Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja biblijna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-TradBib
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja biblijna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

FP1_W07 FP1_U01 FP1_K01

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzenie do Biblii i nawiązań do niej w literaturze.

Pełny opis:

1. Ogólna charakterystyka fenomenu Biblii.

2. Proces powstawania tekstu - od tradycji ustnej do kanonu. Czas i środowiska tworzenia tekstów biblijnych. Problematyka autorstwa ksiąg Biblii.

3. Kanony Biblii.

4. Oryginalne języki biblijne.

5. Apokryfy biblijne a teksty kanoniczne.

6. Kontekst historyczny i społeczno-religijny tekstów biblijnych. Zarys ogólny.

7. Rodzaje i gatunki literackie w Biblii.

8. Charakterystyka poszczególnych zbiorów ksiąg w Biblii.

9. Manuskrypty.

10. Specyficzne edycje biblijne.

11. Translacje biblijne.

12. Główne nurty w historii interpretacji.

13. Nawiązania do Biblii w literaturze. Typy relacji intertekstowych. Analiza wybranych przykładów.

Literatura:

Literatura zasadnicza to wyznaczony tekst źródłowy oraz materiały dydaktyczne przekazywane sukcesywnie na zajęciach.

Literatura poszerzająca i pomocnicza:

1. Tekst Biblii (dowolne wydanie i tłumaczenie na język polski wraz z księgami deuterokanonicznymi ST).

2. Quesnel M., Gruson Ph., red., Mickiewicz F., red. n. pol. wyd., Biblia i jej kultura. t. 1. Stary Testament, t. 2. Jezus i Nowy Testament, tłum. J. Domańska-Gruszka, A. Loba, P. Tomczak, Ząbki 2008.

3. Kramarek G., Tradycja biblijna w literaturze polskiej, Lublin 2004 (bibliografia XX w.).

4. Starowieyski M., Tradycje biblijne, Kraków 2011.

5. Bukowski K., Biblia a literatura polska, Pallottinum: Poznań 2003.

6. Jakiel E., Mosakowski J., Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm-Pozytywizm-Młoda Polska, Gdańsk 2013.

Nowaczyński P., Chrystus w literaturze polskiej, Lublin 2001.

7. Fiała E., Abraham w polskiej prozie biblijnej, Lublin 2012.

8. Jasińska-Wojtkowska M, Nowak M., red., Małe prozy biblijne, 2012.

9. J. S. Synowiec, Gatunki literackie w Starym Testamencie, Kraków 2003.

10. Kiszkowiak K., Wątki Maryjne w apokryfach staropolskich, Gdańsk 2013.

Komornicka A., Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź 1994.

11. Pietkiewicz R., "Biblia polonorum". Historia Biblii w języku polskim, t. 1, Poznań 2016.

12. Introdukcje: Paciorek A., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Tarnów 2003; Rubinkiewicz R., red., Wstęp do Nowego Testamentu, Poznań 1996; Stachowiak L., red., Wstęp do Starego Testamentu, Poznań 1990;

13. Kontekst biblijny: Lemaire A., Świat Biblii, Ossolineum: Wrocław 2001; Bricker C. i in., Jezus i Jego czasy, Warszawa 2007; H. Daniel-Rops, Życie codzienne w Palestynie w czasach Jezusa, Warszawa 1994; K. Amstrong, Biblia. Biografia, przekł. A. Dzierzgowska, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent:

zna najważniejsze zagadnienia literackie Biblii,

rozumie powiązaną z Biblią terminologię humanistyczną,

zna związki współczesnej literatury i kultury z Biblią jako wytworem kultury bliskowschodniej i śródziemnomorskiej,

potrafi wyszukiwać i analizować informacje na temat Biblii,

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej z zakresu Biblii, konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami zasięgania opinii ekspertów, a także do ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Student zobowiązany jest do:

- lektury obowiązkowej wskazanej w sylabusie - 1 ECTS

- przyswojenia wiedzy omawianej na zajęciach i dostarczonej w materiałach dydaktycznych - 1 ECTS

- przygotowania do egzaminu końcowego weryfikującego zdobytą wiedzę - 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy weryfikujący wiedzę z zakresu materiału omawianego na zajęciach oraz znajomość wskazanych tekstów źródłowych.

