Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka w sieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-ZR-PSSI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura języka w sieci
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P6S_WK

P7S_WK

Skrócony opis:

1. Kultura języka. Podstawowe pojęcia.

2. Poprawność i sprawność językowa:

a) odmiana nazw własnych,

b) fleksja i składnia liczebników,

c) poprawność leksykalna.

3. Etykieta języka. Netykieta.

4. Etyka języka.

5. Kultura języka i styl internetowych tekstów dziennikarskich i biznesowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zarówno charakterystyka języka w Internecie, który jest jedną z odmian współczesnej polszczyzny, jak i ocena sposobu komunikacji, z jakim mamy do czynienia w sieci. Przedmiotem badań i analiz będą m.in. następujące zagadnienia: kultura języka polskiego, reguły konwersacyjne P. Grice’a, język jako narzędzie przemocy, polska mowa internetowa, netykieta, język ojczysty jako wartość, język memów internetowych, tendencje rozwojowe polszczyzny, dziennikarstwo internetowe, teksty biznesowe w sieci.

Literatura:

Hanna Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

Ewa Kołodziejek, Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN, Warszawa 2010.

Tomasz Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2018.

Małgorzata Marcjanik, Mówimy uprzejmie, Poradnik językowego savoir-vivre’u, Warszawa 2009.

Andrzej Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018.

Polszczyzna na co dzień, pod red. Mirosława Bańki, Warszawa 2006.

Słownik nazw miejscowości i mieszkańców z odmianą i poradami językowymi, pod red. Marka Łazińskiego, Warszawa 2007.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny, pod red. Andrzeja Markowskiego, PWN, Warszawa 2022.

Współczesny język polski, pod red. Jerzego Bartmińskiego, Lublin 2001.

Wykłady ze stylistyki, pod red. Doroty Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2008.

Źródła internetowe:

Agnieszka Frącz, Hejting - przejawy mowy nienawiści w Sieci, „Parezja”2/2019: http://www.parezja.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/4.pdf

Krzysztof Szymoniak, Między gazetą a Internetem – nowe gatunki dziennikarskie, paragatunki czy hybrydy?, w: Język. Komunikacja. Informacja, red. P. Nowak, P. Nowakowski, 3/2008, s. 121-138: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4721/1/09-Szymoniak.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie posługiwania się językiem jako narzędziem, którego znajomość i świadome używanie może przyczynić się do zapobiegania przemocy, rozwiązywania konfliktów czy budowania dobrych relacji.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci podczas pierwszych zajęć piszą pretest. Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę, która jest sumą aktywnego uczestniczenia w zajęciach oraz wyników z posttestu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Świątek, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS: aktywny udział w zajęciach - 15 godz. przygotowanie do zajęć - 30 godz., przygotowanie prac zaliczeniowych - 15 godz. razem - 60 godz. = 2 pkt ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)