Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-Poety
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W07

FP1_U06

FP1_U07

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej terminologii poetologicznej na poziomie szkoły średniej.

Pełny opis:

Ćwiczenia z poetyki, rozumianej jako nauka o budowie dzieła literackiego, a w szczególności o jego językowym ukształtowaniu, to studium wiedzy o podstawowych elementach struktury dzieła literackiego. Pełny kurs składa się z kolejnych części, które odpowiadają głównym działom poetyki. Na pierwszym roku są to: wersyfikacja/ wersologia (wraz z prozodią), czyli nauka o zasadach budowy, odmianach, ewolucji, semantyce i funkcjach poszczególnych form i systemów wierszowych (semestr zimowy); stylistyka (i retoryka) literacka, która wyodrębnia i bada językowo kompozycyjne (i komunikacyjne) właściwości dzieła na różnych poziomach organizacji tekstu, semantykę tekstu oraz związki międzytekstowe (semestr letni).

Literatura:

M. R. Mayenowa, Pojęcie języka poetyckiego i pojęcie stylu, w: Problemy teorii literatury, seria 3, red. H. Markiewicz, Wrocław 1988, s. 7-11.

S. Knisplówna, Instrumentacja głoskowa w "Pomniku" Tuwima, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, opracc. i wst. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973, s. 141-150.

K. Wyka, Słowa-klucze, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, oprac. i wst. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

W. Górny, O stylistycznej interpretacji składni, W: Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, oprac. i wst. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

A. Okopień-Sławińska, Granice metafory, "Teksty" 1980, nr 6.

D. Sayers, O pisaniu i czytaniu utworów alegorycznych, tłum. P. Graff, "Pamiętnik Literacki" 1975, z. 3, s. 195-216 lub w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego", red. K. Bartoszyński, M. Głowiński, H. Markiewicz, Wrocław 1988, t. II, s. 313-332.

M. Podraza-Kwiatkowska, Pojęcie symbolu, w: tejże, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1994, s. 15-45.

M. Głowiński, O stylizacji, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, dz. cyt., s. 249-263 lub w: tenże, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Kraków 2000, s. 53-72.

D.S. Muecke, Ironia - podstawowe klasyfikacje, "Pamiętnik Literacki" 1986, z. 1.

A. Stankowska, Ironia, [w:] tejże, Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego, Poznań 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student

EU_1

zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu stylistyki; zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego w zakresie stylistyki;

EU_2

potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi oraz samodzielnie przeprowadzać analizę stylistyczną, podporządkowaną interpretacji dzieła literackiego;

EU_3

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu stylistyki i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Student jest oceniany na podstawie uczestnictwa (inline lub stacjonarnie w zalezności od aktualnych wytycznych) w zajęciach, które są skoncentrowane na studiowaniu problemów z zakresu stylistyki, poprzez krytyczne zapoznawanie odpowiedniej literatury przedmiotu i ćwiczenie zdobytej wiedzy w praktyce analityczno-interpretacyjnej.

Na ocenę dostateczną Student

- wie, czym jest poetyka;

- zna wybrane terminy poetologiczne z zakresu stylistyki;

- potrafi zreferować wybrane artykuły poetologiczne z powyższego zakresu;

- zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w praktyce analityczno-interpretacyjnej w ograniczonym stopniu.

Na ocenę dobrą Student

- wie, czym jest poetyka;

- potrafi zdefiniować podstawowe terminy poetologiczne z zakresu stylistyki;

- dobrze referuje artykuły poetologiczne w powyższego zakresu;

- zdobytą wiedzę potrafi dobrze wykorzystać w praktyce analityczno-interpretacyjnej.

Na ocenę bardzo dobrą Student

- wie, czym jest poetyka;

- bardzo dobrze definiuje terminy poetologiczne w zakresu stylistyki;

- bardzo dobrze i ze zrozumieniem referuje literaturę przedmiotu z powyższego zakresu;

- zdobytą wiedzę potrafi dobrze wykorzystać w praktyce analityczno-interpretacyjnej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)