Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej -Romantyzm -ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-HLP-Rom-c
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej -Romantyzm -ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs literatury staropolskiej i oświeceniowej. Licealna wiedza na temat literatury okresu romantyzmu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pogłębiona znajomość literatury polskiej pierwszej połowy XIX wieku poprzez wszechstronną analizę tekstów epoki, która pozwoli ujawnić odrębność polskiego romantyzmu.

Struktura artystyczna - postawy – światopoglądy.

Omówienie ważniejszych prac literaturoznawczych dotyczących literatury pierwszej połowy XIX wieku, gatunków literackich polskiego romantyzmu (ballada, dramat romantyczny, powieść poetycka, poemat dygresyjny, gawęda, epistolografia romantyczna), sposobów poetyckiego poznania świata, cech stylu i języka poetyckiego pisarzy XIX wiecznych (w semestrze zimowym: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Antoniego Malczewskiego).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy

Student:

- zna kryteria periodyzacji literatury polskiego romantyzmu oraz najważniejsze przykłady literatury powszechnej okresu romantyzmu;

- wie, w jaki sposób należy je analizować i interpretować;

- zna główne kierunki analizy i interpretacji tekstów romantycznych (ma dobrą znajomość literatury przedmiotu);

- zna i rozumie konteksty kulturowe literatury romantycznej.

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności:

Student:

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego;

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych:

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- wie, czym jest historia literatury;

- identyfikuje miejsce romantyzmu w systemie kultury narodowej;

- zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu;

- potrafi po części dokonać samodzielnej interpretacji romantycznego dzieła literackiego;

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- wie, czym jest historia literatury;

- identyfikuje miejsce romantyzmu w systemie kultury narodowej;

- wyciąga częściowe wnioski z aksjologicznego horyzontu literatury okresu romantyzmu.

- zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu;

- wie, w jaki sposób należy je analizować i interpretować;

- potrafi samodzielnej dokonać interpretacji romantycznego dzieła literackiego;

- konstruuje odpowiedni horyzont odniesień aksjologicznych;

ma świadomość roli wiedzy o literaturze romantycznej

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- wie, czym jest historia literatury;

- identyfikuje miejsce romantyzmu w systemie kultury narodowej;

- wyciąga wnioski z aksjologicznego horyzontu literatury okresu romantyzmu.

- zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu;

- wie, w jaki sposób należy je analizować i interpretować;

- potrafi wskazać konteksty kulturowe literatury okresu romantyzmu.

- potrafi samodzielnej dokonać interpretacji romantycznego dzieła literackiego;

- konstruuje odpowiedni horyzont odniesień aksjologicznych;

ma świadomość roli wiedzy o literaturze romantycznej

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punktacja ECTS

Uczestnicząc w zajęciach Student ma możliwość uzyskania 2 punktów ECTS, na które składają się:


15 godzin - uczestniczenie w zajęciach;

30 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

15 godzin - przygotowywanie odpowiedzi pisemnych


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnicząc w zajęciach Student może uzyskać 2 punkty ECTS, na które składają się:

15 godzin - udział w ćwiczeniach;

30 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

15 godzin - przygotowywanie odpowiedzi pisemnych.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)