Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej-literatura dawna-oświecenie-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-HLPLD-OsW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej-literatura dawna-oświecenie-wykład
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01

Pełny opis:

Zajęcia łączą podstawowe elementy wykładu kursowego z wyborem kilku problemów istotnych z punktu widzenia aktualnych kierunków badań epoki, takich jak: swoiste cechy oświecenia polskiego, uniwersalizm i rodzimość, sytuacja i kierunki przemian gatunków literackich, miejsce epoki w procesie historycznym kultury polskiej itp. Celem zajęć jest prezentacja problematyki oświeceniowej w świetle współczesnych badań.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W08

student zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna

kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia, zna główne

kierunki analizy i interpretacji dzieł oświeceniowych, rozumie ich konteksty

kulturowe, zna dorobek krytyczny im poświęcony literaturze oświecenia

FP1_U03

student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie

przeprowadzić analizę i interpretację oświeceniowego dzieła literackiego

FP1_K01

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu literatury oświecenia, konfrontowania jej z najnowszym stanem badań oraz zasięgania opinii znawców epoki oświecenia, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, bardzo dobrze zna kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia, bardzo dobrze zna główne

kierunki analizy i interpretacji dzieł oświeceniowych, rozumie ich konteksty

kulturowe, bardzo dobrze zna dorobek krytyczny im poświęcony literaturze oświecenia; student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie

przeprowadzić analizę i interpretację oświeceniowego dzieła literackiego;

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu literatury oświecenia, konfrontowania jej z najnowszym stanem badań oraz zasięgania opinii znawców epoki oświecenia, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Na ocenę dobrą: student dobrze zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, dobrze zna

kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia, dobrze zna główne

kierunki analizy i interpretacji dzieł oświeceniowych, rozumie ich konteksty

kulturowe, dobrze zna dorobek krytyczny im poświęcony literaturze oświecenia; student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz korzystając z dorobku badaczy,

przeprowadzić analizę i interpretację oświeceniowego dzieła literackiego;

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu literatury oświecenia, konfrontowania jej z najnowszym stanem badań;

Na ocenę dostateczną: student na poziomie elementarnym zna kryteria periodyzacji oświeceniowej literatury polskiej i powszechnej, zna na poziomie podstawowym kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia oraz główne kierunki analizy i interpretacji literatury oświeceniowej, na poziomie podstawowym zna dorobek krytyczny poświęcony literaturze oświecenia; potrafi wymienić terminy i narzędzia badawcze z zakresu literaturoznawstwa oraz korzystając z dorobku badaczy przeprowadzić analizę oświeceniowego dzieła literackiego; student na poziomie podstawowym jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej z zakresu epoki oświecenia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Bober-Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia łączą podstawowe elementy wykładu kursowego z wyborem kilku problemów istotnych z punktu widzenia aktualnych kierunków badań epoki, takich jak: swoiste cechy oświecenia polskiego, uniwersalizm i rodzimość, sytuacja i kierunki przemian gatunków literackich, miejsce epoki w procesie historycznym kultury polskiej itp.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Oświecenie w Europie. Oświeceniowa myśl filozoficzna

2. Oświecenie w Polsce: periodyzacja, cezury, uwarunkowania społeczne i dziejowe. Czasopisma oświeconych

3. Nurty literackie oświecenia: klasycyzm

4. Nurty literackie oświecenia: sentymentalizm

5. Nurty literackie oświecenia: rokoko

6. Scena narodowa w oświeceniu

7. Powieść oświeceniowa

8. Publicystyka oświeceniowa (Konarski, Wybicki, Staszic, Jezierski)

Literatura:

LEKTURY CZ. 1 – UTWORY LITERACKIE

Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili. Antologia publicystyki doby stanisławowskiej, oprac. Z. Goliński, Warszawa 1984. (obowiązuje przeczytanie Wstępu oraz tekstów autorstwa Stanisława Konarskiego, Stanisława Staszica, Franciszka Salezego Jezierskiego oraz Hugona Kołłątaja)

Bogusławski W., Cud albo Krakowiaki i Górale, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 2005.

Bohomolec F., Autor komedii, [w:] tegoż, Komedie na teatrum, oprac. I wstęp J. Kott, Warszawa 1960.

