Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-II-1-MNLIJP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EU zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Wymagania wstępne:

Specjalizację może realizować student posiadający licencjat z filologii polskiej.

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z problemami kształcenia literacko-kulturowego i językowego w szkole ponadpodstawowej; poszerzają umiejętności praktycznego i świadomego wykorzystania na lekcjach języka polskiego różnych dziedzin wiedzy polonistycznej i pedagogicznej.

Konwersatorium poświęcone jest metodyce nauczania literatury polskiej i języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącym, technikum, szkole branżowej I i II stopnia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: miejsce danego przedmiotu w ramowych planach nauczania na etapie szkoły ponadpodstawowej; podstawę programową przedmiotu, cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu, przedmiot w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia, strukturę wiedzy z zakresie przedmiotu nauczania oraz kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu; kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę zawodowego rozwoju, także z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz dostosowywania sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów i stymulowania aktywności poznawczej uczniów, w tym kreowania sytuacji dydaktycznych; znaczenie autorytetu nauczyciela oraz zasady interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; moderowanie interakcji między uczniami; rolę nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym; konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące i metodę projektów, proces uczenia się przez działanie, odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę badawczą ucznia, a także zasady doboru metod nauczania typowych dla danego przedmiotu; rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej; ocenianie i jego rodzaje; egzaminy kończące etap edukacyjny i sposoby konstruowania testów, sprawdzianów oraz innych narzędzi przydatnych w procesie oceniania uczniów w ramach nauczanego przedmiotu; warsztat pracy nauczyciela; właściwe wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela; zagadnienia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości kształcenia oraz jej ewaluacją, a także z koniecznością analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności wymaganiami ogólnymi z podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi; przeanalizować rozkład materiału; kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy; rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów; kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów; budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena będzie uwzględniała:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczam dwie nieobecność).

2. Aktywność na zajęciach i wykazanie się znajomością zalecanej bibliografii.

3. Opracowanie konspektu (zgodnie z wzorem przedstawionym przez prowadzącego) i przedstawienie za zajęciach własnej koncepcji lekcji języka polskiego na poziomie szkoły średniej, uwzględniającej poznane techniki edukacyjne.

4. Test wiedzy w sesji zimowej.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student swobodnie posługuje się zaawansowaną aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Potrafi samodzielnie zaplanować, przygotować i omówić projekty lekcji oraz konspekty. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela (ze szczególnym uwzględnieniem podstawy programowej). Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej. Student uzyskuje powyżej 80% punktów z końcowego testu.

Na ocenę dobrą:

Student posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Potrafi z pomocą wykładowcy i dostępnych źródeł zaplanować, przygotować i omówić projekty lekcji oraz konspekty. Zna podstawowe dokumenty nauczyciela (ze szczególnym uwzględnieniem podstawy programowej). Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej. Student uzyskuje 70-80% punktów z końcowego testu.

Na ocenę dostateczną:

Student w ograniczonym stopniu posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Z trudem potrafi zaplanować, przygotować i omówić projekty lekcji oraz konspekty. Zna podstawowe dokumenty nauczyciela (ze szczególnym uwzględnieniem podstawy programowej). Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej. Student uzyskuje 60-70% punktów z końcowego testu.

Praktyki zawodowe:

Materiały opracowane podczas zajęć mogą zostać wykorzystane podczas realizacji praktyk studenckich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Partyka, Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:


udział w zajęciach 30 godz. = 1 ECTS

przygotowanie do zajęć, samodzielna lektura zalecanej bibliografii 30 godz. = 1 ECTS

opracowanie i prezentacja autorskiego projektu lekcji 15 godz. = 0,5 ECTS

udział w konsultacjach 15 godz. = 0,5 ECTS


suma: 90 godz. = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przygotowanie studentów filologii polskiej (studia drugiego stopnia), którzy kończą specjalność nauczycielską do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Podczas zajęć studenci zapoznają się z problemami kształcenia literacko-kulturowego i językowego w szkole ponadpodstawowej; poszerzają umiejętności praktycznego i świadomego wykorzystania na lekcjach języka polskiego różnych dziedzin wiedzy polonistycznej i pedagogicznej.

Pełny opis:

Podczas zajęć będziemy zajmować się następującymi zagadnieniami:

1. Kształcenie literackie i językowe w różnych typach szkół ponadpodstawowych.

2. Analiza dokumentów: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół (Dz.U. 2017, poz. 356; Dz.U. 2018, poz. 467), programy nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe.

3. Miejsce edukacji polonistycznej w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

4. Koncepcje oraz funkcje podręczników w zakresie kształcenia literackiego i nauki o języku.

5. Omówienie propozycji lekturowej dedykowanej szkole ponadpodstawowej.

6. Przygotowanie nauczyciela polonisty do lekcji.

7. Podmiotowość ucznia, potrzeby i rodzaje aktywności podczas lekcji.

8. Dialog lekcyjny i zadania dla ucznia.

9. Zasady nauczania w dydaktyce polonistycznej.

10. Planowanie poszczególnych etapów lekcji oraz kreatywnych zadań edukacyjnych.

11. Teoria i praktyka wprowadzania elementów oceniania kształtującego w szkole ponadpodstawowej.

12. Określanie celów i kryteriów lekcji.

13. Informacja zwrotna i ocena koleżeńska na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

14. Ocenianie wypracowań uczniowskich. Warsztaty.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:


udział w zajęciach 30 godz.


przygotowanie do zajęć, samodzielna lektura zalecanej bibliografii 10 godz.


opracowanie i prezentacja autorskiego projektu lekcji 5 godz.


udział w konsultacjach 5 godz.


Łącznie: 50 godz. = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)