Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja biblijna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-TraBib
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja biblijna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W07 FP1_U01 FP1_K01

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzenie do Biblii i jej miejsca w kulturze.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z literackim fenomenem Biblii i z jej obecnością oraz oddziaływaniem na kulturę. Student zapoznaje się z tradycją literacką Bliskiego Wschodu i basenu Morza śródziemnego jako kontekstem literackim Biblii, a także z kontekstem historycznym i społeczno-religijnym, który wywarł wpływ na obecny kształt Biblii. Student poznaje procesy przekazywania tekstu: główne tendencje edytorskie, translatorskie oraz hermeneutyczne. Pozwala zrozumieć różnice pomiędzy tekstami kanonicznymi a apokryficzną literaturą oraz ich wspólny wpływ na szeroko pojmowaną kulturę. Zaznajamia ze sposobami recepcji biblijnych w literaturze.

Literatura:

Literatura zasadnicza to wyznaczony tekst źródłowy oraz materiały dydaktyczne przekazywane sukcesywnie na zajęciach.

Teksty biblijne, które obowiązują do testu:

Księga Rodzaju; Księga Wyjścia 1-20; Księga Liczb 20-24; Księga Sędziów 13-16; Księga Rut; 1 i 2 Księga Samuela; 1 i 2 Królewska; Księga Tobiasza; księga Judyty; Księga Estery; Księga Hioba; Księga Jeremiasza; Księga Ezechiela; Księga Daniela; Księga Jonasza; Ewangelia Mateusza 1-7; Ewangelia Łukasza; Ewangelia Jana; Dzieje Apostolskie; Apokalipsa Janowa.

Literatura poszerzająca i pomocnicza:

1. Tekst Biblii (dowolne wydanie i tłumaczenie na język polski wraz z księgami deuterokanonicznymi ST).

2. Quesnel M., Gruson Ph., red., Mickiewicz F., red. n. pol. wyd., Biblia i jej kultura. t. 1. Stary Testament, t. 2. Jezus i Nowy Testament, tłum. J. Domańska-Gruszka, A. Loba, P. Tomczak, Ząbki 2008.

3. Kramarek G., Tradycja biblijna w literaturze polskiej, Lublin 2004 (bibliografia XX w.).

4. Starowieyski M., Tradycje biblijne, Kraków 2011.

5. Bukowski K., Biblia a literatura polska, Pallottinum: Poznań 2003.

6. Jakiel E., Mosakowski J., Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm-Pozytywizm-Młoda Polska, Gdańsk 2013.

Nowaczyński P., Chrystus w literaturze polskiej, Lublin 2001.

7. Fiała E., Abraham w polskiej prozie biblijnej, Lublin 2012.

8. Jasińska-Wojtkowska M, Nowak M., red., Małe prozy biblijne, 2012.

9. J. S. Synowiec, Gatunki literackie w Starym Testamencie, Kraków 2003.

10. Kiszkowiak K., Wątki Maryjne w apokryfach staropolskich, Gdańsk 2013.

11. Komornicka A., Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź 1994.

12. Pietkiewicz R., "Biblia polonorum". Historia Biblii w języku polskim, t. 1, Poznań 2016.

13. Introdukcje: Paciorek A., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Tarnów 2003; 14. Rubinkiewicz R., red., Wstęp do Nowego Testamentu, Poznań 1996;

15. Stachowiak L., red., Wstęp do Starego Testamentu, Poznań 1990;

16. Kontekst biblijny: Lemaire A., Świat Biblii, Ossolineum: Wrocław 2001; Bricker C. i in., Jezus i Jego czasy, Warszawa 2007; H. Daniel-Rops, Życie codzienne w Palestynie w czasach Jezusa, Warszawa 1994; K. Amstrong, Biblia. Biografia, przekł. A. Dzierzgowska, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent:

zna najważniejsze zagadnienia literackie Biblii,

rozumie powiązaną z Biblią terminologię humanistyczną,

zna związki współczesnej literatury i kultury z Biblią jako wytworem kultury bliskowschodniej i śródziemnomorskiej,

potrafi wyszukiwać i analizować informacje na temat Biblii,

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej z zakresu Biblii, konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami zasięgania opinii ekspertów, a także do ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu studenta obowiązuje:

1. Egzamin końcowy z materiału omawianego na zajęciach oraz ze znajomości treści wyznaczonych ksiąg biblijnych.

Efekty kształcenia z obszaru wiedzy są osiągane poprzez wykład informacyjny, dyskusję, lekturę własną tekstów.

Na ocenę bardzo dobrą student:

- wykazuje się bardzo dobrą znajomością treści wyznaczonego zakresu tekstu źródłowego

- zna i potrafi wyczerpująco wyjaśniać wszystkie terminy z podstawowego zakresu przedmiotu dotyczące Biblii omawiane na zajęciach

Na ocenę dobrą student:

- wykazuje się dobrą znajomością treści wyznaczonego zakresu tekstu źródłowego

- zna i potrafi wyjaśniać większość terminów z podstawowego zakresu przedmiotu dotyczącego Biblii

Na ocenę dostateczną student:

- wykazuje się podstawową znajomością treści wyznaczonego zakresu tekstu źródłowego

- zna terminy z podstawowego zakresu przedmiotu dotyczącego Biblii, ale nie potrafi dobrze wyjaśniać ich znaczenia i charakteryzować zjawisk z nimi związanymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Dorota Muszytowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student zobowiązany jest do:

- lektury obowiązkowej wskazanej w sylabusie - 1 ECTS

- przyswojenia wiedzy omawianej na zajęciach i dostarczonej w materiałach dydaktycznych - 1 ECTS

- przygotowania do egzaminu końcowego weryfikującego zdobytą wiedzę - 1 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)