Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej-literatura dawna-oświecenie-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-HLPLD-osC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej-literatura dawna-oświecenie-ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08


FP1_U03


FP1_K01Pełny opis:

Podczas zajęć prezentowane będę wybitne utwory oświeceniowe wraz z dorobkiem badaczy tej epoki. Celem zajęć jest omówienie, analiza i interpretacja reprezentatywnych dzieł polskiego oświecenia oraz wybranych utworów europejskiego Wieku Świateł.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna kryteria periodyzacji oświeceniowej literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia, zna główne kierunki analizy i interpretacji literatury oświeceniowej, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny poświęcony literaturze oświecenia; potrafi bardzo dobrze posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację oświeceniowego dzieła literackiego; student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej z zakresu epoki oświecenia.

Na ocenę dobrą: student dobrze zna kryteria periodyzacji oświeceniowej literatury polskiej i powszechnej, czytał kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia, zna główne kierunki analizy i interpretacji literatury oświeceniowej, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny poświęcony literaturze oświecenia; potrafi dobrze posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz korzystając z dorobku badaczy przeprowadzić analizę i interpretację oświeceniowego dzieła literackiego; student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej z zakresu epoki oświecenia.

Na ocenę dostateczną: student na poziomie elementarnym zna kryteria periodyzacji oświeceniowej literatury polskiej i powszechnej, zna na poziomie podstawowym kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia oraz główne kierunki analizy i interpretacji literatury oświeceniowej, na poziomie podstawowym zna dorobek krytyczny poświęcony literaturze oświecenia; potrafi wymienić terminy i narzędzia badawcze z zakresu literaturoznawstwa oraz korzystając z dorobku badaczy przeprowadzić analizę oświeceniowego dzieła literackiego; student na poziomie podstawowym jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej z zakresu epoki oświecenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Lektura: Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, wstęp i oprac. M. Klimowicz, Wrocław 1975, BN I 41 lub wyd. nast. (Stąd także wstęp)

Opracowania:

Hasła: powieść, powiastka, bohater literacki → Słownik literatury polskiego Oświecenia;

Z. Sinko, Powieść zachodnioeuropejska w kulturze polskiego Oświecenia, Wrocław 1968 (r. I Gatunek pogardzany, i r. II Sądy Oświecenia o dawnym romansie i nowej powieści);

T. Kostkiewiczowa, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki – propozycja lektury, w: tejże, Studia o Krasickim, Warszawa 1997.

Lektura: Adam Naruszewicz, Liryki wybrane, oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 1964 lub A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, wyd. B. Wolska, t. 1, Warszawa 2005; t. 2, Warszawa 2009; t. 3 Warszawa 2013. (Obowiązuje znajomość utworów: Hymn do Boga, Do malarstwa, Do Stanisława Augusta (…) o pożytku z nauk, Do ojczyzny, Na Pokój Marmurowy, Filżanka, Odjazd, Balon);

Opracowania:

J. Platt, Adam Naruszewicz, w: Pisarze polskiego Oświecenia, t.1, Warszawa 1992;

Hasło: Oda → Słownik literatury polskiego Oświecenia

Cz. Zgorzelski, Naruszewicz-poeta oraz Wśród gwiazd liryki stanisławowskiej, w: Od Oświecenia ku romantyzmowi i współczesności, Kraków 1978;

B. Wolska, W świecie żywiołów, Boga i człowieka. Studia o poezji A. Naruszewicza, Łódź 1995 (wybrane fragmenty);

Czytanie Naruszewicza. Interpretacje, pod red. T. Chachulskiego, Wrocław 2000 (wybrane interpretacje).

Lektura: Franciszek Zabłocki, Żółta szlafmyca, w: Teatr Franciszka Zabłockiego, oprac.

J. Pawłowiczowa, Wrocław 1996, t. 4, s. 93-151.

Opracowania:

J. Pawłowiczowa, Franciszek Zabłocki, w: Pisarze polskiego Oświecenia, t. 1, Warszawa 1992;

Hasło: Komedia → Słownik literatury polskiego Oświecenia;

M. Rutkowska, Terminologia teatru i dramatu w polskim oświeceniu, Poznań 2007 (odpowiednie fragmenty);

T. Chachulski, Żółta szlafmyca, w: Dramaty Franciszka Zabłockiego: interpretacje, pod red. T. Kostkiewiczowej i M. Cieńskiego, Wrocław 2000.

Lektura: Tomasz Kajetan Węgierski, Organy. Poema heroikomiczne, wyd. A. Norkowska, Warszawa 2007.

Opracowania:

J. Snopek, Tomasz Kajetan Węgierski, w: Pisarze polskiego Oświecenia, t.1, Warszawa 1992.

Hasła: libertynizm, poemat heroikomiczny → Słownik literatury polskiego Oświecenia

Roman Dąbrowski, Poemat heroikomiczny w literaturze polskiego oświecenia, Kraków 2004 (odpowiednie fragmenty s. 140-171).

Lektura: Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła. Komedia w trzech aktach, oprac. Z. Skwarczyński, Wrocław 1983, s. 3-96. BN I 4.

Opracowania:

Z. Skwarczyński, Wstęp, w: J.U. Niemcewicz, Powrót posła. Komedia w trzech aktach, Wrocław 1983, s. III-LXXXII.

D. Ratajczakowa, Komedia i polityka, w: tejże, Komedia oświeconych, Warszawa 1993, s. 302-372.

Lektura: Wojciech Bogusławski, Cud albo Krakowiaki i Górale, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 2005.

Opracowania:

M. Klimowicz, Wstęp, w: Wojciech Bogusławski, Cud albo Krakowiaki i Górale, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 2005, s. XII-LXIV.

Z. Wołoszyńska, Teatr Narodowy (dzieje instytucji), w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Wrocław 1996, s. 603-609.

Lektura: Stanisław Trembecki, Sofijówka, wyd. J. Snopek, Warszawa 2000.

Opracowania:

A. Nasiłowska, Poezja opisowa S. Trembeckiego, Wrocław 1990.

„Sofijówka” Stanisława Trembeckiego – konteksty i interpretacje, pod red. G. Filip, M. Patro-Kucab, J. Kowal, Rzeszów 2015 (wybrane artykuły).

Lektura: Maria Wirtemberska, Malwina, czyli domyślność serca, Kraków 2002.

Opracowania:

J. Zawadzka, Stereotypy postaci – bohater sentymentalny, w: tejże, Kronika serc czułych. Stereotypy polskiej powieści sentymentalnej I połowy XIX wieku, Warszawa 1997, s. 89-114.

E. Szary-Matywiecka, Malwina, czyli domyślność serca, w: tejże, „Malwina”, czyli głos i pismo w powieści, Warszawa 1994, s. 93-123.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


- udział w zajęciach – 15 godzin


- przygotowanie do zajęć – 15 godzin


- przygotowanie do kolokwium – 15 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


- udział w zajęciach – 15 godzin


- przygotowanie do zajęć – 15 godzin


- przygotowanie do kolokwium – 15 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)