Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-Poet1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka cz.1
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W03 zna podstawowa terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa i jego nauk pomocniczych


FP1_W10 zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego


FP1_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego


FP1_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza poetologiczna na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Ćwiczenia z poetyki, rozumianej jako nauka o budowie dzieła literackiego, a w szczególności o jego językowym ukształtowaniu, to studium wiedzy o podstawowych elementach struktury dzieła literackiego. Pełny kurs składa się z kolejnych części, które odpowiadają głównym działom poetyki. Na pierwszym roku są to: wersyfikacja/ wersologia (wraz z prozodią), czyli nauka o zasadach budowy, odmianach, ewolucji, semantyce i funkcjach poszczególnych form i systemów wierszowych (semestr zimowy); stylistyka (i retoryka) literacka, która wyodrębnia i bada językowo kompozycyjne (i komunikacyjne) właściwości dzieła na różnych poziomach organizacji tekstu, semantykę tekstu oraz związki międzytekstowe (semestr letni).

Pełny opis:

1. Zagadnienia stylistyki – podsumowanie.

2. Czynniki prozodyczne jako różnicujące znaczenie wypowiedzi. Pojęcia wersyfikacji, symbolika wersyfikacyjna (wers, klauzula, średniówka, rymy, strofa).

3. Wiersz średniowieczny i sylabiczny

4. Wiersz sylabotoniczy i toniczny.

5. Wiersz wolny.

6. Semantyka form wierszowych.

Literatura:

Podręczniki:

Dorota Korwin Piotrowska, Poetyka: przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara, Zarys poetyki, Warszawa1980 (i wyd. nast.)

T. Kostkiewiczowa, Poetyka dawniej i dziś, „Tematy i Konteksty” 2013, nr 3, s. 35-44.

LITERATURA (semestr zimowy):

D. Korwin-Piotrowska, Życie pośmiertne poetyki, tamże, s. 20-34.

M. Dłuska, Wiersz. W: Studia i rozprawy. T. 1. Kraków 1970.

M. Dłuska: System wersyfikacyjny. W: taż: Próba teorii wiersza polskiego. Wyd. 2 poszerz. Kraków 1980, Wydawnictwo Literackie, s. 221-286

M. R. Mayenowa, Wiersz. W zb.: Wiersz. Podstawowe kategorie opisu. Cz. I Rytmika. Red. J. Woronczak. W serii Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Red. M. R. Mayenowa. Wrocław 1963.

D. Urbańska, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej. Wprowadzenie, Warszawa 1995.

S. Sawicki, Wokół opozycji: wiersz–proza. W: Problemy teorii literatury. Red. H. Markiewicz. Seria 2. Wrocław 1976 (i następne)

LITERATURA (semestr letni:)

M. R. Mayenowa, Pojęcie języka poetyckiego i pojęcie stylu, w: Problemy teorii literatury, seria 3, red. H. Markiewicz, Wrocław 1988, s. 7-11.

S. Knisplówna, Instrumentacja głoskowa w "Pomniku" Tuwima, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, opracc. i wst. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973, s. 141-150.

K. Wyka, Słowa-klucze, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, oprac. i wst. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

W. Górny, O stylistycznej interpretacji składni, W: Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, oprac. i wst. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

A. Okopień-Sławińska, Granice metafory, "Teksty" 1980, nr 6.

D. Sayers, O pisaniu i czytaniu utworów alegorycznych, tłum. P. Graff, "Pamiętnik Literacki" 1975, z. 3, s. 195-216 lub w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego", red. K. Bartoszyński, M. Głowiński, H. Markiewicz, Wrocław 1988, t. II, s. 313-332.

M. Podraza-Kwiatkowska, Pojęcie symbolu, w: tejże, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1994, s. 15-45.

M. Głowiński, O stylizacji, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, dz. cyt., s. 249-263 lub w: tenże, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Kraków 2000, s. 53-72.

D.S. Muecke, Ironia - podstawowe klasyfikacje, "Pamiętnik Literacki" 1986, z. 1.

A. Stankowska, Ironia, [w:] tejże, Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego, Poznań 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

OPIS ECTS - 2 punkty:

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 35 godz.

