Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-Poetyka1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka cz.1
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W02

FP1_W09

FP1_U03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Brak.

Pełny opis:

Ćwiczenia z poetyki, rozumianej jako nauka o budowie dzieła literackiego, a w szczególności o jego językowym ukształtowaniu, to studium wiedzy o podstawowych elementach struktury dzieła literackiego. Pełny kurs składa się z kolejnych części, które odpowiadają głównym działom poetyki. Na pierwszym roku studiów polonistycznych są to: stylistyka literacka (semestr zimowy) i wersyfikacja/ wersologia (semestr letni).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W02

FP1_W09

FP1_U03

FP1_K01

[2 punkty ECTS]:

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

- przygotowanie do sprawdzianu semestralnego (bądź przygotowanie pracy pisemnej semestralnej) z zakresu stylistyki: 20 godz.

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA:

Na ocenę dostateczną (3/3,5) Student

- wie, czym jest poetyka;

- zna wybrane terminy z zakresu stylistyki i wersologii;

- zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w praktyce analityczno-interpretacyjnej w ograniczonym stopniu.

Na ocenę dobrą (4/4,5) Student

- wie, czym jest poetyka;

- potrafi zdefiniować podstawowe terminy poetologiczne;

- dobrze referuje artykuły poetologiczne;

- zdobytą wiedzę potrafi dobrze wykorzystać w praktyce analityczno-interpretacyjnej.

Na ocenę bardzo dobrą (5) Student

- wie, czym jest poetyka;

- bardzo dobrze definiuje terminy poetologiczne;

- bardzo dobrze i ze zrozumieniem referuje literaturę przedmiotu;

- zdobytą wiedzę potrafi dobrze wykorzystać w praktyce analityczno-interpretacyjnej.

Ocenę niedostateczną (2) uzyskuje Student, który nie opanował efektów kształcenia.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach, pozytywna ocena z pracy na zaliczenie (koniec semestru) i przygotowywanie się do ćwiczeń - wykazanie się znajomością lektury obowiązkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Niewiarowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Niewiarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia z poetyki, rozumianej jako nauka o budowie dzieła literackiego, a w szczególności o jego językowym ukształtowaniu, to studium wiedzy o podstawowych elementach struktury dzieła literackiego. Pełny kurs składa się z kolejnych części, które odpowiadają głównym działom poetyki. Na pierwszym roku są to: wersyfikacja/ wersologia (wraz z prozodią), czyli nauka o zasadach budowy, odmianach, ewolucji, semantyce i funkcjach poszczególnych form i systemów wierszowych (semestr zimowy); stylistyka (i retoryka) literacka, która wyodrębnia i bada językowo kompozycyjne (i komunikacyjne) właściwości dzieła na różnych poziomach organizacji tekstu, semantykę tekstu oraz związki międzytekstowe (semestr letni).

Pełny opis:

SEMESTR I (ZIMOWY) obejmuje następujące zagadnienia:

1. Poetyka, jej przedmiot i miejsce w strukturze wiedzy o literaturze. Sposoby uprawiania poetyki i jej aspekty: normatywny, opisowy (formalny i funkcjonalny), pragmatyczny i historyczny.

2. Prozodia: składnia i intonacja, akcenty i zestroje akcentowe, rytm.

3. Liryka, poezja, proza-wiersz, wers – rozróżnienia terminologiczne.

Fragmenty z podręcznika:

4. Pojęcie metrum i systemu wersyfikacyjnego, pojęcie wersu i węzłowych punktów wersu (średniówka i klauzula). Wers dzielony i nie dzielony. Zasada podwójnej delimitacji wersu. Elementy strofiki.

5. Polskie systemy wersyfikacyjne I: numeryczne

a. sylabizm,

b. sylabotonizm,

c. tonizm

6. Polskie systemy wersyfikacyjne II: nienumeryczne

a. średniowieczny wiersz zdaniowy,

b. wiersz wolny i jego typy.

7. Funkcje zmian metrycznych w utworze.

Literatura:

Podręczniki:

Dorota Korwin Piotrowska, Poetyka: przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara, Zarys poetyki, Warszawa1980 (i wyd. nast.)

T. Kostkiewiczowa, Poetyka dawniej i dziś, „Tematy i Konteksty” 2013, nr 3, s. 35-44.

D. Korwin-Piotrowska, Życie pośmiertne poetyki, „Tematy i Konteksty” 2013, nr 3, s. 20-34.

S. Sawicki, Wokół opozycji wiersz - proza, w: Metryka słowiańska, red. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska, Wrocław 1971, s. 263-283 lub w: tenże, Poetyka, interpretacja, sacrum, Warszawa 1981, s. 7-34 lub w: Problemy teorii literatury, S. 2, red. H. Markiewicz, Wrocław 1987, s. 172-189.

