Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej-romantyzm-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-HLPRomW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej-romantyzm-wykład
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7xwuDWezDoMRXOWwtjwt5w1qOfkYvWrpXGa5_YA1NPA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2dd0132c-3072-4191-96c6-6f7a031db8b8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W14

FP1_U02

FP1_U04

FP1_U07

FP1_K06


Wymagania wstępne:

Dotychczasowa wiedza z zakresu historii literatury.

Znajomość polskiej i europejskiej literatury, ze szczególnym uwzględnieniem literatury oświeceniowej.

Skrócony opis:

Wykład z przedmiotu Historia Literatury Polskiej - Romantyzm ma na celu zapoznanie Studentów z twórczością pisarzy epoki oraz szeroką gamą zagadnień historycznoliterackich wiążących się z literaturą polską i (kontekstowo) powszechną epoki romantyzmu 1822-1863.

Pełny opis:

Wykład łączy podstawowe elementy wykładu kursowego (przegląd najważniejszych zjawisk literackich oraz indywidualności pisarskich tego czasu) z wyborem kilku problemów istotnych z punktu widzenia aktualnych kierunków badań epoki, takich jak: swoiste cechy romantyzmu polskiego, uniwersalizm i rodzimość, sytuacja i kierunki przemian wybranych gatunków literackich, miejsce epoki w procesie historycznym kultury polskiej.

W trakcie wykładu omówione zostaną zagadnienia historycznoliterackie związane z twórczością Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida i innych romantyków, a także (w perspektywie przekrojowej) z najważniejszymi zjawiskami kulturowymi okresu romantyzmu.

Literatura:

I LITERATURA PIĘKNA

Literatura polska lat: 1795-1821

Walka romantyków z klasykami, oprac. Kawyn (BN) do wyboru (artykuły J. Śniadeckiego, K. Brodzińskiego, L. Osińskiego, J. U. Niemcewicza)

Wybicki J., Mazurek Dąbrowskiego

Woronicz J.P., Hymn do Boga

Wirtemberska M., Malwina, czyli domyślność serca

Niemcewicz J. U., Śpiewy historyczne (dwa wybrane utwory)

Feliński A., Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego

Mickiewicz Adam, wiersze filomackie (Oda do młodości, Pieśń filaretów, Żeglarz)

Literatura lat: 1822-1863 (z uwzględnieniem późnej twórczości Cypriana Norwida)

Mickiewicz A. Ballady i romanse (cały cykl),

Mickiewicz A. Sonety (3 sonety z cyklu odeskiego i 3 sonety z cyklu krymskiego)

Mickiewicz A. Zdania i uwagi

Mickiewicz A. liryki lozańskie (wszystkie)

Mickiewicz A. Grażyna, Konrad Wallenrod, tłumaczenie Giaura – 1 powieść poetycka w całości - do wyboru

Mickiewicz A. , Dziady II, IV, III, I

Mickiewicz A., Pan Tadeusz

Mickiewicz A., Księgi narodu polskiego i Księgi pielgrzymstwa polskiego (wybrane fragmenty)

Mickiewicz A., Literatura słowiańska (wybrane fragmenty)

Mickiewicz A. Królewna Lala, Pan Baron

Słowacki J, Wiersze liryczne (szczególnie tom: Ja Orfeusz. Liryki i fragmenty z lat 1836-1849, wybór i wstęp M. Bizan, Warszawa 1974). 5 utworów sprzed 1842 roku i 5 utworów poetyckich napisanych po roku 1842 - do wyboru.

Słowacki J, Godzina myśli (w całości)

Słowacki J., Ojciec zadżumionych, W Szwajcarii, Wacław, Poema Piasta Dantyszka o piekle (BN I 49) – 1 poemat do wyboru

Słowacki J., Anhelli

Słowacki J., Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Beniowski – pierwszych V pieśni (BN I 13/14) – do wyboru 1 poemat, drugi we fragmentach

Słowacki J., Król-Duch (Rapsod I)

Słowacki J., Genezis z Ducha (całość);

Słowacki J. Kordian

Słowacki J. Balladyna lub Lilla Weneda (do wyboru)

Słowacki J. Fantazy, Ksiądz Marek, Sen srebrny Salomei – 1 z tych dramatów do wyboru.

