Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-AnalDzLi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 2.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W10

FP1_U03

FP1_K01


Wymagania wstępne:

Znajomość literatury polskiej w zakresie podstawowym (poziom licealny).

Pełny opis:

Analiza dzieła literackiego to zajęcia praktyczne. Polegają na kształceniu umiejętności fachowego opisu wybranych utworów lub ich fragmentów. Podejmowane pod kierunkiem wykładowcy zadania służą odsłonięciu fenomenu dzieła - jego złożonej budowy, wielofunkcyjności użytych w nim środków artystycznych etc.. Ich zdefiniowanie służy utrwalaniu wiedzy i kształceniu umiejętności badawczych. Celem ćwiczeń jest także uzmysłowienie słuchaczom różnorodności strategii literackich stosowanych przez autorów oraz uświadomienie uzależnienia autora i dzieła od kontekstów (historycznych, gatunkowych etc.), których przywołanie jest niezbędne w procesie poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sens i przesłanie dzieła literackiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy student dysponuje podstawową znajomością tekstów literackich i źródłowych poświęconych problematyce naukowego opisu dzieła lit. Zna treść omawianych tekstów, potrafi określić ich problematykę.

W zakresie umiejętności student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu analizy i interpretacji dzieła literackiego. Potrafi podejmować ćwiczenia z zakresu analizy i interpretacji wybranych utworów.

W zakresie kompetencji student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i konfrontowania jej z najnowszym stanem badań.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 5 student bardzo dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego; potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę wybranego utworu; jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami naukowymi.

Na ocenę 4 student zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego; potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa; jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Na ocenę 3 student ma podstawową wiedzę w zakresie współczesnych metod analizy i interpretacji dzieła literackiego; potrafi podjąć próbę opisu dzieła literackiego z wykorzystaniem podstawowych terminów i narzędzi badawczych; potrafi podjąć próbę krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest stałe przygotowanie do zajęć (znajomość tekstów źródłowych i opracowań), aktywny udział w prowadzonych podczas zajęć dyskusjach oraz obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), pozytywna ocena z pisemnej pracy rocznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 2pkt

Udział w ćwiczeniach - 15h

Przygotowanie do ćwiczeń - 15h

Przygotowanie pracy pisemnej- 30h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt ECTS - 90 godz. pracy

30 godz. - udział w zajęciach

55 godz. - praca samodzielna w domu nad analizami utworów literackich i wybranymi problemami interpretacji, przygotowanie do zajęć (lektura tesktów literackich i naukowych)

5 godz. - konsultacje indywidualne i grupowe z prowadzącą ćwiczenia dotyczące konkretnych problemów analizy dzieła literackiego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)