Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Testowanie i certyfikacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-II-2-TestCe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Testowanie i certyfikacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2g_W05

FP2g_W09

FP2g_U05

FP2g_K04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów ze sposobami i technikami weryfikowania, testowania i certyfikacji znajomości języka jako obcego - w odniesieniu do języka polskiego.

Pełny opis:

Zajęcia służą zapoznaniu studentów z metodami i technikami stosowanymi w określaniu stopnia znajomości języka obcego i ewaluowaniu go, weryfikowaniu efektów kształcenia językowego, testowania biegłości językowej i certyfikacji znajomości języka jako obcego - w odniesieniu do języka polskiego.

Studenci poznają i analizują typy zadań weryfikujących poszczególne sprawności językowe oraz rodzaje testów (m.in. testy biegłości, testy osiągnięć, testy plasujące). W trakcie zajęć przeprowadzana jest analiza dostęonych testów z języka polskiego jako obcego oraz próby tworzenia własnych.

Literatura:

H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2009

E. Lipińska, A. Seretny, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków: Universitas, 2005

Zbiory testów z języka polskiego jako obcego (wydane ww Wrocławiu, w Lublinie, Łodzi, Krakowie).

Testy przykładowe z: www.certyfikatpolski.pl

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2g_W05: Student zna i rozumie terminologię stosowaną w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego w odniesieniu do testowania i certyfikacji znajomości języka.

FP2g_W09: Student zna metody testowania i certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego.

FP2g_U05: Student potrafi przygotować zadania weryfikujące i testy zgodne z przyjętymi standardami.

FP2g_K04: Student ma świadomość roli właściwego i rzetelnego ewaluowania kompetencji językowych w procesie nauczania języka polskiego jako obcego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie przygotowanie kilku wybranych zadań testujących wzorowanych na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)