Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (cz. II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-II-2-JPJO-C Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (cz. II)
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W09

U03

U05

K04


Skrócony opis:

Po zajęciach: w zakresie wiedzy student zna i prawidłowo definiuje pojęcia z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego jako obcego; zna specyfikę nauczania języka polskiego jako obcego w porównaniu z innymi językami.

Student potrafi planować zajęcia z języka polskiego jako obcego zależnie od celów lekcji, potrzeb uczestników i ich możliwości, potrafi krytycznie ewaluować metody pracy na lekcji i dobierać je pod względem przydatności dla danej grupy

Pełny opis:

Po zajęciach: w zakresie wiedzy student zna i prawidłowo definiuje pojęcia z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego jako obcego.

Student potrafi planować zajęcia z języka polskiego jako obcego zależnie od celów lekcji, potrzeb uczestników i ich możliwości, potrafi krytycznie ewaluować metody pracy na lekcji i dobierać je pod względem przydatności dla danej grupy

Zagadnienia:

1. Techniki nauczania słuchania i mówienia A1i A1.

2. Techniki nauczania czytania i pisania A1 i A2.

3. Techniki nauczania gramatyki słownictwa A1 i A2.

4. Techniki nauczania wymowy i pisania A1 i A2.

5. Techniki nauczania słuchania i mówienia B1i B1.

6. Techniki nauczania czytania i pisania B1 i B2.

7. Techniki nauczania gramatyki słownictwa B1 i B2.

8. Techniki nauczania wymowy i pisania B1 i B2.

9. Techniki nauczania słuchania i mówienia C1i C1.

10. Techniki nauczania czytania i pisania C1 i C2.

11. Techniki nauczania gramatyki słownictwa C1 i C2.

12. Techniki nauczania wymowy i pisania C1 i C2.

13. Planowanie kursu językowego i planowanie lekcji.

14. Wykonywanie materiałów do lekcji.

15. Praca metodami aktywnymi na lekcji.

Literatura:

1. Brophy, J., Motywowanie uczniów do nauki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012

2. Janowska, I., Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Universitas, Kraków, 2010

3. Janowska, I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych na przykładzie języka polskiego jako obcego, Universitas, Kraków, 2011

4. Janowska, I., Przygotowanie kursu językowego- programy nauczania, w: E. Lipińska, A. Seretny, Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Universitas, Kraków, 2006

5. Komorowska, H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007

6. Martyniuk, W., Wskaźniki biegłości językowej, Universitas, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2004

7. Seretny, A., E. Lipińska, ABC Metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Universitas, Kraków, 2005

8. Zioło-Pużuk, K., Autonomia ucznia gwarancją sukcesu w pracy metodą projektów. Jak budować i wspierać autonomię na lekcji języka polskiego jako obcego, w: Metoda projektów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Od teorii do praktyki, pod red. K. Filipowicz-Tokarskiej, Słubice 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu studiowanych specjalności

umie w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe, rozwijać kompetencje badawcze i kierować własną karierą zawodową

potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin humanistyki zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego ze studiowaną dyscypliną

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, skala ocen 2-5. Zaliczenie będzie polegać na rozmowie z wykładowcą na temat wylosowanego problemu do rozwiązania związanego z realnymi sytuacjami, jakie mogę wydarzyć się na lekcji języka polskiego jako obcego. Pozwoli to ocenić, czy student jest przygotowany do pracy lektora, jego wiedzę na temat metodyki nauczania oraz jak praktycznie ją stosuje.

Praktyki zawodowe:

zgodnie z regulaminem odbywania praktyk

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.