Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Arcydzieła literatury światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-ArcLitSw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Arcydzieła literatury światowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W07 - zna podstawowy dorobek literatury i kultury antycznej, rozumie wywodzącą się z niej terminologię humanistyczną, zna związki współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską i arcydziełami literatury światowej;

FP1_W08 - zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok, główne kierunki ich analizy i interpretacji, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny im poświęcony

FP1_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego;

FP1_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu;


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie wybranych arcydzieł literatury światowej.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci będą mieli okazję przeczytać wybitne utwory literackie, przyjrzeć się wyróżnikom ich arcydzielności oraz zastanowić się nad indywidualnym wyrazem oraz uniwersalnym przesłaniem poszczególnych dzieł.

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny, nastawione są na dyskusję i wspólny namysł nad najistotniejszymi zagadnieniami poruszanymi przez autorów analizowanych tekstów literackich.

Literatura:

- „Odyseja” Homera

- Pedro Calderon de la Barca, „Życie snem”

- William Szekspir, „Hamlet”

- Johann Wolfgang von Goethe, „Faust”

- Michaił Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata”

- George Orwell, „Rok 1984”

- Antoni Czechow, „Nieciekawa historia” i inne opowiadania

- Virginia Woolf, „Pani Dalloway”

- Wiesław Myśliwski, „Kamień na kamieniu”

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- zna podstawowy dorobek literatury i kultury antycznej, rozumie wywodzącą się z niej terminologię humanistyczną, zna związki współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską i arcydziełami literatury światowej;

- zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok, główne kierunki ich analizy i interpretacji, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny im poświęcony;

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego;

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę otrzymuje student, który nie spełnia kryteriów, wymienionych w efektach kształcenia;

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który:

- ma wybiórczą wiedzę o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą powszechną;

- ma wybiórczą wiedzę o kulturowych kontekstach języka i literatury polskiej oraz o powiązaniu filologii polskiej z literaturą powszechną

- ma wybiórczą wiedzę szczegółową o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z arcydziełami literatury powszechnej;

- ma wybiórczą wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach;

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne;

- posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania.

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma dobrą wiedzę o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą powszechną;

- ma dobrą wiedzę o kulturowych kontekstach języka i literatury polskiej oraz o powiązaniu filologii polskiej z literaturą powszechną;

- ma dobrą wiedzę szczegółową o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z arcydziełami literatury powszechnej;

- ma dobrą wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach;

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne;

- posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania;

- posiada dobrze ukształtowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych w języku polskim, dotyczących zagadnień języka, literatury i kultury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma pogłębioną wiedzę o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą powszechną;

- ma pogłębioną wiedzę o kulturowych kontekstach języka i literatury polskiej oraz o powiązaniu filologii polskiej z literaturą powszechną;

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z arcydziełami literatury światowej;

- ma szczegółową wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach;

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o kanonicznych dziełach literatury rosyjskiej i ich kontekstach kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej literatury europejskiej;

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne;

- posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania;

- posiada dobrze ukształtowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych w języku polskim, dotyczących zagadnień języka, literatury i kultury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych;

- aktywnie uczestniczy w działaniu na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)