Feliński A., Barbara Radziwiłłówna, [w:] Polska tragedia neoklasycystyczna, wyb. i oprac. D. Ratajczakowa, Wrocław 1989, s. 187-296 lub https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/24042?id=24042

Karpiński F., Wiersze zebrane, wyd. T. Chachulski, t. 1, Warszawa 2005. Lektura dostępna również tu: https://ibl.waw.pl/5bppoocr.pdf

Kniaźnin F. D., Wiersze wybrane, oprac. A.K. Guzek, Warszawa 1981 lub https://polona.pl/item/wybor-poezji,NDk0NzAxMA/11/#info:metadata

Krajewski M.D., Wojciech Zdarzyński życie i przypadki swoje opisujący, wstęp i oprac. I. Łossowska, Warszawa 1998 lub https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krajewski-woyciech-zdarzynski-zycie-i-przypadki-swoje-opisuiacy/ .

Krasicki I., Bajki. Oprac. Z. Goliński. Wrocław 1975. BN I 220; https://literat.ug.edu.pl/ikbajk/index.htm

Krasicki I., Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 1973. https://literat.ug.edu.pl/mikolaj/index.htm

Krasicki I., Monachomachia czyli wojna mnichów, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, oprac. Z. Goliński, t. 1, s. 85-117. https://literat.ug.edu.pl/monach/index.htm

Krasicki I., Satyry i listy. Oprac. Z. Goliński, wstęp J. T. Pokrzywniak. Wrocław 1988. BN I 169; [Satyry: Wstęp, Do króla, Świat zepsuty, Marnotrawstwo, Pijaństwo, Żona modna, Pochwała milczenia, Pochwała wieku, Pochwała głupstwa, Palinodia; Listy: Do króla, Do pana Rodkiewicza] https://literat.ug.edu.pl/satyry/index.htm

„Monitor”: 1765-1785, oprac. i wstepem poprzedziła E. Aleksandrowska, Wrocław 1976. (obowiązuje przeczytanie 3 dowolnych artykułów).

Naruszewicz A. S. , Liryka, [w:] tegoż, Poezje zebrane, t. 1, wyd. B. Wolska, Warszawa 2005. (tu obowiązuje przeczytanie następujących utworów: Oda I. Na obrazy Polaków starożytnych, Oda XVI. Hymn do Boga) https://ibl.waw.pl/4bppoocr.pdf

Naruszewicz A. S. , Liryka, [w:] tegoż, Poezje zebrane, t. 2, wyd. B. Wolska, Warszawa 2009. (tu obowiązuje przeczytanie następujących utworów: Oda I. Na Pokój Marmurowy, Oda III. Powązki, Oda XVIII. Kościół śmierci, Oda XXV. Filiżanka) https://ibl.waw.pl/9bppoocr.pdf

Naruszewicz A. S. , Satyry, [w:] tegoż, Poezje zebrane, t. 3, wyd. B. Wolska, Warszawa 2012. https://ibl.waw.pl/11bppoocr.pdf

Niemcewicz J. U., Powrót posła. Komedia w trzech aktach, oprac. Z. Skwarczyński, Wrocław 1983. https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/powrot-posla.pdf

Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1740-1800, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1993. (obowiązuje przeczytanie tekstów: Józefa Szymanowskiego, Listy o guście, czyli smaku; Franciszka Karpińskiego, O wymowie w prozie albo wierszu)

Potocki J., Rękopis znaleziony w Saragossie, oprac. F. Rosset, D. Triaire, nowe tłumaczenie ostatniej wersji autorskiej z 1810 roku A. Wasilewska, Kraków 2015.

Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło”. Antologia poezji polskiego Oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, warszawa 1981. (obowiązuje przeczytanie utworów: Stanisława Trembeckiego, Józefa Szymanowskiego, Kajetana Węgierskiego, Jana Pawła Woronicza oraz wiersze anonimowe z okresu konfederacji radomskiej, barskiej i pierwszego rozbioru).