Teksty biblijne, które obowiązują do testu:

Rdz; Wj; Lb 20-24; Sdz 13-16; Rt; 1 i 2 Sam; 1 i 2 Krl; Tb; Jud; Est; Hioba; Jer; Ez; Dn; Jon; Mt; Łk; J; Dz; Ap.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Muszytowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzenie do Biblii i recepcji biblijnych w literaturze.

Pełny opis:

1. Ogólna charakterystyka fenomenu Biblii.

Proces powstawania tekstu - od tradycji ustnej do kanonu. Kanony Biblii. Oryginalne języki biblijne. Czas i środowiska powstawania ksiąg biblijnych. Apokryfy biblijne.

2. Kontekst historyczny i społeczno-religijny tekstów biblijnych. Zarys ogólny.

3. Charakterystyka poszczególnych zbiorów ksiąg w Biblii. Rodzaje i gatunki literackie.

4. Edytorstwo biblijne. Translatoryka biblijna. Główne nurty w historii interpretacji.

5. Nawiązania do Biblii w literaturze. Analiza wybranych przykładów. Wspólna dyskusja.

Literatura:

Literatura zasadnicza to wyznaczony tekst źródłowy oraz materiały dydaktyczne przekazywane sukcesywnie na zajęciach.

Literatura poszerzająca i pomocnicza:

1. Tekst Biblii (dowolne wydanie i tłumaczenie na język polski wraz z księgami deuterokanonicznymi ST).

2. Quesnel M., Gruson Ph., red., Mickiewicz F., red. n. pol. wyd., Biblia i jej kultura. t. 1. Stary Testament, t. 2. Jezus i Nowy Testament, tłum. J. Domańska-Gruszka, A. Loba, P. Tomczak, Ząbki 2008.

3. Kramarek G., Tradycja biblijna w literaturze polskiej, Lublin 2004 (bibliografia XX w.).

4. Starowieyski M., Tradycje biblijne, Kraków 2011.

5. Bukowski K., Biblia a literatura polska, Pallottinum: Poznań 2003.

6. Jakiel E., Mosakowski J., Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm-Pozytywizm-Młoda Polska, Gdańsk 2013.

Nowaczyński P., Chrystus w literaturze polskiej, Lublin 2001.

7. Fiała E., Abraham w polskiej prozie biblijnej, Lublin 2012.

8. Jasińska-Wojtkowska M, Nowak M., red., Małe prozy biblijne, 2012.

9. J. S. Synowiec, Gatunki literackie w Starym Testamencie, Kraków 2003.

10. Kiszkowiak K., Wątki Maryjne w apokryfach staropolskich, Gdańsk 2013.

Komornicka A., Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź 1994.

11. Pietkiwicz R., Biblia polonorum. Historia Biblii w języku polskim, t. 1, Poznań 2016.

12. Introdukcje: Paciorek A., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Tarnów 2003; Rubinkiewicz R., red., Wstęp do Nowego Testamentu, Poznań 1996; Stachowiak L., red., Wstęp do Starego Testamentu, Poznań 1990;

13. Kontekst biblijny: Lemaire A., Świat Biblii, Ossolineum: Wrocław 2001; Bricker C. i in., Jezus i Jego czasy, Warszawa 2007; H. Daniel-Rops, Życie codzienne w Palestynie w czasach Jezusa, Warszawa 1994; K. Amstrong, Biblia. Biografia, przekł. A. Dzierzgowska, Warszawa 2009.

Wymagania wstępne:

Materiały do zajęć będą umieszczane na platformie MS Teams.

13 listopada i 8 grudnia br. zajęcia odbędą się w formie zdalnej przy użyciu platformy MS Teams.

link do zespołu

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSxpL-OfpsxyNYoh2CpF1TLl5M4WpjQp8f5RmyD_pEmA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=041bbaf5-a752-4590-bdd3-3258aaa79392&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)