Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka przedmiotowa. Metodyka nauczania literatury polskiej w szkołach ponadpodstawowych (technikum i branżowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-II1-MNLPTiB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotowa. Metodyka nauczania literatury polskiej w szkołach ponadpodstawowych (technikum i branżowe)
Jednostka: Instytutu Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KN1_W04 KN1_W05 KN1_W06 KN1_W07 KN1_W08 KN1_W09 KN1_W12 KN1_W13 KN1_W14 KN1_U02 KN1_U03 KN1_U04 KN1_U05 KN1_U06 KN1_U07 KN1_U08 KN1_U09 KN1_K02 KN1_K03 KN1_K04 KN1_K05 KN1_K06 KN1_K07 KN1_K0

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przygotowanie studentów filologii polskiej (studia magisterskie), którzy kończą specjalność nauczycielską do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole średniej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki szkoły technicznej i branżowej.

Wymagania wstępne: studenci powinni mieć zdane egzaminy z: metodyki nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum, pedagogiki oraz psychologii ogólnej i rozwojowej. Ukończone studia I stopnia z filologii polskiej.

Pełny opis:

Treści, które będą realizowane w trakcie zajęć:

1. Obraz nauczyciela języka polskiego w szkole średniej.

2. Omówienie nowej podstawy programowej oraz prezentacja najnowszych podręczników.

3. Przedstawienie strategii uczenia się oraz taksonomii Blooma.

4. Planowanie poszczególnych etapów lekcji oraz zadań edukacyjnych.

5. Jak pomóc uczniom w efektywnym wykorzystaniu nowo zdobytej wiedzy?

6. Jak pomóc uczniom w utrwalaniu i pogłębianiu wiedzy.

7. Jak indywidualizować tok nauczania - praktyka.

8. Wprowadzanie elementów oceniania kształtującego w szkole średniej.

9. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne.

10. Informacja zwrotna i ocena koleżeńska na lekcjach języka polskiego w szkole średniej.

11. Techniki zadawania pytań oraz nowoczesne techniki prowadzenia zajęć w szkole średniej.

12. Praca z uczniem o specyficznych trudnościach w nauce.

13. Praktyki współpracy nauczycieli.

14. Analiza prac uczniowskich.

15. Jak utrzymywać dobre relacje z uczniami i jak określać reguły i procedury rządzące zachowaniem w klasie?

16. Matura ustna i pisemna z języka polskiego (omówienie specyfiki egzaminu).

Literatura:

R. J. Marzano, Sztuka i teoria skutecznego nauczania, przeł. A. Kasprzak, J. Czernik, A. Kurzemska, Warszawa 2012.

D. Sterna, W szkole jest OK. Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2018.

D. Sterna, Uczę (się) w szkole, Warszawa 2014.

J. Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli, przeł. Z. Janowska, Warszawa 2015.

P. Black, Ch. Harrison, C. Lee, B. Marshall, D. Wiliam, Jak oceniać, aby uczyć, Warszawa 2006.

R. Sagor, Badanie przez działanie. Jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć, Warszawa 2008.

M. Fullan, Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji, Warszawa 2013.

M. Harmin, Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2015.

R. Kotarski, Włam się do mózgu, Warszawa 2017.

Anderson, J.R. (1995) Learnig and memory: An integrated approach. New York: Wiley.

Bloom, B.S. (1976) Human characteristics and school learnig. New York: McGraw-Hill.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KN1_W04 KN1_W05 KN1_W06 KN1_W07 KN1_W08 KN1_W09 KN1_W12 KN1_W13 KN1_W14 KN1_U02 KN1_U03 KN1_U04 KN1_U05 KN1_U06 KN1_U07 KN1_U08 KN1_U09 KN1_K02 KN1_K03 KN1_K04 KN1_K05 KN1_K06 KN1_K07 KN1_K0

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena będzie uwzględniała:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczam dwie nieobecności).

2. Aktywność na zajęciach i wykazanie się znajomością zalecanej bibliografii.

3. Opracowanie konspektu (zgodnie z wzorem przedstawionym przez prowadzącego) i przedstawienie za zajęciach własnej koncepcji lekcji języka polskiego na poziomie szkoły średniej, uwzględniającej poznane techniki edukacyjne.

Praktyki zawodowe:

Praktyki realizowane są zgodnie z Regulaminem praktyk na WNH UKSW oraz zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.