Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-II-1-MNJPJO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W11

FP2_U09

FP2_K06


Skrócony opis:

Zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego mają na celu przedstawienie programów nauczania na poziomach zaawansowania A1-C2, metoda i technik pracy wspierających rozwijanie wszystkich kompetencji oraz przedstawienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z uczeniem się języka polskiego jako obcego. Dodatkowym celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć (w tym warsztatów) z zakresu polskiej kultury i historii przeznaczonych dla cudzoziemców na różnych poziomach zaawansowania. Poruszone będą również zagadnienia dotyczące badania potrzeb i nauczania języków specjalistycznych.

Pełny opis:

Zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego mają na celu przedstawienie programów nauczania na poziomach zaawansowania A1-C2, metoda i technik pracy wspierających rozwijanie wszystkich kompetencji oraz przedstawienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z uczeniem się języka polskiego jako obcego. Dodatkowym celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć (w tym warsztatów) z zakresu polskiej kultury i historii przeznaczonych dla cudzoziemców na różnych poziomach zaawansowania. Studenci poznają techniki pracy aktywnej na lekcji, pracy metodą projektów, pracy z uczniami w różnym wieku oraz podstawowych zagadnień e-learningu.

1. Nauczanie języka polskiego jako obcego - podstawowe pojęcia (4h)

2. Konstruowanie programu nauczania ( ustalanie zakresu tematycznego, porządkowanie materiału leksykalnego i gramatycznego, określanie celów, liczba godz. etc.) oraz porównanie go z wybranym programem nauczania - poziomy nauczania A1-C2, nauczania podsystemów języka zależnie od poziomu nauczania (4 h)

3. planowanie zajęć jpjo - tworzenie konspektu lekcji z uwzględnieniem faz lekcyjnych, określanie celów lekcji, dobór form i technik pracy, przygotowywanie kart pracy, ćwiczeń itp. pomocy/środków dydaktycznych (2h)

4. przegląd podręczników i stron www do nauki języka polskiego jako obcego (2h)

5. nauczanie kultury i historii - podstawowe zagadnienia (4h)

6. nowoczesne technologie na lekcji jpjo i przygotowywanie ćwiczeń online (4h)

7. badanie potrzeb językowych i edukacyjnych (2h)

8. nauczanie języków specjalistycznych (2h)

7.prowadzenie lekcji/ obserwacja/ ocena (peer-review) (6h)

Literatura:

I. Janowska, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków 2011.

Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, praca zbiorowa pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2006.

I. Janowska, Planowanie lekcji języka obcego, podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków 2010.

Programy nauczania języka polskiego jako obcego. poziomy A1-C2, praca zbiorowa pod red. I. Janowskiej, E. lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turka, Kraków 2011.

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003

J. Krajka, Lekcja a metoda nauczania. Modele lekcji języka obcego w: Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Warszawa 2009.

Nauka języka w perspektywie ucznia, red. H. Komorowska

Metodyka nauczania języka obcego, H. Komorowska

wybrane artykuły z czasopisma "Języki obce w szkole"

Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, pod red. W. Miodunki, Kraków 2004.

Przemysław E. Gębal, Realia i kultura w nauczaniu polskiego jako obcego. [w:]

Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej, pod red. Piotra Garncarka i Piotra Kajaka. CJPiKPdC POLONICUM, Warszawa 2012

Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej, pod red. P. Garncarka i in. CJPiKPdC POLONICUM, Warszawa 2010;

Refleksyjny praktyk. O pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego, Wydawnictwo UKSW, 2020, red. Karolina Zioło-Pużuk (wybrane teksty)

Karolina Zioło-Pużuk, Small talk w klasie i poza nią - krótka rozmowa, która buduje relacje i wspiera rozwój kompetencji komunikacyjnej, w: Refleksyjny praktyk. O pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego, Wydawnictwo UKSW, 2020

Karolina Zioło-Pużuk, Nauczanie języka polskiego jako obcego osób duchownych- wyzwania i rozwiązania. „Język, szkoła, religia”, 2021

Karolina Zioło-Pużuk, Photovoice jako metoda badania potrzeb językowych i szkoleniowych. Studium przypadku. Acta Universitatis Lodzensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 2021

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna i rozumie terminologię, używaną w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego.

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych podstaw nauczania języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń.

Samodzielnie opracowuje konspekty, ćwiczenia, testy i pomoce dydaktyczne, a także indywidualne programy nauczania języka polskiego jako obcego zgodnie z odpowiednim poziomem zaawansowania wymaganym na egzaminach certyfikatowych.