Przygotowanie do kolokwiów: 10 godz.

Liczba godzin łącznie: 60

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA:

Student jest oceniany na podstawie uczestnictwa w zajęciach, które są skoncentrowane na studiowaniu problemów z zakresu wersologii, poprzez krytyczne zapoznawanie odpowiedniej literatury przedmiotu i ćwiczenie zdobytej wiedzy w praktyce analityczno-interpretacyjnej.

Na ocenę dostateczną Student

- wie, czym jest poetyka;

- zna wybrane terminy poetologiczne z zakresu wersologii (sem. I) i stylistyki (sem. II);

- potrafi zreferować wybrane artykuły poetologiczne z powyższego zakresu;

- zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w praktyce analityczno-interpretacyjnej w ograniczonym stopniu.

Na ocenę dobrą Student

- wie, czym jest poetyka;

- potrafi zdefiniować podstawowe terminy poetologiczne z zakresu wersologii (I semestr) i stylistyki (II semestr);

- dobrze referuje artykuły poetologiczne w powyższego zakresu;

- zdobytą wiedzę potrafi dobrze wykorzystać w praktyce analityczno-interpretacyjnej.

Na ocenę bardzo dobrą Student

- wie, czym jest poetyka;

- bardzo dobrze definiuje terminy poetologiczne w zakresu wersologii (I semestr) i stylistyki (II semestr);

- bardzo dobrze i ze zrozumieniem referuje literaturę przedmiotu z powyższego zakresu;

- zdobytą wiedzę potrafi dobrze wykorzystać w praktyce analityczno-interpretacyjnej.

Ocenę niedostateczną uzyskuje Student, który nie opanował efektów kształcenia.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność w semestrze), pozytywna ocena z z racy zaliczeniowej i terminowe oraz rzetelne przygotowywanie bieżących prac domowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Niewiarowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Niewiarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 2 punkty:

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 35 godz.

Przygotowanie do kolokwiów: 10 godz.

Liczba godzin łącznie: 60

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia z poetyki, rozumianej jako nauka o budowie dzieła literackiego, a w szczególności o jego językowym ukształtowaniu, to studium wiedzy o podstawowych elementach struktury dzieła literackiego. Pełny kurs składa się z kolejnych części, które odpowiadają głównym działom poetyki. Na pierwszym roku są to: wersyfikacja/ wersologia (wraz z prozodią), czyli nauka o zasadach budowy, odmianach, ewolucji, semantyce i funkcjach poszczególnych form i systemów wierszowych (semestr zimowy); stylistyka (i retoryka) literacka, która wyodrębnia i bada językowo kompozycyjne (i komunikacyjne) właściwości dzieła na różnych poziomach organizacji tekstu, semantykę tekstu oraz związki międzytekstowe (semestr letni).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Kucharczyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 2 punkty:


Udział w ćwiczeniach: 15 godz.


Przygotowanie do ćwiczeń: 35 godz.


Przygotowanie do kolokwiów: 10 godz.


Liczba godzin łącznie: 60

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia z poetyki, rozumianej jako nauka o budowie dzieła literackiego, a w szczególności o jego językowym ukształtowaniu, to studium wiedzy o podstawowych elementach struktury dzieła literackiego. Pełny kurs składa się z kolejnych części, które odpowiadają głównym działom poetyki. Na pierwszym roku są to: wersyfikacja/ wersologia (wraz z prozodią), czyli nauka o zasadach budowy, odmianach, ewolucji, semantyce i funkcjach poszczególnych form i systemów wierszowych (semestr zimowy); stylistyka (i retoryka) literacka, która wyodrębnia i bada językowo kompozycyjne (i komunikacyjne) właściwości dzieła na różnych poziomach organizacji tekstu, semantykę tekstu oraz związki międzytekstowe (semestr letni).

Pełny opis:

SEMESTR I (ZIMOWY)

Zagadnienia:

1. Poetyka, jej przedmiot i miejsce w strukturze wiedzy o literaturze. Sposoby uprawiania poetyki i jej aspekty: normatywny, opisowy (formalny i funkcjonalny), pragmatyczny i historyczny.

