Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat nauczyciela języka polskiego jako obcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-II-1-WNJPJO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat nauczyciela języka polskiego jako obcego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W11

FP2_U09

FP2_K06

Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat specyfiki pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego, polegającej nie tylko na przekazaniu uczącemu się wiedzy dot. poszczególnych sprawności językowych, materiału leksykalno-gramatycznego, lecz również przybliżeniu cudzoziemcowi kultury polskiej, a także różnego rodzaju technik skutecznej nauki JPJO.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawowe zasady organizacji skutecznej pracy na lekcjach JPJO, potrafi klasyfikować materiały dydaktyczne według poziomu znajomości języka oraz tematyki, stosuje odpowiednie metody nauczania JPJO, poszerza kompetencje z zakresu wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w nauczaniu JPJO, dba o przyjazną atmosferę na lekcji JPJO, wyciąga wnioski na temat pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo/kulturowo.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (5): student zna na poziomie zaawansowanym główne założenia metodologiczne z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, które w sposób bezpośredni przekładają się na efektywną pracę nauczyciela JPJO, potrafi samodzielnie dobrać właściwy materiał dydaktyczny do poziomu znajomości języka uczącego się, jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji danego kursu w pracy z cudzoziemcem.

Na ocenę dobrą (4): student zna większość głównych założeń metodologicznych z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, które w sposób bezpośredni przekładają się na efektywną pracę nauczyciela JPJO, potrafi dobrać właściwy materiał dydaktyczny do poziomu znajomości języka uczącego się, się, częściowo korzystając ze wskazówek opiekuna/mentora/metodyka językowego, jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji danego kursu w pracy z cudzoziemcem.

Na ocenę dostateczną (3): student zna na poziomie podstawowym główne założenia metodologiczne z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, które w sposób bezpośredni przekładają się na efektywną pracę nauczyciela JPJO, potrafi dobrać właściwy materiał dydaktyczny do poziomu znajomości języka uczącego się, się, korzystając ze wskazówek opiekuna/mentora/metodyka językowego, jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji danego kursu w pracy z cudzoziemcem pod warunkiem samodzielnego dopracowania wybranego materiału z zakresu nauczania JPJO.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Vira Neszew, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Vira Neszew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Do konwersatorium, prowadzonego w formie 30 godzin, przypisano 1,5 pkt ECTS:


udział w konwersatorium: 30 godzin

samodzielne opracowanie materiałów uzupełniających: 5

stworzenie prezentacji zaliczeniowej/mini projektu w grupie = 10 godzin


Łącznie: 45 godzin = 1,5 ECTS


* 1 ECTS = 25-30 godzin


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Vira Neszew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Do konwersatorium, prowadzonego w formie 30 godzin, przypisano 1,5 pkt ECTS:


udział w konwersatorium: 30 godzin

samodzielne opracowanie materiałów uzupełniających: 5

stworzenie prezentacji zaliczeniowej/mini projektu w grupie = 10 godzin


Łącznie: 45 godzin = 1,5 ECTS


* 1 ECTS = 25-30 godzin


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)