Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki pomocnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-NauPom
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=17747
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W03

FP1_U01

FP1_K01

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w tajniki warsztatu polonistycznego oraz zapoznanie z podstawami metodologii pracy naukowej polonisty.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę i szkolą umiejętności obejmujące:

1. wybrane elementy metodologii pracy naukowej: formułowanie tematu, komponowanie rozprawy naukowej i pracę nad stylem naukowym;

2. sporządzanie bibliografii podmiotowej: w tym między innymi wyszukiwanie bibliografii podmiotowej (podstawowe bibliografie w pracy polonisty) i rozpoznawanie rodzajów wydań (popularnych, popularnonaukowych, krytycznych);

3. sporządzanie bibliografii przedmiotowej: metody kompletowania materiałów bibliograficznych, korzystanie z baz bibliograficznych (tradycyjnych i elektronicznych); korzystanie z zasobów elektronicznych w pracy polonisty.

4. techniki sporządzania bibliograficznego;

5. przypisy i skróty w przypisach, cytaty, parafrazy;

6. legendarne czasopisma polonistyczne, legendarne serie wydawnicze.

Literatura:

Wybrana bibliografia ogólna:

Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, w serii: „Vademecum Polonisty”, Wrocław 1977; Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, w serii: „Vademecum Polonisty”, wyd. 3 zmienione i uzup., Wrocław 1989; Jerzy Starnawski, O uniwersyteckim studium dyscyplin filologicznych, Kraków 1993; Jerzy Starnawski, Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1979 (wyd. 2: Wrocław 1992); Jerzy Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. (Na tle dyscyplin pokrewnych), Warszawa 1982; Teresa Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007; M. Antczak, A. Nowacka, Przypisy – powołania – bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik, wyd. 2 popr., Warszawa 2009; K. Narojczyk, Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych, Olsztyn 2005.

Podstawowe katalogi biblioteczne i strony internetowe:

BN — https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl

https://polona.pl/

Federacja Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

a) ma uporządkowaną wiedzę i zna podstawową terminologię z zakresu nauk pomocniczych filologii polskiej (FP1_W03);

b) potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych (katalogi i bazy bibliograficzne); (FP1_U01)

c) jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej w zakresie nauk pomocniczych filologii polskiej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu. (FP1_K01)

ECTS: 1,5

15 h - udział w zajęciach online (MS Teams)

25 h - przygotowanie się do zajęć i wykonywanie bieżących prac pisemnych

4 h - przygotowanie do kolokwium końcowego

1 h - konsultacje (online) z prowadzącym zajęcia

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA - WARUNKI ZALICZENIA:

1) obecność na zajęciach online (MS Teams) – bez konsekwencji zajęcia można opuścić raz; każdą nieobecność ponad tę liczbę trzeba zaliczyć na dyżurze; nieobecność na 4 zajęciach (i więcej) skutkuje niezaliczeniem przedmiotu;

2) regularne wykonywanie bieżących zadań pisemnych;

3) kolokwium końcowe zaliczone na pozytywną ocenę.

NA OCENĘ KOŃCOWĄ MAJĄ TAKŻE WPŁYW:

4) aktywność podczas zajęć online;

KRYTERIA OCENIANIA

Na ocenę bardzo dobrą Student:

bardzo dobrze zna podstawy metodologii pracy naukowej: wie jak skomponować rozprawę naukową i zna cechy stylu naukowego; potrafi sporządzić pełną bibliografię podmiotową i przedmiotową adekwatną do tematu rozprawy, korzystając z polonistycznych i humanistycznych baz bibliograficznych tradycyjnych i elektronicznych, właściwie dobierając rodzaje wydań; potrafi robić przypisy i skróty w przypisach; bardzo dobrze zna legendarne czasopisma polonistyczne i serie wydawnicze; wykazuje się regularną aktywnością na zajęciach, terminowo oddaje poprawnie i starannie sporządzone prace pisemne.

Na ocenę dobrą student

dobrze zna podstawy metodologii pracy naukowej: wie jak skomponować rozprawę naukową i zna podstawowe cechy stylu naukowego; potrafi sporządzić bibliografię podmiotową i przedmiotową, korzystając z polonistycznych i humanistycznych baz bibliograficznych tradycyjnych i elektronicznych, właściwie dobierając rodzaje wydań; potrafi robić przypisy i skróty w przypisach; zna niektóre legendarne czasopisma polonistyczne i serie wydawnicze; terminowo oddaje prace pisemne.

Na ocenę dostateczną student wie jak skomponować rozprawę naukową i zna podstawowe cechy stylu naukowego; potrafi sporządzić podstawową bibliografię podmiotową i przedmiotową, korzystając z polonistycznych i humanistycznych baz bibliograficznych tradycyjnych i elektronicznych, jednak nie zawsze właściwie dobiera dobiera rodzaje wydań i źródeł; potrafi robić przypisy i skróty w przypisach; zna niektóre legendarne czasopisma polonistyczne i serie wydawnicze; nieterminowo oddaje prace pisemne.

Praktyki zawodowe:

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)