Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do językoznawstwa historycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-WsJeHist Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa historycznego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W03

FP1_U01

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

przedmiot propedeutyczny, przygotowujący do zajęć historycznojęzykowych na studiach I stopnia

Pełny opis:

przedmiot propedeutyczny, przygotowujący do zajęć historycznojęzykowych na studiach I stopnia

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 – zna podstawową terminologię z zakresu językoznawstwa historycznego i główne nurty badań historycznojęzykowych

EK2 – zna podstawowe metody językoznawstwa historycznego

EK3 – zna teorie dotyczące pochodzenia języka polskiego

EK4 – zna kryteria i koncepcje periodyzacji dziejów polszczyzny

EK5 – posługuje się podstawowymi terminami z zakresu językoznawstwa historycznego w celu analizy i oceny faktów językowych

EK6 – jest gotów do krytycznej oceny posiadanej podstawowej wiedzy z zakresu językoznawstwa historycznego i konfrontowania jej z najnowszymi opracowaniami naukowymi

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do zajęć - 10 godz.

przygotowanie do kolokwium - 5 godz.

Łącznie: 45 godz.= 1,5 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

na ocenę dostateczną - student definiuje podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa historycznego, przedstawia typologię języków indoeuropejskich ze szczególnym uwzględnieniem języków słowiańskich, omawia pochodzenie języka polskiego i kryteria periodyzacji jego dziejów, wymienia podstawowe metody badawcze językoznawstwa historycznego, wymienia zabytki języka polskiego, zna przedmiot i zakres badań subdyscyplin językoznawstwa historycznego

na ocenę dobrą - student definiuje podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa historycznego i podaje przykłady, przedstawia typologię języków indoeuropejskich z uwzględnieniem podziału na wspólnoty i grupy językowe (podaje przykłady języków należących do poszczególnych grup), omawia pochodzenie języka polskiego, kryteria periodyzacji jego dziejów (podaje przykład takiej periodyzacji), wymienia i charakteryzuje podstawowe metody językoznawstwa historycznego, wymienia zabytki języka polskiego i omawia wybrane z nich, omawia przedmiot i zakres badań subdyscyplin językoznawstwa historycznego

na ocenę bardzo dobrą - student definiuje podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa historycznego, podaje przykłady i posługuje się tymi terminami w opisie językoznawczym, przedstawia typologię języków indoeuropejskich z uwzględnieniem podziału na wspólnoty i grupy językowe (wymienia najważniejsze języki należące do poszczególnych grup), omawia pochodzenie języka polskiego, kryteria periodyzacji jego dziejów (podaje przykłady takich periodyzacji), wymienia i charakteryzuje podstawowe metody językoznawstwa historycznego, wymienia i charakteryzuje zabytki języka polskiego, omawia przedmiot i zakres badań subdyscyplin językoznawstwa historycznego, wskazuje i omawia przykładowe badania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu językoznawstwa diachronicznego.Treści przyswajane w cyklu zajęć będą stanowiły podstawę studiowania przedmiotów historycznojęzykowych w całym cyklu studiów polonistycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.