Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego-cz.I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-GraOpJP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka polskiego-cz.I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W12

FP1_U04

FP1_K02

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu gramatyki języka polskiego na poziomie licealnym.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami oraz metodami opisu systemu językowego współczesnej polszczyzny w aspekcie:

-fonetycznym i fonologicznym,

-morfologicznym.

Program ćwiczeń obejmuje przegląd podstawowych problemów z zakresu fonetyki i fonologii oraz morfologii współczesnego języka polskiego. Student powinien opanować umiejętność analizy fonetycznej, fonologicznej i morfologicznej tekstów (mówionych i pisanych). Na szczegółowy program zajęć składają się następujące zagadnienia:

Gramatyka opisowa języka polskiego (cz. 1 fonetyka i fonologia; morfologia):

1. Fonetyka i fonologia - zagadnienia ogólne.

2. Budowa i funkcje narządów mowy.

3. Artykulacyjna charakterystyka samogłosek i spółgłosek. Problem opisu samogłosek nosowych w polszczyźnie.

4. Upodobnienia i uproszczenia grup spółgłoskowych. Transkrypcja fonetyczna tekstów. Przykłady opracowań języka mówionego.

5. Regionalne zróżnicowanie fonetyki polskiej. Ocena poprawności wariantów fonetycznych.

6. Podstawowe pojęcia fonologii - cecha dystynktywna, fonem, wariant fonemu, opozycja fonologiczna. Fonem a głoska.

7. Podstawy fonologicznej charakterystyki współczesnego języka polskiego.

8. Problemy dyskusyjne opisu fonologicznego.

9. Morfologia na tle innych działów językoznawstwa.

10. Części mowy.

11. Kategorie gramatyczne.

12. Słowotwórstwo.

Literatura:

1. Bańko M., 2002: Wykłady z polskiej fleksji. Warszawa: PWN.

2. Grzegorczykowa R., R. Laskowski, H. Wróbel (red.), 1984: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa: PWN.

3. Heinz A. 1961: Fleksja a derywacja, w: Język Polski XLI, z. 5, s. 343-354.

4. Nagórko A., 1998: Zarys gramatyki polskiej, wyd. 2, rozszerzone, Warszawa: PWN.

5. Preyzner, M. Kategorie gramatyczne, czy(li) kategorie naszego (nie)myślenia o języku (...) Kategorie gramatyczne? - Co to takiego?, Częstochowa 2001.

6. Saloni Z., 1974: Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich. W: Język Polski LIV, z. 1 i 2.

7. Saloni Z., 1976: Kategoria rodzaju we współczesnym języku polskim. W: Kategorie gramatyczne grup imiennych w języku polskim, Wrocław.

8. Tokarski J., 2001: Fleksja polska. Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu zajęć student:

-zna podstawową terminologię z zakresu fonetyki, fonologii i morfologii współczesnego języka polskiego

-ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu fonetyki, fonologii i morfologii współczesnego języka polskiego

-Ma uporządkowaną wiedzę na temat języka jako systemu

znaków, ma świadomość złożoności języka, zna normy

językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej

komunikacji społecznej

-potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami

badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi

samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych

-ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę

uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze

przez całe życie

-ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia każdego semestru jest obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie wskazanych lektur oraz przedstawienie na ćwiczeniach zadań wyznaczonych do samodzielnego opracowania. Ocena wystawiana jest na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego materiał całego semestru.

Kurs gramatyki opisowej języka polskiego kończy się egzaminem (po czwartym semestrze), obejmującym zagadnienia fonetyki i fonologii, morfologii i składni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Mateusz Kowalski, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Mateusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Mateusz Kowalski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Mateusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt. ECTS:


-udział w ćwiczeniach: 15 godz.

-przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

-samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

-konsultacje: 5 godz

-w sumie: 60 godzin = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kowalski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Mateusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt. ECTS:


-udział w ćwiczeniach: 15 godz.

-przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

-samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

-konsultacje: 5 godz

-w sumie: 60 godzin = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)