Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (cz. I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-II-1-JPJO-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (cz. I)
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2g_W05; FP2g_W09; FP2g_U05

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie i zdefiniowanie podstawowych pojęć z zakresu metodyki nauczania języków obcych, w tym języka polskiego jako obcego. Poznanie metod nauczania języków obcych w perspektywie historycznej oraz zastosowania poszczególnych metod w zależności od specyficznych potrzeb ucznia. Następnie nauka wyboru odpowiedniej metody pracy po przeprowadzeniu analizy potrzeb słuchacza (profil słuchacza, cele nauki, sytuacja dydaktyczna), nauka odpowiednich technik nauczania, planowania kursu językowego oraz lekcji języka polskiego jako obcego wraz z ewaluacją.

Pełny opis:

Student z założenia powinien być po specjalizacji nauczycielskiej. Dodatkowo znajomość zagadnień z kultury języka polskiego, własne doświadczenie studenta jako osoby uczącej się języków obcych oraz znajomość gramatyki opisowej języka polskiego stanowią znaczące ułatwienie w opanowaniu zagadnień metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.

Program zajęć obejmuje 15 zagadnień, podzielonych na trzy grupy. Pierwsza grupa obejmuje problemy nauczania języków obcych. Studenci zapoznają się z zasadami przygotowywania kursu językowego: opracowywaniem programu oraz metody, wyborem materiałów dydaktycznych, doborem treści.

Poznają metody nauczania języków obcych: bezpośrednią, gramatyczno-tłumaczeniową, audiolingwalną, kognitywną, metodę reagowania całym ciałem (TPR), metodę naturalną, sugestopedię, podejście komunikacyjne, różnorodne metody niekonwencjonalne itp.

Dowiedzą się, wg jakich metod nauczać języka obcego w różnych grupach wiekowych – jak układać programy, jakie metody wykorzystywać, w jaki sposób motywować poszczególne grupy wiekowe, jakie zainteresowania właściwe są dla dzieci, a jakie dla młodzieży i dorosłych.

Druga grupa zagadnień związana jest bezpośrednio z nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Studenci dowiedzą się, jak planować lekcje i przygotowywać materiały. Zaznajomią się z formami pracy w klasie (interakcje), pracą w grupach, pracą w parach. Dowiedzą się, jak zarządzać czasem przeznaczonym na zajęcia i jak przekazywać uczniom tzw. feedback, czyli opinię o postępach w nauce.

W dalszej części kursu zapoznają się z metodyką nauczania poszczególnych sprawności językowych:

- nauczaniem wymowy (problematyka: metody oraz techniki, wymowa a zapis, korygowanie wymowy uczących się, materiały dostępne do nauki wymowy);

- nauczaniem słownictwa (problematyka: metody oraz techniki, jakiego słownictwa uczyć, prezentowanie oraz zapamiętywanie słownictwa, testowanie znajomości leksyki);

- nauczaniem gramatyki (problematyka: metody oraz techniki, czym jest gramatyka, terminy gramatyczne (uczyć czy nie uczyć), miejsce gramatyki w procesie dydaktycznym, prezentowanie i wyjaśnianie zagadnień gramatycznych);

- ćwiczeniem sprawności słuchania (problematyka: czym jest umiejętność słuchania, jak dobierać materiały dydaktyczne, problemy uczących się, metody oraz techniki);

- ćwiczeniem sprawności mówienia (problematyka: jak osiągnąć sukces w mówieniu, dobór tematów i zadań, interakcje językowe, metody i techniki nauczania umiejętności mówienia);

- ćwiczeniem umiejętności czytania (problematyka: jak czytać, od czego zacząć, metody oraz techniki czytania, doskonalenie umiejętności czytania, czytanie w grupach zaawansowanych);

- ćwiczeniem umiejętności pisania (problematyka: pisanie kontra mówienie – co jest ważniejsze, metody oraz techniki nauki pisania, stymulowanie kursantów do pisania).

Studenci przyswoją także problematykę błędów językowych, popełnianych przez osoby uczące się języka polskiego jako obcego (czym jest błąd, rodzaje błędów, najczęstsze błędy popełniane przez osoby uczące się języka polskiego jako obcego).

Podczas kursu studenci dowiedzą się, jak kontrolować wyniki nauczania, poznają funkcje i typy kontroli, zapoznają się z systemem wystawiania ocen.

Trzecia grupa zagadnień obejmuje kwestie pośrednio związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego. Studenci nauczą się wykorzystywać multimedia w dydaktyce języka polskiego jako obcego oraz wprowadzać zagadnienia z kultury polskiej do dydaktyki języka polskiego jako obcego.

Literatura:

Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, praca zbiorowa pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2006.

A. Sertny, E. Lipińska, ABC Metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005.

H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2009.

