Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne podstawy retoryki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-PrakPodRe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczne podstawy retoryki
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W09/ P6S_WG

FP1_U05/ P6S_UW P6S_UK

FP1_K04/ P6S_KO


Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z podstawami retoryki i zdobycie umiejętności posługiwania się retoryka w praktyce.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest: zapoznanie studenta z terminologią retoryczną, historią rozwoju retoryki rozumianej jako teoria i praktyka oraz praktyczne przygotowanie studenta do posługiwania się narzędziami retoryki w budowaniu argumentacji z wykorzystaniem klasycznych rozwiązań, wykorzystania zasad retoryki w analizie tekstu literackiego, w rozpoznawaniu technik retorycznych użytych w tekstach dyskursywnych i wykorzystywania mechanizmów retorycznych w debatach.

Literatura:

M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, M. Załęska, Ćwiczenia z retoryki, PWN, Warszawa 2012.

M. Meyer, M. M. Carrilho, B. Timmermans, Historia retoryki od Greków do dziś, Warszawa 2010, 5-80.

Uzupełniająca:

K. Burke, Tradycyjne zasady retoryki, Pamiętnik Literacki 68/2 (1977) 219-250.

H. Lausberg, Retoryka literacka, Bydgoszcz 2002.

A. Budzyńska-Gaca, Współczesna genologia retoryczna wobec tradycji klasycznej – wybrane zagadnienia, w: Dialog z Tradycją. Tom VIII: Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś, red. Magdalena Puda-Blokesz i Magdaleny Ryszka-Kurczab, Collegium Columbinum, Kraków 2020, 138-163.

J. Nowaszczuk, Kompozycja wypowiedzi w ujęciu greckiej szkoły retorycznej, Roczniki Humanistyczne 54/55 (2006-2007) 3, 241-262.

R. Volkmann, Zarys historii retoryki, Warszawa 1995.

K. Szymanek, K. Wieczorek, Sztuka argumentacji. Rozszerzone ćwiczenia w badaniu argumentów, PWN, Warszawa 2020.

D. Muszytowska, Retoryczna elokucja jako tworzywo argumentacji na przykładzie 2 Kor 6, 1-13, w: red. Waldemar Linke, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15, 58), Niepokalanów 2010, s. 373-391.

D. Muszytowska, Rola etosu w retoryce narracji o pobycie Pawła w Atenach (Dz 17, 16-34), Collectanea Theologica 83 (2013) nr 3, s. 35-65.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent zna w podstawowym zakresie historię retoryki jako narzędzia komunikacji i perswazji, zna podstawowe teorie retoryczne od czasów antycznych po współczesne, zna i potrafi poprawnie stosować terminologię z zakresu teorii retoryki, zna i rozumie możliwości wykorzystywania języka do argumentowania i prezentowania swoich racji oraz rangę retoryki w życiu społecznym.

Absolwent potrafi przygotować i wygłosić publicznie w języku polskim mowę z uwzględnieniem zasad kompozycji i akcji retorycznej.

Absolwent jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, do wypowiadania krytyki, debatowania, prezentowania racji.

Metody i kryteria oceniania:

Studenta do zaliczenia obowiązuje:

1. systematyczne, aktywne uczestnictwo w zajęciach

2. przygotowywanie wyznaczonych przez prowadzącego zadań w określonym terminie (szczegółowy opis zadań student otrzyma na zajęciach oraz w materiałach i zadaniach na MS Teams w zespole zajęć).

Student na ocenę bardzo dobrą:

- terminowo wykonuje zlecone zadania

- zna i poprawnie posługuje się terminologią z zakresu retoryki

- potrafi bardzo dobrze zastosować poznane zasady kompozycji retorycznej w praktyce: zbudować pojedynczy argument i zweryfikować siłę jego wiarygodności, utworzyć schemat całej argumentacji, dostosować do potrzeb argumentacji wszystkie klasyczne typy argumentowania, ułożyć i opisać plan przebiegu argumentacji, umiejętnie zastosować poznane środki językowego wyrazu, tropy i figury retoryczne i wykorzystać ich siłę perswazyjną w argumentacji, potrafi bardzo dobrze zapamiętać i z wielka wprawą przedstawić przed audytorium przygotowaną argumentację

- potrafi bardzo dobrze przeanalizować krótki tekst pod kątem jego retorycznych walorów: wydzielić elementy konstrukcji retorycznej, wydobyć podstawowe środki retoryczne i uzasadnić w podstawowy sposób ich wpływ na znaczenie i interpretację tekstu, umie wyjaśnić na czym polega interpretacja utworu literackiego w kluczu lektury tekstu jako sytuacji retorycznej

- bardzo dobrze potrafi wybrać i zbudować spójną serię argumentów do debaty spornej i deliberatywnej na wskazany temat, bez względu na stronę oraz biegle posługiwać się nimi podczas debaty, w elastyczny sposób dostosowując się do sytuacji.

Student na ocenę dobrą:

- terminowo wykonuje zlecone zadania

- zna i poprawnie posługuje się terminologią z zakresu retoryki

- potrafi nazwać i zastosować poznane zasady kompozycji retorycznej w praktyce: zbudować pojedynczy argument i zweryfikować siłę jego wiarygodności, utworzyć schemat całej argumentacji, dostosować do potrzeb argumentacji klasyczne typy argumentowania, prawidłowo ułożyć plan przebiegu argumentacji, zastosować poznane figury retoryczne, zapamiętać i poprawnie przedstawić przed audytorium przygotowaną argumentację

- umie przeanalizować krótki tekst pod kątem jego retorycznych walorów: wydzielić elementy konstrukcji retorycznej, wydobyć podstawowe środki retoryczne i wykazać związek z możliwą interpretacją tekstu.

- dobrze potrafi dobrać i zbudować kilka argumentów do debaty spornej i deliberatywnej na wskazany temat oraz wykorzystać w czasie przebiegu debaty.

Student na ocenę dostateczną:

- terminowo wykonuje zlecone zadania

- zna i poprawnie posługuje się terminologią z retoryki w podstawowym zakresie

- potrafi nazwać poznane zasady kompozycji retorycznej oraz w dostatecznym zakresie wykorzystać je w praktyce: umie zbudować pojedynczy argument, utworzyć schemat całej argumentacji, zastosować poznane figury retoryczne, potrafi przedstawić przed audytorium przygotowaną argumentację korzystając z pomocy pisemnych

- umie przeanalizować krótki tekst pod kątem jego retorycznych walorów: wydzielić elementy konstrukcji retorycznej, rozpoznać retoryczne „chwyty perswazyjne” w tekście pisanym.

- potrafi zbudować oraz zaprezentować argument w debacie spornej i deliberatywnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Dorota Muszytowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student zobowiązany jest do:

aktywnego uczestnictwa w zajęciach - 0,5 ECTS (15 godzin)

przygotowywania i prezentacji zleconych zadań indywidualnych - 0,5 ECTS (15 godzin)

Przygotowania argumentów do debaty na wskazany temat oraz udział w debacie na zaliczenie - 1 ECTS
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)