Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Arcydzieła literatury światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-ArcyLitSw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Arcydzieła literatury światowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W07

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii i teorii literatury oraz analizy i interpretacji dzieła literackiego.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wspólną lekturę wybranych arcydzieł literatury światowej, skupiając się na analizie, interpretacji oraz klasyfikacji dzieł jako arcydzieł o charakterze uniwersalnym i dystynktywnym. Zajęcia, prowadzone w formie konwersatoriów, nastawione są na pogłębioną dyskusję oraz krytyczne wnioskowanie na temat sztuki, a także zagadnień poruszanych przez autorów w różnych kontekstach.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wspólna lektura wybranych arcydzieł literatury światowej. Podczas zajęć studenci będą analizować i interpretować uprzednio przeczytane utwory literackie, które miały istotny wpływ na światową sztukę. Jednocześnie dokonają klasyfikacji tych dzieł jako arcydzieł, uwzględniając ich charakter uniwersalny i dystynktywny.

Zajęcia przybierają formę konwersatoriów, a ich głównym celem jest prowadzenie pogłębionej dyskusji oraz krytycznego wnioskowania na temat sztuki jako takiej. Dodatkowo, studenci będą analizować zagadnienia poruszane przez autorów, zarówno w kontekście metatekstowym, moralnym, filozoficznym, genologicznym, jak i innych istotnych aspektów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

EU1- zna podstawowy dorobek literatury i kultury antycznej, rozumie wywodzącą się z niej terminologię humanistyczną, zna związki współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską i arcydziełami literatury światowej;

EU2 - zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok, główne kierunki ich analizy i interpretacji, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny im poświęcony;

EU3 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego,;

EU4 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą, student prezentuje omawiane dzieła i zagadnienia, sprawnie rozróżnia główne dzieła, nurty oraz prądy literatury powszechnej. Umiejętnie formułuje opinie na temat literatury, opierając się na bardzo dobrej znajomości problematyki reprezentatywnych dzieł, oraz przeprowadza precyzyjną historyczno-literacką analizę tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Umiejętnie posługuje się terminami i pojęciami (arcydzieło, tajemnice arcydzielności, historia literatury jako historia arcydzieł, arcydzieło i kanon, literatura powszechna, literatura światowa, Weltliteratur, World Literature).

Na ocenę dobrą, student prezentuje większość omawianych dzieł i zagadnień, w stopniu dobrym rozpoznaje i odróżnia główne dzieła, nurty oraz prądy literatury powszechnej. Formułuje opinie na temat literatury, opierając się na znajomości problematyki reprezentatywnych dzieł, oraz przeprowadza historyczno-literacką analizę tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Posługuje się terminami i pojęciami (arcydzieło, tajemnice arcydzielności, historia literatury jako historia arcydzieł, arcydzieło i kanon, literatura powszechna, literatura światowa, Weltliteratur, World Literature) w sposób zadowalający.

Na ocenę dostateczną, student prezentuje większość omawianych dzieł i zagadnień, w stopniu wystarczającym rozpoznaje i odróżnia główne dzieła, nurty oraz prądy literatury powszechnej. Formułuje podstawowe opinie na temat literatury, opierając się na znajomości problematyki reprezentatywnych dzieł, oraz wykonuje elementarną analizę historyczno-literacką tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Student używa terminów i pojęć (arcydzieło, tajemnice arcydzielności, historia literatury jako historia arcydzieł, arcydzieło i kanon, literatura powszechna, literatura światowa, Weltliteratur, World Literature) w wystarczającym stopniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Agata Mikołajko, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agata Mikołajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przybliżenie wybranych arcydzieł literatury światowej.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci będą analizować i interpretować po uprzedniej lekturze wybrane utwory literackie, które wpłynęły na światową sztukę, przy jednoczesnej ewaluacji ich klasyfikacji jako arcydzieła oraz charakteru uniwersalnego i dystynktywnego.

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny, ich celem jest pogłębiona dyskusja i krytyczne wnioskowanie dotyczące sztuki per se, ale i zagadnień poruszanych przez autorów (w kontekście metatekstowym, moralnym, filozoficznym, genologicznym, etc.).

Literatura:

- "Iliada" i „Odyseja” Homera

- Miguel de Cervantes Saavedra, "Don Kichot z La Manchy"

- William Szekspir, wybrane utwory

- Johann Wolfgang von Goethe, „Faust”

- Michaił Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata”

- Gabriel García Márquez, "Sto lat samotności"

- współczesna literatura fantastyczna

- zapomniane arcydzieła

Wymagania wstępne:

Zaliczenie:

- obecność, aktywność

- notatki

- na ocenę bardzo dobrą - zadanie polegające na przygotowaniu trzech prezentacji (jednej wybranej zgodnie z listą lektur, jednej dotyczącej arcydzieła współczesnej literatury fantastycznej i jednej dotyczącej zapomnianego arcydzieła)

- na ocenę dobrą - zadanie polegające na przygotowaniu dwóch prezentacji (jednej wybranej zgodnie z listą lektur, jednej dotyczącej arcydzieła współczesnej literatury fantastycznej lub/i jednej dotyczącej zapomnianego arcydzieła)

- na ocenę dostateczną – zadanie polegające na przygotowaniu jednej prezentacji (wybranej zgodnie z listą lektur, dotyczącej arcydzieła współczesnej literatury fantastycznej lub dotyczącej zapomnianego arcydzieła)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt ECTS, w tym:


0,5 pkt ECTS - 15 h - udział w zajęciach

1,5 pkt ECTS - 40 h - samodzielna praca studenta (przygotowanie się do zajęć, wykonywanie zadań pisemnych, zbieranie materiału i pisanie pracy semestralnej)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:

udział w zajęciach i wykonywanie zleconych ćwiczeń - 15 godz. = 1 ECTS

przygotowanie do zajęć, lektura wskazanych arcydzieł - 15 godz. = 1 ECTS

lektura zalecanej bibliografii - 5 godz. = 0,5 ECTS

przygotowanie pracy rocznej na wybrany przez studenta temat - 5 godz. = 0,5 ECTS


Łącznie: 40 godz. = 3 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)