Słowacki J., Listy do matki (wybrane).

Krasiński Z., Wybrane poezje (5 utworów)

Krasiński Z. Agaj-Han lub inne opowiadanie (do wyboru)

Krasiński Z., Nie-Boska komedia

Krasiński Z., Irydion

Przedświt (wybrane fragmenty)

Psalmy przyszłości (Wybrany psalm)

Listy (wybór)

Norwid C., Vade-mecum (5 utworów)

Norwid C., Promethidion

Norwid C., Assunta (fragmenty)

Norwid C., Białe kwiaty, Czarne kwiaty

Norwid C., Ad leones

Norwid C., Pierścień Wielkiej Damy, Miłość-czysta u kąpieli morskich (1 dramat do wyboru)

Norwid C., Ostatnia z bajek

Fredro A. Pan Geldhab, Mąż i żona, Śluby panieńskie, Pan Jowialski, Zemsta, Dożywocie (do wyboru 2 komedie)

Goszczyński S., Zamek kaniowski

Malczewski A., Maria

Kraszewski J.I., Hrabina Cosel, Stara baśń (do wyboru)

Lenartowicz T., Wybór poezji (5 utworów)

Pol W., wiersze (3 utwory)

Rzewuski H., Pamiątki Soplicy (2 gawędy)

Sztyrmer L, Pantofel. Historia mojego kuzyna (Kraków 2002), Frenofagiusz i Frenolesty (Kraków 2002) – 1 utwór do wyboru;

Zaleski B., Wybór poezyj (3 utwory)

Żmichowska N., Poganka

II PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

Podręczniki akademickie:

R. Przybylski, A. Witkowska, Romantyzm, Warszawa 1997 (lub inne).

D. Siwicka, Romantyzm 1822-1863, Warszawa 1995.

F. Claudon i in., Encyklopedia romantyzmu, Warszawa 1997.

Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1994;

Monografie – syntezy:

- M. JANION, Gorączka romantyczna. Warszawa 1975 (lub późniejsze);

- M. JANION, M. ŻMIGRODZKA, Romantyzm i historia. Warszawa 1978;

- I. OPACKI, W środku niebokręga. Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995;

Problemy polskiego romantyzmu. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1979;

M. PRUSSAK, Czy słychać jeszcze głos romantyzmu?, Warszawa 2007;

Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu. Red. D. Zamącińska, M. Maciejewski. Lublin 1995;

- Z. STEFANOWSKA, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 2002;

- E. SZCZEGLACKA-PAWŁOWSKA, Romantyzm "brulionowy", Warszawa 2015.

- Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje. Red. M. Janion i M. Zielińska. Warszawa 1986;

- A. WITKOWSKA, R. PRZYBYLSKI Romantyzm (dowolne wydanie);

- D. ZAMĄCIŃSKA, Słynne-nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, Lublin 1985;

- Cz. ZGORZELSKI, Romantyzm w Polsce, Lublin 1957 oraz Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988;

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH AUTORÓW (znajomość przynajmniej jednej pozycji do każdego z autorów, w przypadku Fredry – jednej)

Adam Mickiewicz

W. BOROWY, O poezji Mickiewicza. Lublin 1999;

M. BURTA, Reszta prawd. "Zdania i uwagi" Adama Mickiewicza, Warszawa 2005;

M. DERNAŁOWICZ, Adam Mickiewicz. Warszawa 1985;

K. GÓRSKI: Artyzm i język, Warszawa 1977;

J. KLEINER: Mickiewicz, t. 1-2, Lublin 1995-1998;

S. PIGOŃ, Zawsze o Nim. Kraków 1960;

J. PRZYBOŚ, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1998;

Rozmowy o Dziadach, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, Warszawa 2005;

D. SEWERYN, ... jak tam zaszedłeś. Mickiewicz w szkole klasycznej, Lublin 1997;

Cz. ZGORZELSKI, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Warszawa 1976.

