Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Skład tekstu w edytorze poligraficznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-II-2-Poligr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Skład tekstu w edytorze poligraficznym
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://typografia.info/wprowadzenie
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2e_W05

FP2e_W19

FP2e_U05

FP2e_K04


Skrócony opis:

Nauka praktycznych umiejętności związanych ze składaniem tekstów przy użyciu komputera.

Pełny opis:

Słuchacze pracują na komputerze w programie InDesign. Poznają praktyczne i teoretyczne aspekty związane z zakresem przedmiotu.

Literatura:

Nigel French: InDesign i tekst. Warszawa, 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS:

  • Zna i rozumie terminologię edytorstwa naukowego oraz współczesnego edytorstwa praktycznego na poziomie zaawansowanym
  • Ma uporządkowaną wiedzę obejmującą teorie i nurty metodologiczne związane z edytorstwem naukowym (teksty z różnych epok), praktycznym edytorstwem współczesnym oraz wiedzą o książce - na poziomie zaawansowanym
  • Potrafi integrować na poziomie zaawansowanym w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin: literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz innych, których znajomość jest niezbędna przy opracowaniu zarówno tekstów autorów żyjących, jak i dzieł dawniejszych. Potrafi zredagować na poziomie zaawansowanym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi. Potrafi przeprowadzić krytykę tekstu w odniesieniu do dzieł literatury dawniejszej (XVI-XX wiek) i przygotować edycję krytyczną dzieła literackiego. Potrafi zastosować w praktyce wiedzę szczegółową z zakresu norm i zasad redagowania i opracowywania tekstu współczesnego oraz edytorstwa naukowego.
  • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu wydawcy, edytora tekstów dawnych i współczesnych
Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który nie przygotował projektu.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który przygotował projekt z licznymi błędami.

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który przygotował projekt na poziomie dobrym.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który przygotował projekt bardzo dobry.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)