaną w metodyce nauczania jpjo,

-zna wymagania programowe na poziom podstawowy (A1, A2),

-umie opracować samodzielnie program na poziom podstawowy oraz modyfikować inne dostępne programy na tym poziomie,

-wie, jak od początku uczyć tylko po polsku, tzn. jak prowadzić zajęcia metodą komunikacyjną (wprowadzać materiał leksykalny i gramatyczny) bez używania języka obcego jako pośrednika,

-zna zakres użycia poszczególnych przypadków, umie wprowadzać je w sposób funkcjonalny,

- umie pracować metodą komunikacyjną, wykorzystywać gry i zabawy na lekcji jpjo,

-potrafi napisać konspekt, dobrać formy pracy do zaplanowanej lekcji, określić cele lekcji (językowe i pozajęzykowe - czyli cywilizacyjno-kulturowe), stworzyć karty pracy i pomoce dydaktyczne, układać różne typy zadań na poszczególne poziomy itp.

-potrafi dokonać ewaluacji pracy studenta i własnej,

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i krytycznie analizuje swoje kompetencje zawodowe w zakresie nauczania jpjo - rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji przez całe życie, posiada umiejętność integrowania i wykorzystywania w nauczaniu jpjo wiedzy z różnych dyscyplin (np. językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, religii, psychologii);

30 godzin - udział w zajęciach

15 godzin - przygotowanie do zajęć

15 godzin - samodzielna lektura

15 godzin - przygotowanie prac zaliczeniowych

75 godzin=3 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA

1. aktywne uczestnictwo w zajęciach,

2. przygotowanie i przeprowadzenie minilekcji (ok. 30 min.) na poziomie podstawowym metodą komunikacyjną (+ napisanie konspektu oraz opracowanie kart pracy i materiałów dydaktycznych do lekcji),

3.wykonanie 6 zalaminowanych plansz dydaktycznych formatu A4 - oceniana będzie zarówno strona merytoryczna, jak i estetyczna dzieła;

KRYTERIA OCENIANIA

Bardzo dobrą ocenę (5) uzyskuje Student, który:

- bardzo dobrze zna i rozumie na poziomie zaawansowanym terminologię, używaną w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego.

- bardzo dobrze opracowuje konspekty, ćwiczenia, testy i pomoce dydaktyczne, a także indywidualne programy nauczania języka polskiego jako obcego, zgodne z odpowiednim poziomem zaawansowania, wymaganym na egzaminach certyfikowanych. Kreatywnie wykorzystuje zarówno nowoczesne technologie, w szczególności platformy e-learningowe, jak i gry oraz zabawy edukacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Posiada bardzo dobrą umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych: językoznawstwa, kulturoznawstwa, pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania języków obcych – oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.

- ma bardzo dobrą poziomu swojej wiedzy i krytycznie analizuje swoje kompetencje zawodowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, bardzo dobrze rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi do tego inspirować inne osoby; bardzo dobrze identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego. Ma bardzo dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju oraz bardzo dobrze potrafi ją wykorzystać we własnej praktyce zawodowej w sferze glottodydaktyki języka polskiego; ma bardzo dobrą świadomość roli wiedzy o kulturze, religii, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym, a także stosuje ją w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego.

Dobrą ocenę (4) uzyskuje Student, który:

- dobrze zna i rozumie na poziomie zaawansowanym terminologię, używaną w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego.

- dobrze opracowuje konspekty, ćwiczenia, testy i pomoce dydaktyczne, a także indywidualne programy nauczania języka polskiego jako obcego, zgodne z odpowiednim poziomem zaawansowania, wymaganym na egzaminach certyfikowanych. Kreatywnie wykorzystuje zarówno nowoczesne technologie, w szczególności platformy e-learningowe, jak i gry oraz zabawy edukacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Posiada dobrą umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych: językoznawstwa, kulturoznawstwa, pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania języków obcych – oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.

- ma dobrą poziomu swojej wiedzy i krytycznie analizuje swoje kompetencje zawodowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, dobrze rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi do tego inspirować inne osoby; dobrze identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego. Ma dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju oraz dobrze potrafi ją wykorzystać we własnej praktyce zawodowej w sferze glottodydaktyki języka polskiego; ma dobrą świadomość roli wiedzy o kulturze, religii, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym, a także stosuje ją w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego.

Dostateczną ocenę (3) uzyskuje Student, który:

- słabo zna i rozumie na poziomie zaawansowanym terminologię, używaną w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego.

- słabo opracowuje konspekty, ćwiczenia, testy i pomoce dydaktyczne, a także indywidualne programy nauczania języka polskiego jako obcego, zgodne z odpowiednim poziomem zaawansowania, wymaganym na egzaminach certyfikowanych. Słabo wykorzystuje zarówno nowoczesne technologie, w szczególności platformy e-learningowe, jak i gry oraz zabawy edukacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Posiada słabą umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych: językoznawstwa, kulturoznawstwa, pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania języków obcych – oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.

- ma słabą poziomu swojej wiedzy i krytycznie analizuje swoje kompetencje zawodowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, słabo rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, słabo potrafi do tego inspirować inne osoby; słabo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego. Ma słabą świadomość odpowiedzialności za zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju oraz słabo potrafi ją wykorzystać we własnej praktyce zawodowej w sferze glottodydaktyki języka polskiego; ma dobrą świadomość roli wiedzy o kulturze, religii, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym, a także stosuje ją w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego.

Niedostateczną ocenę (2) uzyskuje Student, który

- nie spełnia kryteriów ujętych w efektach kształcenia.

Praktyki zawodowe:

zgodnie z regulaminem odbywania praktyk zawodowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.