Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-II-2-JezRek
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język reklamy
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

KU2_W02, KU2_W05, KU2_W08


UMIEJĘTNOŚCI:

KU2_U01, KU2_U02


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

KU2_K05, KU2_K10Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi metodami tworzenia kampanii reklamowej (reklama prasowa), wykorzystywanych na poszczególnych etapach tworzenia tego typu komunikacji (od konceptu komunikacyjnego, poprzez pracę nad budową przekazy słownego i wizualnego aż do finalizacji projektu reklamowego). Poza wprowadzeniem teoretycznym, studenci otrzymają praktyczne wskazówki do analizy i interpretacji czynników wpływających na skuteczność i poprawność komunikacji reklamowej (przygotowanie briefu do agencji badawczej, dobór środków językowych do budowy określonego sloganu, językowo-wizualna budowa komunikatu reklamowego).

Pełny opis:

Omawiana na zajęciach problematyka koncentrować się będzie się wokół kilku zagadnień kluczowych, tzn.:

• Reklama jako gatunek (definicja, historia, aspekt komunikacyjny) (2h)

• Podstawowe błędy w tworzeniu reklamy wizualnej (2h)

• Tworzenie strategii reklamowej (brief, rodzaje strategii kreacyjnej, struktura komunikatu reklamowego) (2h)

• Psychologia w reklamie (językowe środki perswazji, manipulacji, wpływ na odbiorcę, próby zmiany postaw) (6h)

• Kompozycja wizualno-werbalna reklamy (językowy obraz świata, copywriting, ikonosfera) (4h)

• Analiza socjologiczno-psychologiczna odbiorców przekazów reklamowych (2h)

• Kulturowe determinanty w zachowaniach odbiorców przekazów reklamowych/ konsumentów (4h)

• Język – skuteczne narzędzie reklamy (leksyka, frazeologia, składnia, środki retoryczne)(4h)

• Edukacyjny aspekt reklamy: reklama społeczna a komercyjna (2h)

Nakład pracy studenta:

30 godz. - aktywne uczestnictwo w zajęciach

15 godz. - przygotowanie do zajęć (autorstwo tekstów, redakcja)

10 godz. - przygotowanie własnych prezentacji do konkretnych zagadnień

15 godz. - przygotowanie publicznego wystąpienia/prezentacji projektu

Literatura:

1. Albin K, Reklama. Przekaz. Odbiór. Interpretacja, Warszawa-Wrocław 2002.

2. Bralczyk J, Język na sprzedaż, Warszawa 1996.

3. Doliński D, Psychologia reklamy, Wrocław 2001.

4. Kamińska-Szmaj I., Słownictwo charakterystyczne dla tekstów reklamowych,

PJ 1998, 6.

5. Lewiński P.H, Retoryka reklamy, Wrocław 1999.

6. Lubaś W, Język w komunikacji, perswazji i w reklamie, Dąbrowa Górnicza 2006.

7. Maćkiewicz J, Metafora w reklamie, w: Kreowanie świata w tekstach, red. A. M. Lewicki, R. Tokarski, Lublin 1995.

8. Pitrus A, Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy, Kraków 2005.

9. Skowronek K, Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków 2001.

10. Szczęsna E, Poetyka reklamy, Warszawa 2003.

11. Zimny R, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiągnięte zostaną takimi metodami jak: wykład problemowy, wykład konwersacyjny, ćwiczenia praktyczne.

Student posiądzie wiedzę o uwarunkowaniach wizualno-językowej budowy skutecznej reklamy, a jednocześnie nabędzie umiejętności krytycznej analizy reklam – zwłaszcza prasowych. Dodatkowo posiądzie umiejętności umożliwiające zaplanowanie użytecznego badania na określonym etapie rozwoju idei kreatywnej, obejmujące operacjonalizację problemu badawczego (zwłaszcza językowego), sporządzenie briefu dla agencji reklamowej/badawczej oraz analizę i interpretację wyników przeprowadzonego badania.

