Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-AnDzLiter Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość literatury polskiej.

Skrócony opis:

Analiza dzieła literackiego to ćwiczenia służące kształceniu umiejętności czytania ze zrozumieniem w poszukiwaniu sensu wypowiedzi literackiej. Poruszane w trakcie zajęć problemy koncentrują się na podejmowaniu uważnej lektury utworu literackiego oraz próbach jego opisu z wykorzystaniem instrumentarium poetologicznego. Zajęcia służą uświadomieniu znaczenia dominanty kompozycyjnej i stylowej dzieła oraz zachęcają do refleksji nad funkcją wykorzystanych przez twórcę środków artystycznego wyrazu.

Pełny opis:

Analiza dzieła literackiego to zajęcia praktyczne. Polegają na kształceniu umiejętności fachowego opisu wybranych utworów lub ich fragmentów. Podejmowane pod kierunkiem wykładowcy zadania służą odsłonięciu fenomenu dzieła - jego złożonej budowy, wielofunkcyjności użytych w nim środków artystycznych etc.. Ich zdefiniowanie służy utrwalaniu wiedzy i kształceniu umiejętności badawczych. Celem ćwiczeń jest także uzmysłowienie słuchaczom różnorodności strategii literackich stosowanych przez autorów oraz uświadomienie uzależnienia autora i dzieła od kontekstów (historycznych, gatunkowych etc.), których przywołanie jest niezbędne w procesie poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sens i przesłanie dzieła literackiego.

Tematyka zajęć:

1.Analiza dzieła literackiego – podstawowe ujęcie teoretyczne.

2.Jak badać dzieło literackie? Zagadnienie metody – ujęcie podstawowe.

3.Analiza, interpretacja, wartościowanie dzieła literackiego - zakres problematyki.

4.Podstawowe instrumentarium poetyki opisowej.

5.Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego.

6.Pisemna analiza i interpretacja dzieła literackiego.

Literatura:

R. Handke, Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury, Warszawa 2008.

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1972 lub wyd. następne.

S. Sawicki, Uwagi o analizie utworu literackiego, w: Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981.

J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz i J. Sławiński, Kraków 1976 lub w: tegoż, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992.

J. Sławiński, O problemach „sztuki interpretacji”, w tomie: Dzieło, język, tradycja, Kraków 1988

Liryka Mickiewicza. Uczucia, świadectwa, ekspresje, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffman-Piotrowskiej, Warszawa 2018.

Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie, pod red. J. Brzozowskiego i B. Stelmaszczyk, Kraków 2002.

Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, praca zbiorowa pod red. S. makowskiego, Warszawa 1986.

Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje, praca zbiorowa pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1980.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W08

Student zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna

kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok, główne

kierunki ich analizy i interpretacji, rozumie ich konteksty

kulturowe, zna dorobek krytyczny im poświęcony

FP1_U03

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

FP1_K01

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

- student zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok, główne kierunki ich analizy i interpretacji.

-potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego.

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami.

Na ocenę dobrą student:

-zna kryteria periodyzacji literatury polskiej,zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok.

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa.

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Na ocenę dostateczną student:

- ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej, potrafi wymienić kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok.

- potrafi podjąć próbę opisu dzieła literackiego z wykorzystaniem podstawowych terminów i narzędzi badawczych.

- potrafi podjąć próbę krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Metody:

- praca z tekstem literackim pod kierunkiem prowadzącej ćwiczenia.

- dyskusja

- samodzielna analiza wybranych fragmentów literatury przedmiotu

Formy zaliczenia:

- pisemna praca roczna (pisemna analiza wybranego dzieła literackiego)- na ocenę.

Ocenie podlegają także:

- przygotowanie do zajęć i aktywność

- systematyczny udział w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Analiza dzieła literackiego to ćwiczenia służące kształceniu umiejętności czytania ze zrozumieniem w poszukiwaniu sensu wypowiedzi literackiej. Poruszane w trakcie zajęć problemy koncentrują się na podejmowaniu uważnej lektury utworu literackiego oraz próbach jego opisu z wykorzystaniem instrumentarium poetologicznego. Zajęcia służą uświadomieniu znaczenia dominanty kompozycyjnej i stylowej dzieła oraz zachęcają do refleksji nad funkcją wykorzystanych przez twórcę środków artystycznego wyrazu.

Pełny opis:

Analiza dzieła literackiego to zajęcia praktyczne. Polegają na kształceniu umiejętności fachowego opisu wybranych utworów lub ich fragmentów. Podejmowane pod kierunkiem wykładowcy zadania służą odsłonięciu fenomenu dzieła - jego złożonej budowy, wielofunkcyjności użytych w nim środków artystycznych etc.. Ich zdefiniowanie służy utrwalaniu wiedzy i kształceniu umiejętności badawczych. Celem ćwiczeń jest także uzmysłowienie słuchaczom różnorodności strategii literackich stosowanych przez autorów oraz uświadomienie uzależnienia autora i dzieła od kontekstów (historycznych, gatunkowych etc.), których przywołanie jest niezbędne w procesie poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sens i przesłanie dzieła literackiego.

Tematyka zajęć:

1.Analiza dzieła literackiego – podstawowe ujęcie teoretyczne.

2.Jak badać dzieło literackie? Zagadnienie metody – ujęcie podstawowe.

3.Analiza, interpretacja, wartościowanie dzieła literackiego - zakres problematyki.

4.Podstawowe instrumentarium poetyki opisowej.

5.Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego.

6.Pisemna analiza i interpretacja dzieła literackiego.

Literatura:

J. Sławiński, O problemach „sztuki interpretacji”, w tomie: Dzieło, język, tradycja, Kraków 1988

Liryka Mickiewicza. Uczucia, świadectwa, ekspresje, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffman-Piotrowskiej, Warszawa 2018.

Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie, pod red. J. Brzozowskiego i B. Stelmaszczyk, Kraków 2002.

Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, praca zbiorowa pod red. S. makowskiego, Warszawa 1986.

Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy. Analizy i interpretacje, praca zbiorowa pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1980.

Wymagania wstępne:

Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się co dwa tygodnie.

Student zobligowany jest do znajomości zadanych przez prowadzącą lektur. W miarę możliwości materiały niezbędne do zajęć będą udostępniane przez prowadzącą.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.