Kreatywnie wykorzystuje zarówno nowoczesne technologie, w szczególności platformy e-learningowe, jak i gry oraz zabawy edukacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i krytycznie analizuje swoje kompetencje zawodowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga podstawowe dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, kształtujące.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego mają na celu przedstawienie programów nauczania na poziomach zaawansowania A1-C2, metoda i technik pracy wspierających rozwijanie wszystkich kompetencji oraz przedstawienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z uczeniem się języka polskiego jako obcego. Dodatkowym celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć (w tym warsztatów) z zakresu polskiej kultury i historii przeznaczonych dla cudzoziemców na różnych poziomach zaawansowania. Poruszone będą również zagadnienia dotyczące badania potrzeb i nauczania języków specjalistycznych.

Pełny opis:

Zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego mają na celu przedstawienie programów nauczania na poziomach zaawansowania A1-C2, metoda i technik pracy wspierających rozwijanie wszystkich kompetencji oraz przedstawienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z uczeniem się języka polskiego jako obcego. Dodatkowym celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć (w tym warsztatów) z zakresu polskiej kultury i historii przeznaczonych dla cudzoziemców na różnych poziomach zaawansowania. Studenci poznają techniki pracy aktywnej na lekcji, pracy metodą projektów, pracy z uczniami w różnym wieku oraz podstawowych zagadnień e-learningu.

1. Nauczanie języka polskiego jako obcego - podstawowe pojęcia (4h)

2. Konstruowanie programu nauczania ( ustalanie zakresu tematycznego, porządkowanie materiału leksykalnego i gramatycznego, określanie celów, liczba godz. etc.) oraz porównanie go z wybranym programem nauczania - poziomy nauczania A1-C2, nauczania podsystemów języka zależnie od poziomu nauczania (4 h)

3. planowanie zajęć jpjo - tworzenie konspektu lekcji z uwzględnieniem faz lekcyjnych, określanie celów lekcji, dobór form i technik pracy, przygotowywanie kart pracy, ćwiczeń itp. pomocy/środków dydaktycznych (2h)

4. przegląd podręczników i stron www do nauki języka polskiego jako obcego (2h)

5. nauczanie kultury i historii - podstawowe zagadnienia (4h)

6. nowoczesne technologie na lekcji jpjo i przygotowywanie ćwiczeń online (4h)

7. badanie potrzeb językowych i edukacyjnych (2h)

8. nauczanie języków specjalistycznych (2h)

7.prowadzenie lekcji/ obserwacja/ ocena (peer-review) (6h)

Literatura:

I. Janowska, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków 2011.

Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, praca zbiorowa pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2006.

I. Janowska, Planowanie lekcji języka obcego, podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków 2010.

Programy nauczania języka polskiego jako obcego. poziomy A1-C2, praca zbiorowa pod red. I. Janowskiej, E. lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turka, Kraków 2011.

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003

J. Krajka, Lekcja a metoda nauczania. Modele lekcji języka obcego w: Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Warszawa 2009.

Nauka języka w perspektywie ucznia, red. H. Komorowska

Metodyka nauczania języka obcego, H. Komorowska

wybrane artykuły z czasopisma "Języki obce w szkole"

Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, pod red. W. Miodunki, Kraków 2004.

Przemysław E. Gębal, Realia i kultura w nauczaniu polskiego jako obcego. [w:]

Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej, pod red. Piotra Garncarka i Piotra Kajaka. CJPiKPdC POLONICUM, Warszawa 2012

Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej, pod red. P. Garncarka i in. CJPiKPdC POLONICUM, Warszawa 2010;

Refleksyjny praktyk. O pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego, Wydawnictwo UKSW, 2020, red. Karolina Zioło-Pużuk (wybrane teksty)

Karolina Zioło-Pużuk, Small talk w klasie i poza nią - krótka rozmowa, która buduje relacje i wspiera rozwój kompetencji komunikacyjnej, w: Refleksyjny praktyk. O pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego, Wydawnictwo UKSW, 2020

Karolina Zioło-Pużuk, Nauczanie języka polskiego jako obcego osób duchownych- wyzwania i rozwiązania. „Język, szkoła, religia”, 2021

Karolina Zioło-Pużuk, Photovoice jako metoda badania potrzeb językowych i szkoleniowych. Studium przypadku. Acta Universitatis Lodzensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 2021

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)