Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Literatury polskiej-romantyzm, wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-HLP-romW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Literatury polskiej-romantyzm, wykład
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W14

FP1_U02

FP1_U04

FP1_U07

FP1_K06

Skrócony opis:

Wykład z przedmiotu Historia Literatury Polskiej - Romantyzm ma na celu zapoznanie Studentów z szeroką gamą zagadnień historycznoliterackich wiążących się z literaturą polską i (kontekstowo) powszechną pierwszej połowy XIX wieku.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Wykład łączy podstawowe elementy wykładu kursowego (przegląd najważniejszych zjawisk literackich oraz indywidualności pisarskich tego czasu) z wyborem kilku problemów istotnych z punktu widzenia aktualnych kierunków badań epoki, takich jak: swoiste cechy romantyzmu polskiego, uniwersalizm i rodzimość, sytuacja i kierunki przemian wybranych gatunków literackich, miejsce epoki w procesie historycznym kultury polskiej.

W trakcie wykładu omówione zostaną zagadnienia historycznoliterackie związane z twórczością Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida i innych romantyków, a także (w perspektywie przekrojowej) z najważniejszymi zjawiskami kulturowymi okresu romantyzmu.

Literatura:

Teksty literackie:

Adam MICKIEWICZ: wiersze filomackie, Ballady i romanse, wiersze powstańcze, poezja okresu rosyjskiego, poezje rzymsko-drezdeńskie, Zdania i uwagi, liryki lozańskie), Grażyna, Konrad Wallenrod; tłumaczenie Giaura; Dziady I, II, II, IV; Pan Tadeusz; Księgi narodu polskiego i Księgi pielgrzymstwa polskiego, Literatura słowiańska (wybór), „Pielgrzym Polski”, korespondencja (wybór).

POLECANE EDYCJE I WYDANIA:

Adam MICKIEWICZ: Dzieła, Wyd. Narodowe, pod red. L. Płoszewskiego, t. 1-16, Warszawa 1948-1955.

Adam MICKIEWICZ: Dzieła, Wyd. Jubileuszowe, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 1-16. Warszawa 1955.

Adam MICKIEWICZ: Dzieła, Wyd. Rocznicowe 1798-1998, red. naczelna: Z. J. Nowak, Z. Stefanowska, Cz. Zgorzelski, Warszawa 1993-

Adam MICKIEWICZ: Wybór poezyj, t. 1-2, oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław 1974, t. 1: BN I, 61, t. 2: BN I, 66.

Adam MICKIEWICZ: Pan Tadeusz, komentarze, oprac. i wstęp S. Pigoń, Wrocław 1972. [BN I, 83]

Juliusz SŁOWACKI: Wiersze liryczne (szczególnie tom: Ja Orfeusz. Liryki i fragmenty z lat 1836-1849, wybór i wstęp M. Bizan, Warszawa 1974); Godzina myśli, Ojciec zadżumionych, W Szwajcarii (BN I 49), Anhelli, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Beniowski (BN I 13/14); Król-Duch (Rapsod I), Genezis z Ducha; Kordian, Balladyna lub Lilla Weneda, Fantazy, Ksiądz Marek lub Sen srebrny Salomei, korespondencja (wybór).

POLECANE EDYCJE I WYDANIA

Juliusz SŁOWACKI: Dzieła wszystkie, t. 1-17, pod red J. Kleinera, Wrocław 1952-1976.

Juliusz SŁOWACKI: Dzieła, t. 1-14, pod red J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1959.

Dramaty w edycji BN.

Ja Orfeusz. Liryki i fragmenty z lat 1836-1849, wybór i wstęp M. Bizan, Warszawa 1974

Z. KRASIŃSKI: Poezje, Agaj-han (Kraków 2002) lub opowiadanie, Nie-Boska komedia (BN I 24, od wyd. VIII), Niedokończony poemat, Irydion (Kraków 2002), z Trzech myśli Ligenzy: Sen Cezary i Legenda, Przedświt (oprac. Grażyna Halkiewicz-Sojak Toruń 2004), Psalmy przyszłości (Kraków 2002), Listy (BN I 282 wybór).

POLECANE EDYCJE I WYDANIA

Pisma, Wyd. Jubileuszowe [J. Czubka], t. 1-8, Kraków 1912; Z. Krasiński, Wiersze, poematy, dramaty wybór i posł. Marian Bizan, PIW, Warszawa 1980,

Nie-Boska komedia. Irydion. Przedświt., Psalmy przyszłości. (można korzystać z edycji BN);

Listy (wybrać po kilkanaście listów z poszczególnych tomów korespondencji do różnych adresatów w oprac. S. Pigonia, Z. Sudolskiego),

Listy. Wybór (oprac. Z. Sudolski, BN).

C. K. NORWID: Vade-mecum (BN I 271), Wiersze (Pwsz, t.1,2), Promethidion, Assunta, Krakus, Książę nieznany, Quidam, Bransoletka, Białe kwiaty, Czarne kwiaty, Stygmat, Ad leones, "A Dorio ad Phrygium", Pierścień wielkiej damy (BN I 274), Miłość-czysta u kąpieli morskich.

