Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-JezŁac
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

FP1_W12 FP1_U12 FP1_K02

Skrócony opis:

Nauka j. łacińskiego od podstaw

Pełny opis:

student umie tłumaczyć i rozumie proste teksty i sentencje łacińskie oraz terminologię naukową; rozpoznaje znaczenie i funkcję odwołań do kultury antycznej w kulturze polskiej

Literatura:

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (wydanie dowolne);Słownik łacińsko-polski (wydanie dowolne, zalecane pod red. K. Kumanieckiego)zbiory i opracowania sentencji łacińskich: S. Kalinkowski, Aurea dicta, złote słowa, (wydanie dowolne), Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1990 lub inne zbioryGramatyka j. łacińskiego (dowolny autor, dowolne wydanie).A.W. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W12

FP1_U12

FP1_K02

Student:

rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka, zna metody jego analizy, zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej

potrafi zrozumieć podstawowy tekst napisany w języku łacińskim

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

1 ECTS - praca na zajęciach

1 ECTS praca własna (np. wykonywanie zadań na Moodle)

Metody i kryteria oceniania:

student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, w ciągu każdego semestru student ma zaliczyć 3 kolokwia, obejmujące materiał gramatyczny z poprzednich zajęć; w I i II semestrze wraz z wymaganą frekwencją kolokwia te stanowią podstawę zaliczenia zajęć; na ocenę końcową z każdego semestru ma wpływ również aktywność studenta podczas zajęć w ciągu semestru.Możliwa jest także inna forma zaliczenia zajęć na ocenę - po ustaleniu ze studentami, np. systematyczne rozwiązywanie zadań (prac domowych) na Moodle'u.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)