Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej-romantyzm-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-HLPRomC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej-romantyzm-ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01

Skrócony opis:

Romantyzm to jeden z najważniejszych okresów w historii literatury, sztuki i życia umysłowego, który przypada na lata 1822-1864. Na powstanie i rozwój prądu romantycznego decydujący wpływ miały wydarzenia historyczne. Specyfika prądu jakim jest polski romantyzm (w tym dominująca problematyka utworów) wiąże się z faktem utraconej pod koniec wieku XVIII niepodległości. Zajęcia służą zapoznaniu się przede wszystkim z tą częścią literacką dziedzictwa epoki romantycznej, która najlepiej oddaje charakter i ducha epoki, zarówno jej fazy przedpowstaniowej (1822-1830), jak i popowstaniowej.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy, polegają na lekturze dzieła literackiego i pracy z tekstem. Służą pogłębieniu wiedzy z zakresu historii literatury polskiego romantyzmu. Koncentrują się na omówieniu problematyki najważniejszych dzieł literackich tego okresu, tj. "Ballady i romanse", "Sonety krymskie", "Maria", "Przedświt", "Irydion" i in. W oparciu o wybrane utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida, Aleksandra Fredry prezentowana jest specyfika (rozmaitość dominant estetycznych) i złożoność prądu romantycznego (bajronizm, orientalizm, sarmatyzm, profetyzm etc.).

Literatura:

A. Mickiewicz, Dzieła, Wyd. Rocznicowe 1798-1998, Warszawa 1993-2005.

Z. Krasiński, Irydion, Kraków 2002.

C. Norwid, Vade-mecum, BN I 271.

W. Borowy, O poezji Mickiewicza. Lublin 1999.

J. Kleiner, Mickiewicz, t. 1-2, Lublin 1995-1998.

S. Pigoń, Zawsze o Nim. Kraków 1960.

Cz. Zgorzelski, Liryka w pełni romantyczna, Warszawa 1981.

M. Janion, Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962.

W. Borowy, O Norwidzie. Rozprawy i notatki, Warszawa 1960.

Z. Stefanowska, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993.

Cz. Zgorzelski, Romantyzm w Polsce, Lublin 1957.

Cz. Zgorzelski, Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988.

A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, [dowolne wydanie].

Romantyzm. Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, tom V, cz. I-II, Bochnia-Kraków-Warszawa, [bdw].

149. B. Dopart, Poemat profetyczny. O „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza, Kraków 2002.

B. Dopart, Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse, Kraków 2013.

B. Dopart, Kultura polska lat 1796-1918, w: Historie Polski w XIX wieku. Kominy, ludzie i obłoki: modernizacja i kultura, tom 1, pod red. A. Nowaka, Warszawa 2013.

B. Dopart, Mickiewicz. Poeta alternatyw, Kraków 2021.

B. Dopart, "Maria" Antoniego Malczewskiego - synkretyzm dzieła i przełom literacki, w: tegoż, Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, Kraków 1999.

A. Ziołowicz, Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria), Kraków 2011.

M. Stanisz, Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków 1998.

M. Woźniewska-Działak, Poematy narracyjne Cypriana Norwida. Konteksty literacko-kulturalne, estetyka, myśl, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W08

zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie epoki romantyzmu polskiego; zna główne kierunki ich analizy i interpretacji, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny im poświęcony.

FP1_U03

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację romantycznego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

FP1_K01

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

- student zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok, główne kierunki ich analizy i interpretacji. Zna ramy czasowe epoki romantyzmu, potrafi wskazać i omówić najwybitniejsze dzieła literatury romantycznej.

-potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego.

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami.

Na ocenę dobrą student:

-zna kryteria periodyzacji literatury polskiej,zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok.

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa.

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Na ocenę dostateczną student:

- ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej, potrafi wymienić kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok.

- potrafi podjąć próbę opisu dzieła literackiego z wykorzystaniem podstawowych terminów i narzędzi badawczych.

- potrafi podjąć próbę krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Metody:

- dyskusja w oparciu o znajomość literatury przedmiotu

- samodzielna analiza wybranych fragmentów literatury przedmiotu

Warunki zaliczenia:

- systematyczny udział w zajęciach

- przygotowanie do zajęć (znajomość lektur)

- pisemna praca roczna z historii literatury romantyzmu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia służą pogłębieniu wiedzy z zakresu historii literatury polskiego romantyzmu. Koncentrują się na omówieniu problematyki najważniejszych dzieł literackich tego okresu. W oparciu o wybrane utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida, Aleksandra Fredry i in. prezentowana jest specyfika i złożoność prądu romantycznego.

Pełny opis:

I Semestr

1. Adam Mickiewicz, Ballady i romanse.

2. Antoni Malczewski, Maria.

3. Adam Mickiewicz, Sonety krymskie i Sonety odeskie

4. Seweryn Goszczyński, Zamek kaniowski.

5. Adam Mickiewicz, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego.

6. Adam Mickiewicz, liryki lozańskie.

7. Kolokwium + rozmowa o pracy rocznej. Wybór tematu (4 lutego 2022).

II semestr

1. Juliusz Słowacki, liryka (wybrane wiersze)

2. Juliusz Słowacki, Beniowski.

3. Juliusz Słowacki, Anhelli.

4. Zygmunt Krasiński, Irydion.

5. Zygmunt Krasiński, Przedświt.

6. Cyprian Norwid, Promethidion.

7. Cyprian Norwid, Vade-mecum.

8. Listy (wybór np. Krasiński, Norwid).

Literatura:

A. Mickiewicz, Wybór poezyj, t. 1-2, oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław 1974, t. 1, BN I 61, t. 2, BN I 66.

M. Janion, Gorączka romantyczna. Warszawa 1975.

M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia. Warszawa 1978.

I. Opacki, W środku niebokręga. Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995.

Problemy polskiego romantyzmu. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1979.

M. Prussak, Czy słychać jeszcze głos romantyzmu?, Warszawa 2007.

B. Dopart, "Romantyczność" Adama Mickiewicza jako utwór programowy, w: tegoż, Mickiewicz. Poeta alternatyw, Kraków 2021.

B. Dopart, "Maria" Antoniego Malczewskiego - synkretyzm dzieła i przełom literacki, w: tegoż, Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, Kraków 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)