Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do nauki o języku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-WstNauJe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o języku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

(tylko po angielsku) enter learning outcome code/codes

Skrócony opis:

Podstawowy cel zajęć ze wstępu do nauki o języku to wprowadzenie studentów w naukową refleksję nad fenomenem języka i mowy ludzkiej, a także wdrożenie ich w samodzielną lekturę tekstów językoznawczych.

Pełny opis:

Po cyklu wykładów student:

- wymienia działy językoznawstwa i ma świadomość specyfiki właściwych im zagadnień;

- rozróżnia typy znaków i wskazuje cechy charakterystyczne znaków językowych;

- wymienia kryteria oceny adekwatności opisu znaczenia wyrażenia na gruncie danego modelu semantycznego,

- opisuje rolę predykatów, nazw własnych i wyrażeń okazjonalnych w wypowiedziach;

- dostrzega pozainformacyjną rolę wypowiedzi.

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

- ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie znaczenie wiedzy i języku dla wiedzy o kulturze narodowej.

Literatura:

1. J.L. Austin, Performatywy i konstatacje, przeł. M. Hempoliński, [w:] Brytyjska filozofia analityczna, red. M. Hempoliński, W-wa 1974, s. 235-244.

2. F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, Warszawa 1991 (wyd. 2). [Wstęp: rozdz. 3-6; Cz. I (Zasady ogólne): rozdz. 1-2; Cz. II: rozdz. 1-5].

3. G. Frege, Sens i znaczenie, [w:] tenże, Pisma semantyczne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 1977, s. 60-68.

4. H.P. Grice, Logika i konwersacja, przeł. J. Wajszczuk, „Przegląd Humanistyczny” 1977 nr 6; lub Logika a konwersacja, przeł. B. Stanosz, [w:] Język w świetle nauki. Red. B. Stanosz, Warszawa 1980, s. 91-114.

5. R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.

6. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, [w:] tenże, W poszukiwaniu istoty języka, t. 2., Warszawa 1989, s. 77-90.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W02 - zna podstawową terminologię z dziedziny językoznawstwa, wymienia działy tej nauki i umie uzasadnić jej interdyscyplinarny charakter;

FP1_W06 - wie, jaką ewolucję przeszło w XX wieku językoznawstwo jako nauka, potrafi wymienić przełomowe prace i ich autorów oraz wskazać podstawowe metodologię współczesnej lingwistyki;

FP1_W17 - ma uporządkowana wiedzę szczegółową z zakresu wybranych zagadnień, które będą mu potrzebne w dalszym studiowaniu przedmiotów językoznawczych;

FP1_W22 - ma uporządkowana wiedze na temat języka jako systemu znaków, a także świadomość jego złożoności oraz problematyki pragmatycznej (związanej z użyciem systemu);

FP1_U02 - posiada podstawowe umiejętności krytycznego czytania lektur językoznawczych, wynajdywania zagadnień problemowych i dyskutowania o nich;

FP1_U05 - potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami językoznawczymi, m.in. dokonywać uproszczonej analizy fonologicznej, morfologicznej i składniowej;

FP1_U07 - umie zreferować przeczytany tekst językoznawczy

Udział w wykładzie 15 godz. -

Opracowanie lektur uzupełniających

Przygotowanie do egzaminu

Łącznie:

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym: 5 pytań otwartych.

100%-90% bdb

89-80% db+

79-70% db

69%-60% dst+

59%-50% dst

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)