Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SPNJPJ-II-1-MJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NJPJO-spec2_W01

NJPJO-spec2_W02

NJPJO-spec2_U03

NJPJO-spec2_U02

NJPJO-spec2_K01


Skrócony opis:

Zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego mają na celu przedstawienie programów nauczania na poziomach zaawansowania A1-C2, metoda i technik pracy wspierających rozwijanie wszystkich kompetencji oraz przedstawienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z uczeniem się języka polskiego jako obcego.

Pełny opis:

1. konstruowanie programu nauczania ( ustalanie zakresu tematycznego, porządkowanie materiału leksykalnego i gramatycznego, określanie celów, liczba godz. etc.) oraz porównanie go z wybranym programem nauczania,

2. planowanie zajęć jpjo - tworzenie konspektu lekcji z uwzględnieniem faz lekcyjnych, określanie celów lekcji, dobór form i technik pracy, przygotowywanie kart pracy, ćwiczeń itp. pomocy/środków dydaktycznych,

3. nauczanie jpjo od początku tylko po polsku (tj. bez wykorzystywania języka pośrednika),

4. gry i zabawy w nauczaniu jpjo,

5. dostępne na rynku podręczniki, pomoce dydaktyczne i literatura fachowa;

6. ewaluacja pracy studenta i lektora;

7. nowoczesne technologie na lekcji jpjo ;

Literatura:

1.A. Seretny, E. Lipińska: "ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego", Universitas Kraków 2005;

2."Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego", red. E. Lipińska, A. Seretny, Universitas Kraków 2006;

3.40 koncepcji dobrych lekcji, red. A. Rabiej, H. Marczyńska, B. Zaręba, Universitas Kraków 2011, CD;

4.T. Siek-Piskozub, "Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych", WSiP Warszawa 1994;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna i rozumie terminologię, używaną w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego.

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych podstaw nauczania języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń.

Kreatywnie wykorzystuje zarówno nowoczesne technologie, w szczególności platformy e-learningowe, jak i gry oraz zabawy edukacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Samodzielnie opracowuje konspekty, ćwiczenia, testy i pomoce dydaktyczne, a także indywidualne programy nauczania języka polskiego jako obcego zgodnie z odpowiednim poziomem zaawansowania wymaganym na egzaminach certyfikatowych.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i krytycznie analizuje swoje kompetencje zawodowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga podstawowe dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach, przygotowywanie zadań domowych, przygotowanie konspektu lekcji.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)