Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-HistPol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Polski
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W05

FP1_U11

FP1_K04

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historycznym kontekstem, w którym rozwijały się język i literatura polska. Służy temu poznanie najważniejszych procesów historycznych na ziemiach polskich od czasu uformowania się wspólnoty słowiańskiej do współczesności. W semestrze zimowym realizowany będzie zakres chronologiczny od uformowania się wspólnoty słowiańskiej do rozbiorów Polski. Późniejsze okresy w dziejach Polski będą prezentowane w semestrze letnim.

Pełny opis:

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami z dziejów Polski. W semestrze zimowym będą to zagadnienia ukształtowania się państwa polskiego, przemian społecznych i gospodarczych w okresie średniowiecza, powstanie Rzeczypospolitej szlacheckiej i jej funkcjonowanie, a następnie upadek państwa w wyniku rozbiorów Polski. Realizacja założonych celów przedmiotu dokonuje się poprzez zapoznanie się z terminologią historyczną oraz podstawami warsztatu pracy historyka, które pozwolą na krytyczną analizę publikacji naukowych z dziedziny historii i próby krytycznej analizy tekstów źródłowych. Znajomość tych zagadnień oraz najważniejszych zjawisk z zakresu historii Polski powinna ułatwić studentom zrozumienie literatury polskiej i zjawisk z zakresu językoznawstwa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jerzy Topolski, Historia Polski, Poznań 2003.

2. Atlas historyczny Polski, Warszawa 1977 lub późniejsze wydania.

Literatura uzupełniająca:

1. Stanisław Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002 lub następne wydania.

2. Mariusz Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004.

3. Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., red. Jerzy Dowiat, Warszawa 1985.

4. Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w., red. Bronisław Geremek, Warszawa 1997.

5. Ireneusz Ihnatowicz, Antoni Mączak, Benedykt Zientara, Janusz Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1996.

6. Historia dyplomacji polskiej X-XX wieku, red. Gerard Labuda, Waldemar Michowicz, Warszawa 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis efektów kształcenia:

W_01 zna główne fakty z historii Polski, rozumie ich uwarunkowania i wpływ historii na rozwój kultury, zwłaszcza języka i literatury polskiej FP1_W05

U_01 potrafi wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku FP1_U11

K_01 jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w działaniach na rzecz popularyzacji wiedzy o kulturze polskiej i polskim dziedzictwie kulturowych FP1_K04

Opis ECTS:

2,5 ECTS: 15 godzin - udział w zajęciach

42,5 godzin - przygotowanie do zajęć

5 godzin - udział w konsultacjach

razem 62,5 godziny/25 = 2,5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne. Pisemna rozprawka na jeden z dwóch wybranych tematów z zakresu objętego egzaminem.

Kryteria oceniania:

1. w zakresie wiedzy:

a) znajomość najbardziej podstawowych faktów i pojęć związanych z tematem - dostateczny

b) znajomość faktów i pojęć oraz związków przyczynowo-skutkowych związanych z tematem - dobry

c) wyczerpująca znajomość faktów, pojęć i procesów historycznych związanych z tematem - bardzo dobry

2. w zakresie umiejętności:

a) umiejętność wskazania podstawowych powiązań między zjawiskami historycznymi, a kulturą, literaturą i językiem polskim - dostateczny

b) umiejętność wskazania wpływu procesów historycznych na kulturę, języki literaturę polską - dobry

c) wyczerpująca umiejętność wskazania wpływu procesów historycznych na kulturę, języki literaturę polską - bardzo dobry

3. w zakresie kompetencji społecznych:

a) jest świadom najbardziej podstawowych elementów polskiej tradycji narodowej - dostateczny

b) jest świadom elementów polskiej tradycji narodowej - dobry

c) jest w pełni świadom roli dziedzictwa historycznego dla tożsamości narodowej - bardzo dobry

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)