Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do językoznawstwa historycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-WsJezHist Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa historycznego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W02

FP1_W09

FP1_U04

FP1_K02

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Przedmiot propedeutyczny, przygotowujący do zajęć historycznojęzykowych na studiach I stopnia.

Pełny opis:

Przedmiot propedeutyczny, przygotowujący do zajęć historycznojęzykowych na studiach I stopnia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 - zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa diachronicznego

EK2 - ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji języka polskiego i jego kontekstach kulturowych, zna kierunki i metody badań historycznojęzykowych

EK3 - umie samodzielnie zdobywać informacje naukowe na wybrany temat

EK4 - potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami z zakresu językoznawstwa historycznego, potrafi przeprowadzić analizę wybranego zjawiska językowego

EK5 - posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków

EK6 - ma świadomość, że tradycja językowa stanowi dobro wspólne

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do zajęć - 7 godz.

przygotowanie do kolokwium - 3 godz.

Łącznie: 25 godz.= 1 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

na ocenę dostateczną - student definiuje podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa historycznego, przedstawia typologię języków indoeuropejskich ze szczególnym uwzględnieniem języków słowiańskich, omawia pochodzenie języka polskiego i kryteria periodyzacji jego dziejów, wymienia podstawowe metody badawcze językoznawstwa historycznego, wymienia zabytki języka polskiego, zna przedmiot i zakres badań subdyscyplin językoznawstwa historycznego

na ocenę dobrą - student definiuje podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa historycznego i podaje przykłady, przedstawia typologię języków indoeuropejskich z uwzględnieniem podziału na wspólnoty i grupy językowe (podaje przykłady języków należących do poszczególnych grup), omawia pochodzenie języka polskiego, kryteria periodyzacji jego dziejów (podaje przykład takiej periodyzacji), wymienia i charakteryzuje podstawowe metody językoznawstwa historycznego, wymienia zabytki języka polskiego i omawia wybrane z nich, omawia przedmiot i zakres badań subdyscyplin językoznawstwa historycznego

na ocenę bardzo dobrą - student definiuje podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa historycznego, podaje przykłady i posługuje się tymi terminami w opisie językoznawczym, przedstawia typologię języków indoeuropejskich z uwzględnieniem podziału na wspólnoty i grupy językowe (wymienia najważniejsze języki należące do poszczególnych grup), omawia pochodzenie języka polskiego, kryteria periodyzacji jego dziejów (podaje przykłady takich periodyzacji), wymienia i charakteryzuje podstawowe metody językoznawstwa historycznego, wymienia i charakteryzuje zabytki języka polskiego, omawia przedmiot i zakres badań subdyscyplin językoznawstwa historycznego, wskazuje i omawia przykładowe badania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu językoznawstwa diachronicznego.Treści przyswajane w cyklu zajęć będą stanowiły podstawę studiowania przedmiotów historycznojęzykowych w całym cyklu studiów polonistycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.