Trembecki S., Sofijówka, wyd. J. Snopek, Warszawa 2000. http://edycjecyfrowe.ibl.waw.pl/Sofijowka.html

Węgierski T. K., Organy, wyd. A. Norkowska, Warszawa 2008. https://ibl.waw.pl/7bppoocr.pdf

Wirtemberska M., Malwina, czyli domyślność serca, Kraków 2002. https://literat.ug.edu.pl/malwina/index.htm

Zabłocki F., Sarmatyzm, [w:] tegoż, Teatr Franciszka Zabłockiego, oprac. J. Pawłowiczowa, t. 3, Wrocław 1995, s. 225-364. https://polona.pl/item/sarmatyzm,NzY4MDk2NDk/4/#info:metadata

LEKTURY CZ. 2 – LITERATURA POWSZECHNA (wydania dowolne)

Obowiązuje znajomość trzech wybranych lektur:

Diderot D. , Kubuś Fatalista i jego pan https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/kubus-fatalista-i-jego-pan.pdf

Goethe J. W., Faust https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/goethe-faust.pdf

Laclos P. Ch. de, Niebezpieczne związki https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/laclos-niebezpieczne-zwiazki.pdf

Macpherson J., Pieśni Osjana https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/laclos-niebezpieczne-zwiazki.pdf

Monteskiusz, Listy perskie https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/listy-perskie.pdf

Rousseau J. J., Wyznania https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/rousseau-wyznania.pdf

Sterne L., Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy, przełożyła A. Glinczanka, oprac. Z. Sinko, Wrocław 2009.

Swift J., Pdróże Guliwera https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/podroze-guliwera.pdf

Wolter, Kandyd czyli Optymizm https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/kandyd.pdf

Wolpole H., Zamczysko w Otranto

LEKTURY CZ. 3 – PODRĘCZNIKI I OPRACOWANIA SYNTETYCZNE (obowiązkowe)

Borowy W., O poezji polskiej w wieku XVIII, Warszawa 1978. (lektura rozdziałów poświęconych autorom lektur zamieszczonych na liście obowiązującej do egzaminu)

Cassirer E., Filozofia Oświecenia. Przeł. T. Zatorski, Warszawa 2010.

Klimowicz M., Oświecenie, Warszawa 1998 lub inne wydanie.

Kostkiewiczowa T., Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia. Warszawa 1975 lub wyd. nast.;

Słownik literatury polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław 1977 lub wyd. nast. (artykuły obowiązujące: bajka, komedia, liryka, krytyka literacka, oda, kontakty literackie z zagranicą, powiastka, powieść, Puławy, sielanka, tragedia, utopia).

Snopek J., Oświecenie. Szkic do portretu epoki, Warszawa 1999.

LEKTURY CZ. 4 – OPRACOWANIA

(lektury do wyboru; obowiązuje znajomość 5 książek)

Czytanie Kniaźnina. Pod red. B. Mazurkowej i T. Chachulskiego, Warszawa 2010.

Czytanie Naruszewicza. Interpretacje. Pod red. T. Chachulskiego. Wrocław 2000;

Kostkiewiczowa T., Kniaźnin jako poeta liryczny. Wrocław 1971;

Kostkiewiczowa T., Studia o Krasickim. Warszawa 1997;

Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia. Pod red. T. Kostkiewiczowej. Lublin 1995;

Nasiłowska A., Poezja opisowa S. Trembeckiego. Wrocław 1990;

Ryba J., Motywy podróżnicze w twórczości Jana Potockiego. Wrocław 1993;

Ryba R., Uwodzicielskie oblicza Oświecenia. Szkice obyczajowe. t. I . Katowice 1994, t. II Katowice 2002;

Snopek J., Objawienie i Oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce. Wrocław 1986;

Sobol R., Franciszek Karpiński. Warszawa 1979;

Wśród pisarzy Oświecenia. Studia i portrety. Pod red. A. Czyża i S. Szczęsnego. Bydgoszcz 1997;

Zgorzelski Cz., Naruszewicz-poeta oraz Wśród gwiazd liryki stanisławowskiej, w: Od Oświecenia ku romantyzmowi i współczesności. Kraków 1978;

Żbikowski P., Klasycyzm postanisławowski. Warszawa 1984.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach

Praca własna studenta

Przygotowanie do kolokwium

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach

Praca własna studenta

Przygotowanie do kolokwium

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)