M. Badecka-Kozikowska, Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych, Warszawa 2008.

R. Cudak, J. Tampor, Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Katowice 2001.

Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny, pod red. W. Miodunki, Kraków 1992.

Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2g_W05 Zna i rozumie na poziomie zaawansowanym terminologię,

używaną w metodyce nauczania języka polskiego jako

obcego.

FP2g_W09: Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu

psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych podstaw

nauczania języka polskiego jako obcego oraz pogłębioną

wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej

zmienności jego znaczeń;

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o współczesnych

dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, obejmującą

glottodydaktykę, psychologię, pedagogikę; zna wszystkie

podręczniki glottodydaktyczne oraz warsztat lektora języka

polskiego jako obcego;

zna i wykorzystuje najnowsze tendencje metodyczne w

glottodydaktyce i sposoby dostosowania metody do potrzeb

grupy lub indywidualnych, osobowościowych cech studenta,

a także metody testowania i certyfikacji

FP2g_U05:

Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych

dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych:

językoznawstwa, kulturoznawstwa, pedagogiki, psychologii,

metodyki nauczania języków obcych – oraz jej zastosowania

w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.

OPIS ECTS:

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- samodzielna lektura – 8 godzin

- przygotowanie prezentacji – 7 godzin

75 godzin=3 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA:

Na zakończenie oraz zaliczenie z oceną I części wykładów z metodyki nauczania jpjo studenci są zobowiązani do stworzenia prezentacji multimedialnej z wybranej metody niekonwencjonalnej stosowanej w nauczaniu języka polskiego jako obcego i zaprezentowania przed grupą i wykładowcą.

KRYTERIA OCENIANIA

Bardzo dobrą ocenę (5) uzyskuje Student, który:

FP2g_W05; FP2g_W09;

-bardzo dobrze zna i rozumie na poziomie zaawansowanym terminologię, używaną w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego. Ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu

psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych podstaw nauczania języka polskiego jako obcego oraz pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń. Ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę szczegółową o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, obejmującą glottodydaktykę, psychologię, pedagogikę; bardzo dobrze zna wszystkie podręczniki glottodydaktyczne oraz warsztat lektora języka polskiego jako obcego. Bardzo dobrze zna i wykorzystuje najnowsze tendencje metodyczne w glottodydaktyce i sposoby dostosowania metody do potrzeb grupy lub indywidualnych, osobowościowych cech studenta, a także metody testowania i certyfikacji

FP2g_U05:

- posiada bardzo dobrą umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych: językoznawstwa, kulturoznawstwa, pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania języków obcych – oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.

Dobrą ocenę (4) uzyskuje Student, który:

FP2g_W05; FP2g_W09;

- dobrze zna i rozumie na poziomie zaawansowanym terminologię, używaną w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego. Ma dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych podstaw nauczania języka polskiego jako obcego oraz pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń. Ma dobrze uporządkowaną wiedzę szczegółową o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, obejmującą glottodydaktykę, psychologię, pedagogikę; dobrze zna wszystkie podręczniki glottodydaktyczne oraz warsztat lektora języka polskiego jako obcego. Dobrze zna i wykorzystuje najnowsze tendencje metodyczne w glottodydaktyce i sposoby dostosowania metody do potrzeb grupy lub indywidualnych, osobowościowych cech studenta, a także metody testowania i certyfikacji

FP2g_U05:

- posiada dobrą umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych: językoznawstwa, kulturoznawstwa, pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania języków obcych – oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.

Dostateczną ocenę (3) uzyskuje Student, który:

FP2g_W05; FP2g_W09;

- słabo zna i rozumie na poziomie zaawansowanym terminologię, używaną w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego. Ma słabo uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych podstaw nauczania języka polskiego jako obcego oraz pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń. Ma słabo uporządkowaną wiedzę szczegółową o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, obejmującą glottodydaktykę, psychologię, pedagogikę; dobrze zna wszystkie podręczniki glottodydaktyczne oraz warsztat lektora języka polskiego jako obcego. Słabo zna i wykorzystuje najnowsze tendencje metodyczne w glottodydaktyce i sposoby dostosowania metody do potrzeb grupy lub indywidualnych, osobowościowych cech studenta, a także metody testowania i certyfikacji

FP2g_U05:

- posiada słabą umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych: językoznawstwa, kulturoznawstwa, pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania języków obcych – oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.

Niedostateczną ocenę (2) uzyskuje Student, który

- nie spełnia kryteriów ujętych w efektach kształcenia.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe studenci odbywają po I roku specjalizacji w Szkole Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na WNH UKSW, bądź po wyrażeniu zgodny Opiekuna Praktyk dr Agaty Roćko w szkołach językowych zewnętrznych. Dokumenty do praktyk są do pobrania na stronie szkoły bądź wydziału.

http://www.polish.wnh.uksw.edu.pl/node/145

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.