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, utwory z edycji: C. Norwid, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem opatrzył J.W. Gomulicki, t. 1-11, Warszawa 1971;

R. BERWIŃSKI, Księga życia i śmierci; oprac. Maria Janion, PIW, Warszawa 1953;

Zorian DOŁĘGA-CHODAKOWSKI, O sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy, oprac. J. Maślanka, PWN, Warszawa 1967;

A. FREDRO, Pan Geldhab lub Mąż i żona, Śluby panieńskie, Pan Jowialski, Zemsta, Dożywocie; w: A. Fredro, Pisma wszystkie, t. 1-15, oprac. S. Pigoń, K. Wyka, PIW, Warszawa 1955;

S. GOSZCZYŃSKI, Zamek kaniowski (oprac. H. Krukowska Białystok 2002), Dziennik podróży do Tatrów (oprac. S. Sierotwiński, Wrocław 2005);

J. KORZENIOWSKI, Kollokacja (BN I 28);

J. I. KRASZEWSKI: Ulana (oprac. S. Tomaszewski, Wrocław 1988), Brühl (BN I 114) lub Hrabina Cosel (Warszawa 1978), Stara baśń (oprac. W. Danek, wstęp J. Bachórz, Warszawa 2003), Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy (wybór) (oprac. S. Burkot, Warszawa 1985);

T. LENARTOWICZ, Wybór poezji (BN I 5);

A. MALCZEWSKI, Maria. Oprac. H. Krukowska. Białystok 1995 (lub wcześniejsze w oprac. R. Przybylskiego);

M. MOCHNACKI, O literaturze polskiej w wieku XIX (BN I 56);

W. POL, Wybór poezji (BN I 180);

H. RZEWUSKI: Pamiątki Soplicy (wybór) (BN I112), Listopad (oprac. J. Tazbir, Kraków 2000);

W. SYROKOMLA, Wybór poezji (BN I 54);

L. SZTYRMER: Pantofel. Historia mojego kuzyna (Kraków 2002), Frenofagiusz i Frenolesty (Kraków 2002);

B. ZALESKI, Wybór poezyj (BN I 30);

N. ŻMICHOWSKA, Poganka (BN I 121);

Polska krytyka literacka (1800-1918), t. 1-2, Warszawa 1959 (stąd Mickiewicz, Grabowski, Krasiński, Klaczko).

Najważniejsze próby ujęć syntetycznych i ogólnych. Podręczniki, słowniki (obowiązujące)

- F. CLAUDON i inni, Encyklopedia romantyzmu, Warszawa 1997;

- M. JANION, Gorączka romantyczna. Warszawa 1975 (lub późniejsze);

- M. JANION, M. ŻMIGRODZKA, Romantyzm i historia. Warszawa 1978;

- I. OPACKI, W środku niebokręga. Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995;

Problemy polskiego romantyzmu. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1979;

M. PRUSSAK, Czy słychać jeszcze głos romantyzmu?, Warszawa 2007;

- Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu. Red. D. Zamącińska, M. Maciejewski. Lublin 1995;

- Z. STEFANOWSKA, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 2002;

- E. SZCZEGLACKA-PAWŁOWSKA, Romantyzm "brulionowy", Warszawa 2015.

- Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje. Red. M. Janion i M. Zielińska. Warszawa 1986;

- A. WITKOWSKA, R. PRZYBYLSKI Romantyzm (dowolne wydanie);

- D. ZAMĄCIŃSKA, Słynne-nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, Lublin 1985;

- Cz. ZGORZELSKI, Romantyzm w Polsce, Lublin 1957 oraz Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988;

- Wstępy do poszczególnych autorów i dzieł w serii BN.

- Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1-2, Warszawa 1984-1985. (Biogramy i hasła dotyczące romantyzmu);

- Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 3, Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. Kraków 1975 - Warszawa 1992 (stąd sylwetki następujących autorów: A. Fredro, W. Pol, J. Kremer, T. Lenartowicz, N. Żmichowska, E. Dembowski, L. Sztyrmer, I. Chodźko, W. Syrokomla, J. I. Kraszewski);

- Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1994;

- Studia o romantyzmie - przekłady, "Pamietnik Literacki" 1978, z. 1,3;

- Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870. Oprac. E. Grabska i M. Poprzęcka. Warszawa 1974.

-OPRACOWANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH AUTORÓW (znajomość przynajmniej dwóch pozycji do każdego z autorów, w przypadku Fredry – jednej)

Adam Mickiewicz

W. BOROWY, O poezji Mickiewicza. Lublin 1999;

M. BURTA, Reszta prawd. "Zdania i uwagi" Adama Mickiewicza, Warszawa 2005;

M. DERNAŁOWICZ, Adam Mickiewicz. Warszawa 1985;

K. GÓRSKI: Artyzm i język, Warszawa 1977;

J. KLEINER: Mickiewicz, t. 1-2, Lublin 1995-1998;

S. PIGOŃ, Zawsze o Nim. Kraków 1960;

J. PRZYBOŚ, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1998;

Rozmowy o Dziadach, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, Warszawa 2005;

D. SEWERYN, ... jak tam zaszedłeś. Mickiewicz w szkole klasycznej, Lublin 1997;

Cz. ZGORZELSKI, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Warszawa 1976.

Juliusz Słowacki

M. JANION i M. ŻMIGRODZKA, Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje, Warszawa, 1981;

J. KLEINER, Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1-4, Kraków 2003;

A. KOWALCZYKOWA, Słowacki. Warszawa 1994;

S. TREUGUTT, Beniowski – Kryzys indywidualizmu romantycznego, Warszawa 1999;

Cz. ZGORZELSKI, Liryka w pełni romantyczna, Warszawa 1981.

Zygmunt Krasiński

M. JANION: Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962;

J. KLEINER, Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, Warszawa 1912;

J. KLEINER: Krasiński, Lublin 1948;

J. KLEINER: Zygmunt Krasiński. Studia, Warszawa 1998;

E. SZCZEGLACKA: Romantyczny homo-legens, Warszawa 2005.

E. SZCZEGLACKA-PAWŁOWSKA: Romantyzm "brulionowy", Warszawa 2015.

A. WAŚKO, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001;

Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość, red. B. Kuczera-Chachulska, M.

Prussak, E. Szczeglacka, Warszawa 2005.

Cyprian Norwid

W. BOROWY: O Norwidzie. Rozprawy i notatki, Warszawa 1960;

Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, red. S. Makowiecki, Warszawa 1986;

Komentarze J. W. GOMULICKIEGO w edycji Pism wszystkich;

Z. ŁAPIŃSKI, Norwid. Kraków 1971 lub wyd. następne;

J. MACIEJEWSKI, Cyprian Norwid. Warszawa 1993;

I. SŁAWIŃSKA, Reżyserska ręka Norwida (fragm.), Kraków 1971;

Z. STEFANOWSKA: Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993;

Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje, red. B. Kuczera-Chachulska, J. Trzcionka, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W14 - Student ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i potrafi określić ich konteksty kulturowe.

FP1_U02 - Student potrafi formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie narzędzia badawcze oraz prezentować wyniki swojej pracy zgodnie z normami języka polskiego.

FP1_U04 - Student potrafi posługiwać się terminologią historycznoliteracką, zna terminy historycznoliterackie w odniesieniu do romantyzmu i epok wcześniejszych. Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę romantycznego dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, horyzontów aksjologicznych, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

FP1_U07 - Student potrafi zreferować literaturę przedmiotu, dotyczącą okresu romantyzmu;

FP1_K06 - Student ma świadomość roli wiedzy o kulturze i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Punktacja ECTS - 4 punkty

30 godzin - udział w zajęciach;

30 godzin - samodzielna lektura;

60 godzin - przygotowywanie się do egzaminu.

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który spełnia wymagań, określonych w efektach kształcenia.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i potrafi określić ich konteksty kulturowe;

- z trudem potrafi formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie narzędzia badawcze oraz prezentować wyniki swojej pracy zgodnie z normami języka polskiego.

- wybiórczo potrafi posługiwać się terminologią historycznoliteracką, zna terminy historycznoliterackie w odniesieniu do romantyzmu i epok wcześniejszych. Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę romantycznego dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, horyzontów aksjologicznych, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

- wybiórczo potrafi zreferować literaturę przedmiotu, dotyczącą okresu romantyzmu.

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i potrafi określić ich konteksty kulturowe.

- potrafi dobrze formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie narzędzia badawcze oraz prezentować wyniki swojej pracy zgodnie z normami języka polskiego.

- dobrze posługuje się terminologią historycznoliteracką, zna terminy historycznoliterackie w odniesieniu do romantyzmu i epok wcześniejszych. Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę romantycznego dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, horyzontów aksjologicznych, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

- dobrze referuje literaturę przedmiotu, dotyczącą okresu romantyzmu;

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i potrafi określić ich konteksty kulturowe.

- bardzo dobrze formułuje problemy badawcze, dobiera odpowiednie narzędzia badawcze oraz prezentować wyniki swojej pracy zgodnie z normami języka polskiego.

- bardzo dobrze posługuje się terminologią historycznoliteracką, zna terminy historycznoliterackie w odniesieniu do romantyzmu i epok wcześniejszych. Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę romantycznego dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, horyzontów aksjologicznych, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

- bardzo dobrze referuje literaturę przedmiotu, dotyczącą okresu romantyzmu;

- ma świadomość roli wiedzy o kulturze i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Egzamin ustny po semestrze letnim, w trybie stacjonarnym lub (jeśli będą obowiązywały regulacje związane z epidemią) w trybie online (na platformie MS Teams)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)