Wiedza:

Student:

KU2_W02 -ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badań nauk humanistycznych i wybranych nauk społecznych w oparciu o ogólną metodologię nauk

KU2_W05 - zna gruntownie narzędzia metodologiczne oraz kategorie badawcze kulturoznawstwa i pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

KU2_W08 - ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych oraz częściowo obszaru nauk społecznych, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

Umiejętności:

Student:

KU2_U01 -potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

KU2_U02 - umie w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł zastanych i wywołanych w zakresie odpowiadającym postepowaniu badawczemu w obszarze nauk o kulturze i dyscyplin pokrewnych, rozwijać swoje kompetencje badawcze i zawodowe, oraz kierować swoją karierą zawodową

Kompetencje społeczne:

Student:

KU2_K05 - umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego

KU2_K10 - Potrafi świadomie użytkować nowe technologie medialne i sieciowe w zakresie aktywności komunikacyjnej, edukacyjno-badawczej i artystycznej

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia zweryfikowane zostaną podczas publicznej (przed innymi studentami uczęszczającymi na zajęcia i prowadzącym zajęcia) prezentacji projektu pracy grupy. Wyniki pracy grupy zostaną też zweryfikowane podczas prezentacji, poddane też zostaną analizie i dyskusji seminaryjnej.

Metody oceniania w obszarze wiedzy: sprawdzanie znajomości lektur (ustne), referowanie literatury przedmiotu.

Metody oceniania w obszarze umiejętności: dyskusja na zajęciach, ustna analiza przykładów reklamowych zaprezentowanych na zajęciach w oparciu o zdobytą wiedzę

Metody oceniania w obszarze kompetencji społecznych: ocenianie umiejętności pracy w grupie, wykonywania prezentacji i jej prezentowania przed publicznością, prac przy projekcie.

OCENIANIE:

Wiedza:

Ocena:

- 2 (niedostateczny)- student nie wykazuje wiedzy, związanej z podstawowymi cechami odróżniającymi poszczególne rodzaje tekstów reklamowych,

- 3 (dostateczny) - student posiada wiedzę na temat podstawowych cech i rodzajów tekstów reklamowych

- 4 (dobry) - student posiada wiedzę na temat cech podstawowych większości rodzajów tekstów reklamowych jako przekazów perswazyjnych i wie, w jaki sposób samodzielnie je tworzyć oraz redagować,

- 5 (bardzo dobry) - student wykazuje wiedzę na temat wszystkich współczesnych typów tekstów reklamowych; wie, w jaki sposób je samodzielnie redagować, świadomy jest sposobów przeprowadzenia krytycznej analizy przekazów reklamowych, ze wskazaniem m.in. błędów oraz najważniejszych cech rodzajowych

Umiejętności:

Ocena:

- 2 (niedostateczny) - student nie potrafi samodzielnie napisać ani zredagować tekstu będącego przekazem reklamowym,

-3 (dostateczny) – student potrafi wskazać podstawowe cechy różniące poszczególne rodzaje tekstów reklamowych, ale nie potrafi ich samodzielnie napisać

- 4 (dobry) - student samodzielnie tworzy i redaguje różne rodzaje tekstów z zakresu reklamy, potrafi stworzyć krytyczną analizę tekstów o podobnym reklamowym charakterze

- 5 (bardzo dobry) - student swobodnie tworzy dowolne teksty o charakterze reklamowym, przeprowadza krytyczną analizę tekstów konkurencyjnych w oparciu o swoją wiedzę, jak i o najnowsze trendy rynkowe w tej dziedzinie

Kompetencje społeczne:

elementem niezbędnym do uzyskania oceny pozytywnej (oprócz wypełnienia określonych kryteriów z zakresu wiedzy i umiejętności) jest wykazanie się przez studenta umiejętnością współpracy w grupie (podczas przygotowań projektowych oraz podczas grupowej prezentacji pracy).

Oprócz obecności na zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności) i zapoznania się z zalecaną, ustalona na zajęciach literaturą - ocena końcowa jest wypadkową dwóch/ trzech ocen cząstkowych. Dwie podstawowe oceny cząstkowe to sumaryczna ocena (prowadzącego zajęcia) wszystkich zadań wykonanych przez grupę oraz ocena pracy poszczególnych członków grupy dokonana przez szefa i ocena szefa przez członków grupy. Dodatkowo każdy uczestnik grupy może poprawić swoją ocenę (lub zaliczyć nadprogramową nieobecność) poprzez trzecią ocenę cząstkową – przygotowanie analizy językowej wybranego przez prowadzącego zagadnienia dotyczącego języka w reklamie.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)