Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-HisPol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Polski
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W05 - zna główne fakty z historii Polski, rozumie ich uwarunkowania i wpływ historii na rozwój kultury, zwłaszcza języka i literatury polskiej


FP1_U11 - potrafi wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku


FP1_K04 - jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu literackim i kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej


Wymagania wstępne:

Wiedza historyczna z poprzednich etapów edukacyjnych.

Pełny opis:

W roku 2021/22 akcent położony zostanie na przemiany ustrojowe i ich konsekwencje dla funkcjonowania państwa w zakresie polityki wewnętrznej oraz na arenie międzynarodowej. Na poszczególnych zajęciach drugiego semestru omówione zostaną:

1. Powstanie i pierwsze lata Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

2. Ustrój i kultura państwa polsko-litewskiego w epoce nowożytnej.

3. Epoka wazowska - czas przełomu.

4. Rzeczpospolita w kryzysie - czas królów rodaków.

5. Załamanie się i upadek państwa polsko-litewskiego w XVIII w.

6. Czas zaborów - walka o niepodległość i tożsamość narodową.

7. Odrodzona Rzeczpospolita i jej upadek w 1. połowie XX w.

8. PRL - dzieje niesuwerennego państwa polskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

UZUPEŁNIONE PRZEZ KS. PROF. DR HAB. J. NAUMOWICZA, po Decyzji Dziekana WNH nr 25/2022 z dn. 27 czerwca 2022 roku.

Student będzie posiadał wiedzę z następujących kręgów zagadnień.

W_01 - powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej funkcjonowanie (ustrój i kultura państwa), a także czasy kryzysu i upadku

W_02 - epoka Wazów

W_03 - czas zaborów: walka o niepodległość i zachowanie tożsamości narodowej

W_04 - odzyskanie niepodległości oraz upadek Rzeczpospolitej w I poł. XX wieku;

W_05 - czasy PRL-u

Metody i kryteria oceniania:

UZUPEŁNIONE PRZEZ KS. PROF. DR HAB. J. NAUMOWICZA, po Decyzji Dziekana WNH nr 25/2022 z dn. 27 czerwca 2022 roku.

Student uzyskuje ocenę niedostateczną, jeżeli:

- nie ma uporządkowanej wiedzy z zakresu historii Polski oraz nie zna jej wpływu na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej (FP1_W05).

- nie potrafi wykorzystać wiedzy z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku (FP1_U11).

- nie ma jest gotowy do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu literackim i kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej (FP1_K04).

Student uzyskuje ocenę dostateczną, jeżeli:

- ma częściowo uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Polski oraz w stopniu nieznacznym zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej (FP1_W05).

- po części potrafi wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku (FP1_U11).

- ma jest w pełni gotowy do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu literackim i kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej (FP1_K04).

Student uzyskuje ocenę dobrą, jeżeli:

- ma dobrze uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Polski oraz zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej (FP1_W05).

- dobrze potrafi wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku (FP1_U11).

- ma gotowość do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu literackim i kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej na poziomie wystarczającym (FP1_K04).

Student uzyskuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:

- ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Polski, uwzględniającą najnowsze badania historyczne, oraz zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej (FP1_W05).

- bardzo dobrze wykorzystuje wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku (FP1_U11).

- ma wysoką gotowość do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu literackim i kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej na poziomie wystarczającym (FP1_K04).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Dariusz Milewski, Józef Naumowicz, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dariusz Milewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abK-NO3yDNcFSRd1fr-h7j3rqvZzUmWhxKtwIoHiEClQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a2fa7a12-7a64-457a-adf1-25397ad3032f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student za udział w całorocznym wykładzie otrzymuje 5 pkt. ECTS.


1 ECTS - udział w wykładach (30 godzin)

4 ECTS - samodzielne przygotowanie do zaliczenia w I semestrze i kolokwium egzaminacyjnego w II semestrze.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W drugim semestrze kontynuowany jest wykład dziejów Polski i narodu polskiego w okresie od zawarcia unii lubelskiej z Litwą w XVI w. po koniec PRL.

Pełny opis:

W roku 2021/22 akcent położony zostanie na przemiany ustrojowe i ich konsekwencje dla funkcjonowania państwa w zakresie polityki wewnętrznej oraz na arenie międzynarodowej. Na poszczególnych zajęciach drugiego semestru omówione zostaną:

1. Powstanie i pierwsze lata Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

2. Ustrój i kultura państwa polsko-litewskiego w epoce nowożytnej.

3. Epoka wazowska - czas przełomu.

4. Rzeczpospolita w kryzysie - czas królów rodaków.

5. Załamanie się i upadek państwa polsko-litewskiego w XVIII w.

6. Czas zaborów - walka o niepodległość i tożsamość narodową.

7. Odrodzona Rzeczpospolita i jej upadek w 1. połowie XX w.

8. PRL - dzieje niesuwerennego państwa polskiego.

Literatura:

Zob. informacje podstawowe. - tj. w karcie przedmiotu na I semestr (ADNOTACJA - Joanna Zajkowska)

Wymagania wstępne:

Wymagana znajomość podstawowych faktów z dziejów Polski i narodu polskiego po zawarciu unii lubelskiej z Litwą.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)