Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne narzędzia wydawnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-II-2-WspWyd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne narzędzia wydawnicze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

H2A_W07


UMIEJĘTNOSCI

H2A_U04

H2A_U05


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

H2A_K04


FP2e_W05

FP2e_W19

FP2e_U05

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z narzędziami wykorzystywanymi do profesjonalnego przygotowania publikacji w wersji tradycyjnej i elektronicznej, a także do ich dystrybucji i promocji. Podczas zajęć studentom przedstawione zostaną poszczególne etapy procesu wydawniczego, zagadnienia pracy redaktorskiej, problemy marketingu i dystrybucji, a także aktualności rynku wydawniczego.

Pełny opis:

Podczas zajęć student pozna obraz współczesnego rynku wydawniczego w Polsce oraz modele funkcjonowania wydawnictwa. Dowie się, jak profesjonalnie przygotować książkę do druku (redakcja, adiustacja, korekta, skład i łamanie, opracowanie graficzne). Pozna modele dystrybucji książek (w Polsce i na świecie), a także dowie się, jak przygotować plan marketingowy oraz w jaki sposób wypromować wydane pozycje.

Literatura:

Ł. Gołębiewski, P. Waszczyk, "Rynek książki w Polsce" (2010 bądź wydania późniejsze), Warszawa; "Dokąd zmierzamy. Książka i jej czytelnik", red. R. Gaziński, Szczecin 2008; T. Woll, "Jak osiągnąć zysk w wydawnictwie", Kraków 1998; A. Baverstock, "Marketing w wydawnictwie. Fantazja czy rzeczywistość?", Kraków 1997; A. Wolański, "Edycja tekstów", Warszawa 2014; Ł. Gołębiewski, No future book. Śmierć książki, Warszawa 2008, D. Gill, Nabywanie tytułów. Organizacja i zarządzanie w redakcji, Kraków 1994, J. Kremer, 1001 ways to market your books, New Mexico 2006.

http://www.rynek-ksiazki.pl, http://www.biblioteka-analiz.pl, http://www.dobraliteratura.pl

czasopisma (wybrane numery): Biblioteka Analiz, Notes Wydawniczy, Książki. Magazyn do czytania, Nowe Książki, Zeszyty Literackie, Literatura na Świecie, Teksty Drugie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza - H2A_W07 - student uporządkowaną wiedzę dotyczącą rynku wydawniczego w Polsce - opisuje rynek wydawniczy w Polsce, tłumaczy jego problemy, rozróżnia modele zarządzania wydawnictwem w zależności od ich celów, ilustruje wiedzę przykładami.

Umiejętności - H2A_U04, H2A_U05 - student analizuje i klasyfikuje aktualne problemy współczesnych wydawnictw. Porównuje mechanizmy działania procesów dystrybucji i promocji publikacji.

Kompetencje społeczne H2A_K04 - student dyskutuje na tematy dotyczące rynku wydawniczego, pracuje w grupie podczas zajęć i samodzielnie, podczas przygotowywania projektu - demonstruje przygotowaną pracę, przewiduje działalność wydawnictwa.

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do zajęć - 50 godz.

przygotowanie prezentacji - 50 godz.

konsultacje - 5 godz.

w sumie - 135 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: przygotowanie projektu i zaprezentowanie go podczas zaliczenia; ocenianie ciągłe.

Kryteria oceniania: Na ocenę niedostateczną: student nie przygotował prezentacji projektu/nie zna, nie potrafi opisać działania rynku wydawniczego w Polsce, nie zna mechanizmów działania dystrybucji książek w Polsce i na świecie, nie rozumie podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Na ocenę dostateczną: student przygotował prezentację projektu i jest w stanie objaśnić podstawowe mechanizmy działania rynku wydawniczego w Polsce

Na ocenę dobrą: student przygotował prezentację projektu i jest w stanie objaśnić mechanizmy działania rynku wydawniczego w Polsce, wie, jak działa rynek dystrybucji publikacji w Polsce i na świecie, rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Na ocenę bardzo dobrą: student przygotował prezentację projektu, rozumie zasady rządzące rynkiem wydawniczym w Polsce, zna mechanizmy działania dystrybucji w Polsce i na świecie, rozumie podstawowe pojęcia ochrony własności intelektualnej, śledzi zmiany zachodzące na rynku, wyciąga wnioski i proponuje własne rozwiązania marketingowe.

Praktyki zawodowe:

Możliwość zaliczenia praktyk w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)