2. Prozodia: składnia i intonacja, akcenty i zestroje akcentowe, rytm.

3. Liryka, poezja, proza-wiersz, wers – rozróżnienia terminologiczne.

4. Pojęcie metrum i systemu wersyfikacyjnego, pojęcie wersu i węzłowych punktów wersu (średniówka i klauzula). Wers dzielony i nie dzielony. Zasada podwójnej delimitacji wersu. Elementy strofiki.

5. Polskie systemy wersyfikacyjne I: numeryczne

a. sylabizm,

b. sylabotonizm,

c. tonizm

6. Polskie systemy wersyfikacyjne II: nienumeryczne

a. średniowieczny wiersz zdaniowy,

b. wiersz wolny i jego typy.

SEMESTR II (LETNI): STYLISTYKA

Zagadnienia:

1. Stylistyka, jej miejsce i przedmiot na tle wiedzy literaturoznawczej.

2. Zagadnienie stylu i języka poetyckiego.

3. Środki stylistyczne:

a. brzmieniowe

b. leksykalne, słowotwórcze, frazeologiczne

c. składniowe

d. semantyczne (ze szczególnym uwzględnieniem: metafory, symbolu, alegorii, ironii).

Literatura:

Podręczniki:

Dorota Korwin Piotrowska, Poetyka: przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara, Zarys poetyki, Warszawa1980 (i wyd. nast.)

T. Kostkiewiczowa, Poetyka dawniej i dziś, „Tematy i Konteksty” 2013, nr 3, s. 35-44.

LITERATURA (semestr zimowy):

D. Korwin-Piotrowska, Życie pośmiertne poetyki, tamże, s. 20-34.

M. Dłuska, Wiersz. W: Studia i rozprawy. T. 1. Kraków 1970.

M. Dłuska: System wersyfikacyjny. W: taż: Próba teorii wiersza polskiego. Wyd. 2 poszerz. Kraków 1980, Wydawnictwo Literackie, s. 221-286

M. R. Mayenowa, Wiersz. W zb.: Wiersz. Podstawowe kategorie opisu. Cz. I Rytmika. Red. J. Woronczak. W serii Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Red. M. R. Mayenowa. Wrocław 1963.

D. Urbańska, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej. Wprowadzenie, Warszawa 1995.

S. Sawicki, Wokół opozycji: wiersz–proza. W: Problemy teorii literatury. Red. H. Markiewicz. Seria 2. Wrocław 1976 (i następne)

LITERATURA (semestr letni:)

M. R. Mayenowa, Pojęcie języka poetyckiego i pojęcie stylu, w: Problemy teorii literatury, seria 3, red. H. Markiewicz, Wrocław 1988, s. 7-11.

S. Knisplówna, Instrumentacja głoskowa w "Pomniku" Tuwima, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, opracc. i wst. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973, s. 141-150.

K. Wyka, Słowa-klucze, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, oprac. i wst. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

W. Górny, O stylistycznej interpretacji składni, W: Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, oprac. i wst. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

A. Okopień-Sławińska, Granice metafory, "Teksty" 1980, nr 6.

D. Sayers, O pisaniu i czytaniu utworów alegorycznych, tłum. P. Graff, "Pamiętnik Literacki" 1975, z. 3, s. 195-216 lub w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego", red. K. Bartoszyński, M. Głowiński, H. Markiewicz, Wrocław 1988, t. II, s. 313-332.

M. Podraza-Kwiatkowska, Pojęcie symbolu, w: tejże, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1994, s. 15-45.

M. Głowiński, O stylizacji, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, dz. cyt., s. 249-263 lub w: tenże, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Kraków 2000, s. 53-72.

D.S. Muecke, Ironia - podstawowe klasyfikacje, "Pamiętnik Literacki" 1986, z. 1.

A. Stankowska, Ironia, [w:] tejże, Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego, Poznań 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 2 punkty:


Udział w ćwiczeniach: 15 godz.


Przygotowanie do ćwiczeń: 35 godz.


Przygotowanie do kolokwiów: 10 godz.


Liczba godzin łącznie: 60

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)