Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej -Romantyzm -ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-HLP-RoC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej -Romantyzm -ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość literatury romantycznej na poziomie szkoły średniej.

Znajomość elementów tradycji literackiej (antycznej i biblijnej) oraz literatury staropolskiej i oświecenia. Ogólna orientacja w najważniejszych wydarzeniach historycznych końca wieku XVIII i wieku XIX.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Historia literatury polskiej - Romantyzm jest zapoznanie studentów z twórczością wybranych pisarzy epoki oraz gamą zagadnień historycznoliterackich wiążących się z literaturą romantyzmu dojrzałego -polistopadowego (krajowego i emigracyjnego). Chodzi tu o ważniejsze prace literaturoznawcze, gatunki literackie (ballada, dramat romantyczny, powieść poetycka, poemat dygresyjny, gawęda szlachecka, epistolografia romantyczna). Celem jest również zdobycie wiedzy o sposobach poetyckiego poznania świata i cechach języka pisarzy XIX-wiecznych.

Celem nadrzędnym jest ujawnienie odrębności polskiego romantyzmu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- zna kryteria periodyzacji literatury polskiego romantyzmu oraz najważniejszych przykładów literatury powszechnej okresu romantyzmu;

- wie, w jaki sposób należy je analizować i interpretować;

- zna główne kierunki analizy i interpetacji tekstów romantycznych (ma dobrą znajomość literatury przedmiotu);

- zna i rozumie konteksty kulturowe literatury romantycznej;

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności:

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego;

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych:

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- wie, czym jest historia literatury;

- identyfikuje miejsce romantyzmu w systemie kultury narodowej;

- zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu;

- potrafi po części dokonać samodzielnej interpretacji romantycznego dzieła literackiego;

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- wie, czym jest historia literatury;

- identyfikuje miejsce romantyzmu w systemie kultury narodowej;

- wyciąga częściowe wnioski z aksjologicznego horyzontu literatury okresu romantyzmu.

- zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu;

- wie, w jaki sposób należy je analizować i interpretować;

- potrafi samodzielnej dokonać interpretacji romantycznego dzieła literackiego;

- konstruuje odpowiedni horyzont odniesień aksjologicznych;

ma świadomość roli wiedzy o literaturze romantycznej

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- wie, czym jest historia literatury;

- identyfikuje miejsce romantyzmu w systemie kultury narodowej;

- wyciąga wnioski z aksjologicznego horyzontu literatury okresu romantyzmu.

- zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu;

- wie, w jaki sposób należy je analizować i interpretować;

- potrafi wskazać konteksty kulturowe literatury okresu romantyzmu.

- potrafi samodzielnej dokonać interpretacji romantycznego dzieła literackiego;

- konstruuje odpowiedni horyzont odniesień aksjologicznych;

ma świadomość roli wiedzy o literaturze romantycznej

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt ECTS, w tym:


0,5 pkt ECTS - 15 h - udział w zajęciach

1,5 pkt ECTS - 45 h - samodzielna praca studenta (przygotowanie się do każdych zajęć, wykonywanie pisemnych zadań domowych, napisanie pracy rocznej)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Celem przedmiotu Historia literatury polskiej - Romantyzm jest zapoznanie studentów z twórczością wybranych pisarzy epoki oraz gamą zagadnień historycznoliterackich wiążących się z literaturą romantyzmu dojrzałego -polistopadowego (krajowego i emigracyjnego). Chodzi tu o ważniejsze prace literaturoznawcze, gatunki literackie (ballada, dramat romantyczny, powieść poetycka, poemat dygresyjny, gawęda szlachecka, epistolografia romantyczna). Celem jest również zdobycie wiedzy o sposobach poetyckiego poznania świata i cechach języka pisarzy XIX-wiecznych.

Celem nadrzędnym jest ujawnienie odrębności polskiego romantyzmu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt ECTS, w tym:


0,5 pkt ECTS - 15 h - udział w zajęciach

1,5 pkt ECTS - 45 h - samodzielna praca studenta (przygotowanie się do każdych zajęć, wykonywanie pisemnych zadań domowych, napisanie pracy rocznej)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)