Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (cz. II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-II-2-JPJO-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (cz. II)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2g_W09; FP2g_U03

Skrócony opis:

Wykłady z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, cz. II mają na celu wybranie przez studentów, już po praktykach zawodowych, najbardziej optymalnych i efektywnych metod nauczania oraz utrwalenie treści programowych na każdym z poziomów nauczania jpjo oraz dobrania odpowiednich metod nauczania do poziomu grupy, preferencji osobowościowych studentów.

Pełny opis:

Wykłady z metodyki njpjo, cz. II mają umożliwić poznanie podejścia zadaniowego do nauczania i uczenia się języków obcych, w tym języka polskiego jako obcego. Mają pogłębić i utrwalić poznanie podejścia komunikacyjnego i perspektywy zadaniowej. Poza tym poznanie europejskiego systemu opisu kształcenia językowego ESOKJ oraz programów nauczania języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach biegłości językowej.

Literatura:

I. Janowska, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków 2011.

Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, praca zbiorowa pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2006.

I. Janowska, Planowanie lekcji języka obcego, podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków 2010.

Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 2009.

Programy nauczania języka polskiego jako obcego. poziomy A1-C2, praca zbiorowa pod red. I. Janowskiej, E. lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turka, Kraków 2011.

40 koncepcji dobrych lekcji, pod red. A. Rabiej, H. Marczyńskiej i B. Zaręby, Kraków 2011.

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003

J. Krajka, Lekcja a metoda nauczania. Modele lekcji języka obcego w: Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Warszawa 2009.

M. Żylińska, Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych. teoria i praktyka, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2g_W09: Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu

psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych podstaw

nauczania języka polskiego jako obcego oraz pogłębioną

wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej

zmienności jego znaczeń;

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o współczesnych

dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, obejmującą

glottodydaktykę, psychologię, pedagogikę; zna wszystkie

podręczniki glottodydaktyczne oraz warsztat lektora języka

polskiego jako obcego;

zna i wykorzystuje najnowsze tendencje metodyczne w

glottodydaktyce i sposoby dostosowania metody do potrzeb

grupy lub indywidualnych, osobowościowych cech studenta,

a także metody testowania i certyfikowania znajomości

języka polskiego jako obcego.

FP2g_U03: Potrafi efektywnie i od początku uczyć cudzoziemców języka polskiego jako obcego tylko po polsku na wszystkich

poziomach zaawansowania, stosując znane zasady

ortoepiczne, gramatyczne, ortograficzne i stylistyczne, a

także z zakresu emisji głosu w nauczaniu języka polskiego

jako obcego.

OPIS ECTS:

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie do egzaminu – 30 godzin

- przygotowanie konspektu lekcji - 15 godzin

- samodzielna lektura – 15 godzin

120 godzin=4 punkty ECTS

75 godzin=3 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA

Wykład na II roku specjalizacji z metodyki kończy egzamin, składający się z trzech części, pisemnej, ustnej oraz wliczona jest również ocena z praktyki. Na zakończenie wykładu studenci są zobowiązani do napisania konspektu lekcji jpjo z zastosowaniem wybranej metody niekonwencjonalnej i przeprowadzenia mini lekcji.

KRYTERIA OCENIANIA

Bardzo dobrą ocenę (5) uzyskuje Student, który:

FP2g_W09

- Ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych podstaw nauczania języka polskiego jako obcego oraz pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń. Ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę szczegółową o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, obejmującą glottodydaktykę, psychologię, pedagogikę; bardzo dobrze zna wszystkie podręczniki glottodydaktyczne oraz warsztat lektora języka polskiego jako obcego. Bardzo dobrze zna i wykorzystuje najnowsze tendencje metodyczne w glottodydaktyce i sposoby dostosowania metody do potrzeb grupy lub indywidualnych, osobowościowych cech studenta, a także metody testowania i certyfikowania znajomości języka polskiego jako obcego

FP2g_U03

- bardzo dobrze potrafi efektywnie i od początku uczyć cudzoziemców języka polskiego jako obcego tylko po polsku na wszystkich poziomach zaawansowania, stosując znane zasady ortoepiczne, gramatyczne, ortograficzne i stylistyczne, a także z zakresu emisji głosu w nauczaniu języka polskiego jako obcego..

Dobrą ocenę (4) uzyskuje Student, który:

FP2g_W09

- ma dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych podstaw nauczania języka polskiego jako obcego oraz pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń. Ma dobrze uporządkowaną wiedzę szczegółową o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, obejmującą glottodydaktykę, psychologię, pedagogikę; dobrze zna wszystkie podręczniki glottodydaktyczne oraz warsztat lektora języka polskiego jako obcego. Dobrze zna i wykorzystuje najnowsze tendencje metodyczne w glottodydaktyce i sposoby dostosowania metody do potrzeb grupy lub indywidualnych, osobowościowych cech studenta, a także metody testowania i certyfikowania znajomości języka polskiego jako obcego

FP2g_U03

- dobrze potrafi efektywnie i od początku uczyć cudzoziemców języka polskiego jako obcego tylko po polsku na wszystkich poziomach zaawansowania, stosując znane zasady ortoepiczne, gramatyczne, ortograficzne i stylistyczne, a także z zakresu emisji głosu w nauczaniu języka polskiego jako obcego..

Dostateczną ocenę (3) uzyskuje Student, który:

FP2g_W09

- ma słabo uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych podstaw nauczania języka polskiego jako obcego oraz pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń. Ma słabo uporządkowaną wiedzę szczegółową o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, obejmującą glottodydaktykę, psychologię, pedagogikę; dobrze zna wszystkie podręczniki glottodydaktyczne oraz warsztat lektora języka polskiego jako obcego. Słabo zna i wykorzystuje najnowsze tendencje metodyczne w glottodydaktyce i sposoby dostosowania metody do potrzeb grupy lub indywidualnych, osobowościowych cech studenta, a także metody testowania i certyfikowania znajomości języka polskiego jako obcego

FP2g_U03

- sałbo potrafi efektywnie i od początku uczyć cudzoziemców języka polskiego jako obcego tylko po polsku na wszystkich poziomach zaawansowania, stosując znane zasady ortoepiczne, gramatyczne, ortograficzne i stylistyczne, a także z zakresu emisji głosu w nauczaniu języka polskiego jako obcego..

Niedostateczną ocenę (2) uzyskuje Student, który

- nie spełnia kryteriów ujętych w efektach kształcenia.

Praktyki zawodowe:

Zgodnie z regulaminem praktyk glottodydaktycznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)