Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja biblijna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-TraBibi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja biblijna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W06 FP1_U01 FP1_K01

Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedzę na temat Biblii (zgodnie z programem szkoły średniej).

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

1. Zapoznanie z Biblią i podłożem jej kształtowania ze szczególnym uwzględnieniem aspektu historyczno-literackiego.

2. Zdobycie umiejętności rozpoznawania podstawowych motywów, epizodów i idei biblijnych występujących w literaturze i kulturze w odróżnieniu od pozostałych recepcji religijnych oraz umiejętność charakterystyki biblijnych gatunków literackich i ich recepcji w literaturze polskiej.

3. Nabycie umiejętności prezentowania podstawowych zagadnień związanych z Biblią i jej obecnością w kulturze, prowadzenia dyskusji i krytycznej oceny określonych zjawisk związanych z recepcją Biblii w literaturze.

Zajęcia przygotowują studenta do zdobycia wymaganej podstawowej wiedzy o Biblii, jej funkcjonowaniu w kulturze i tradycji literackiej oraz o sposobach jej recepcji w literaturze i kulturze.

Zajęcia pozwalają studentowi zapoznać się i przyswoić właściwą terminologię związaną z literacką naturą Biblii, przygotowują do właściwego opisywania i charakteryzowania dzieła, w tym jego miejsca w literaturze i kulturze.

Zajęcia mają na celu przygotowanie do krytycznej oceny związków Biblii z jej recepcjami w literaturze, do umiejętności charakteryzowania natury tych relacji, wyszukiwania informacji w tym zakresie, publicznego prezentowania wyników pracy i dyskutowania na ten temat.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W06; FP1_U01; FP1_K01

Opis efektów kształcenia

1) W zakresie zdobytej wiedzy student:

a) podaje podstawowe informacje na temat literackich oraz historyczno-kulturowych kontekstów powstawania i interpretacji Biblii;

b) wyjaśnia sposoby oddziaływania Biblii na język i literaturę polską;

c) rozpoznaje pochodzenie i sens podstawowych wątków i motywów biblijnych oraz odróżnia je od motywów innych tradycji kultury.

2) W zakresie nabytych umiejętności student:

a) wyszukuje, ocenia i selekcjonuje informacje dotyczące funkcjonowania Biblii w kulturze europejskiej i referuje odnośne tematy na podstawie zdobytych źródeł, prezentując wyniki poszukiwań przy pomocy prezentacji multimedialnych.

b) analizuje tekst biblijny w przekładzie polskim przy pomocy podstawowych narzędzi badawczych stosowanych w literaturoznawstwie, uwzględniając kontekst analizowanego tekstu i związki zachodzące pomiędzy biblijnymi bohaterami i tematami a ideami funkcjonującymi w kulturze.

3) W zakresie nabywania kompetencji społecznych, aktywnie uczestnicząc w zajęciach, student:

- zdobywa świadomość Biblii jako części dziedzictwa starożytnej kultury bliskowschodniej i śródziemnomorskiej

- rozumie wagę odpowiedzialności za zachowanie tego dziedzictwa

- potrafi we właściwy sposób przekazywać podstawową wiedzę związaną z Biblią i dyskutować na temat jej rangi w tradycji literatury.

Metody i kryteria oceniania:

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- podaje podstawowe informacje na temat literackich oraz historyczno-kulturowych kontekstów powstawania i interpretacji Biblii, wyjaśnia sposoby oddziaływania Biblii na język i literaturę polską; rozpoznaje pochodzenie i sens podstawowych wątków i motywów biblijnych oraz odróżnia je od motywów innych tradycji kultury; orientuje się w stopniu dostatecznym, czym jest tradycja i historia literatury; rozpoznaje w dostateczny sposób ślady biblijne we współczesności; potrafi po części dokonać samodzielnej interpretacji współczesnego dzieła literackiego w kontekście nawiązań do Biblii.

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- wie w stopniu dobrym, czym jest tradycja biblijna; potrafi samodzielnie dokonać interpretacji współczesnego dzieła literackiego w kontekście nawiązań do Biblii; konstruuje odpowiedni horyzont odniesień aksjologicznych;

- ma świadomość roli wiedzy o Biblii w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- podaje wnikliwe informacje na temat literackich oraz historyczno-kulturowych kontekstów powstawania i interpretacji Biblii; bardzo dobrze wyjaśnia sposoby oddziaływania Biblii na język i literaturę polską; rozpoznaje pochodzenie i sens wątków i motywów biblijnych oraz odróżnia je od motywów innych tradycji kultury; orientuje się w stopniu bardzo dobrym, czym jest tradycja i historia literatury; trafnie rozpoznaje ślady biblijne we współczesności; potrafi dokonać samodzielnej interpretacji współczesnego dzieła literackiego w kontekście nawiązań do Biblii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnicząc w zajęciach Student może uzyskać 3 punkty ECTS, na które składają się:

15 godzin - udział w zajęciach

10 godzin - samodzielna analiza materiałów źródłowych

35 godzin - przygotowanie się do egzaminu

5 godzin - konsultacje

10 godzin - przygotowanie prezentacji

Łącznie: 75 godzin


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)