(do wyboru 1 z 3:) M. Dłuska, Wiersz. W: Studia i rozprawy. T. 1. Kraków 1970.

(do wyboru 1 z 3:) M. R. Mayenowa, Wiersz. W zb.: Wiersz. Podstawowe kategorie opisu. Cz. I Rytmika. Red. J. Woronczak. W serii Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Red. M. R. Mayenowa. Wrocław 1963.

(do wyboru 1 z 3:) L. Pszczołowska, Semantyka form wierszowych. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 4.

T. Dobrzyńska, Z. Kopczyńska, Tonizm, Wrocław 1979, seria Poetyka. Zarys encyklopedyczny, dz. III, t. 5.

D. Urbańska, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej. Wprowadzenie, Warszawa 1995.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Kucharczyk, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 2 punkty:


Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 35 godz.

Przygotowanie pracy końcowej: 10 godz.

Liczba godzin łącznie: 60

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia z poetyki, rozumianej jako nauka o budowie dzieła literackiego, a w szczególności o jego językowym ukształtowaniu, to studium wiedzy o podstawowych elementach struktury dzieła literackiego. Pełny kurs składa się z kolejnych części, które odpowiadają głównym działom poetyki. Na pierwszym roku są to: wersyfikacja/ wersologia (wraz z prozodią), czyli nauka o zasadach budowy, odmianach, ewolucji, semantyce i funkcjach poszczególnych form i systemów wierszowych (semestr zimowy); stylistyka (i retoryka) literacka, która wyodrębnia i bada językowo kompozycyjne (i komunikacyjne) właściwości dzieła na różnych poziomach organizacji tekstu, semantykę tekstu oraz związki międzytekstowe (semestr letni).

Pełny opis:

SEMESTR I (ZIMOWY) obejmuje następujące zagadnienia:

1. Poetyka, jej przedmiot i miejsce w strukturze wiedzy o literaturze. Sposoby uprawiania poetyki i jej aspekty: normatywny, opisowy (formalny i funkcjonalny), pragmatyczny i historyczny.

2. Prozodia: składnia i intonacja, akcenty i zestroje akcentowe, rytm.

3. Liryka, poezja, proza-wiersz, wers – rozróżnienia terminologiczne.

Fragmenty z podręcznika:

4. Pojęcie metrum i systemu wersyfikacyjnego, pojęcie wersu i węzłowych punktów wersu (średniówka i klauzula). Wers dzielony i nie dzielony. Zasada podwójnej delimitacji wersu. Elementy strofiki.

5. Polskie systemy wersyfikacyjne I: numeryczne

a. sylabizm,

b. sylabotonizm,

c. tonizm

6. Polskie systemy wersyfikacyjne II: nienumeryczne

a. średniowieczny wiersz zdaniowy,

b. wiersz wolny i jego typy.

7. Funkcje zmian metrycznych w utworze.

Literatura:

Podręczniki:

Dorota Korwin Piotrowska, Poetyka: przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara, Zarys poetyki, Warszawa1980 (i wyd. nast.)

T. Kostkiewiczowa, Poetyka dawniej i dziś, „Tematy i Konteksty” 2013, nr 3, s. 35-44.

D. Korwin-Piotrowska, Życie pośmiertne poetyki, „Tematy i Konteksty” 2013, nr 3, s. 20-34.

S. Sawicki, Wokół opozycji wiersz - proza, w: Metryka słowiańska, red. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska, Wrocław 1971, s. 263-283 lub w: tenże, Poetyka, interpretacja, sacrum, Warszawa 1981, s. 7-34 lub w: Problemy teorii literatury, S. 2, red. H. Markiewicz, Wrocław 1987, s. 172-189.

(do wyboru 1 z 3:) M. Dłuska, Wiersz. W: Studia i rozprawy. T. 1. Kraków 1970.

(do wyboru 1 z 3:) M. R. Mayenowa, Wiersz. W zb.: Wiersz. Podstawowe kategorie opisu. Cz. I Rytmika. Red. J. Woronczak. W serii Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Red. M. R. Mayenowa. Wrocław 1963.

(do wyboru 1 z 3:) L. Pszczołowska, Semantyka form wierszowych. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 4.

T. Dobrzyńska, Z. Kopczyńska, Tonizm, Wrocław 1979, seria Poetyka. Zarys encyklopedyczny, dz. III, t. 5.

D. Urbańska, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej. Wprowadzenie, Warszawa 1995.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)