Juliusz Słowacki

M. JANION i M. ŻMIGRODZKA, Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje, Warszawa, 1981;

J. KLEINER, Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1-4, Kraków 2003;

A. KOWALCZYKOWA, Słowacki. Warszawa 1994;

S. TREUGUTT, Beniowski – Kryzys indywidualizmu romantycznego, Warszawa 1999;

Cz. ZGORZELSKI, Liryka w pełni romantyczna, Warszawa 1981.

Zygmunt Krasiński

M. JANION: Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962;

J. KLEINER, Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, Warszawa 1912;

J. KLEINER: Krasiński, Lublin 1948;

J. KLEINER: Zygmunt Krasiński. Studia, Warszawa 1998;

E. SZCZEGLACKA: Romantyczny homo-legens, Warszawa 2005.

E. SZCZEGLACKA-PAWŁOWSKA: Romantyzm "brulionowy", Warszawa 2015.

A. WAŚKO, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001;

Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, E. Szczeglacka, Warszawa 2005.

Cyprian Norwid

W. BOROWY: O Norwidzie. Rozprawy i notatki, Warszawa 1960;

Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, red. S. Makowiecki, Warszawa 1986;

Z. ŁAPIŃSKI, Norwid. Kraków 1971 lub wyd. następne;

J. MACIEJEWSKI, Cyprian Norwid. Warszawa 1993;

I. SŁAWIŃSKA, Reżyserska ręka Norwida (fragm.), Kraków 1971;

Z. STEFANOWSKA: Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993;

Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje, red. B. Kuczera-Chachulska, J. Trzcionka, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W14 - Student ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i potrafi określić ich konteksty kulturowe.

FP1_U02 - Student potrafi formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie narzędzia badawcze oraz prezentować wyniki swojej pracy zgodnie z normami języka polskiego.

FP1_U04 - Student potrafi posługiwać się terminologią historycznoliteracką, zna terminy historycznoliterackie w odniesieniu do romantyzmu i epok wcześniejszych. Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę romantycznego dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, horyzontów aksjologicznych, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

FP1_U07 - Student potrafi zreferować literaturę przedmiotu, dotyczącą okresu romantyzmu;

FP1_K06 - Student ma świadomość roli wiedzy o kulturze i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Punktacja ECTS - 4 punkty

30 godzin - udział w wykładzie 1pkt;

30 godzin - przygotowanie do wykładu - 1 pkt

60 godzin - przygotowywanie się do egzaminu - 2 pkr.

t

Metody i kryteria oceniania:

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- zapoznał się z literaturą romantyzmu polskiego (lista lektur)

- ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej. Potrafi określić ich konteksty kulturowe i historyczne.

- bardzo dobrze formułuje problemy badawcze dotyczące interpretacji dzieł literackich.

- bardzo dobrze posługuje się terminologią historycznoliteracką w odniesieniu do romantyzmu.

- zna literaturę przedmiotu i kierunki badań.

Ocenę dobrą uzyskuje Student, który:

- wymienia i prezentuje większość dzieł charakterystycznych dla epoki - rozpoznaje i rozróżnia główne nurty i prądy romantyzmu.

- Student formułuje opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł epoki i dokonuje historycznoliterackiej analizy tekstów romantycznych z uwzględnieniem określonych kontekstów.

- Student dobrze posługuje się terminami i pojęciami ważnymi dla epoki.

Ocenę dostateczną uzyskuje Student, który

- wymienia i prezentuje większość dzieł charakterystycznych dla romantyzmu;

- w stopniu dostatecznym rozpoznaje i rozróżnia główne nurty i prądy romantyzmu.

- Student formułuje podstawowe opinie o literaturze romantyzmu w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł epoki i dokonuje elementarnej historycznoliterackiej analizy tekstów romantycznych z uwzględnieniem określonych kontekstów.

- Student dostatecznie posługuje się terminami i pojęciami ważnymi dla epoki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7xwuDWezDoMRXOWwtjwt5w1qOfkYvWrpXGa5_YA1NPA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2dd0132c-3072-4191-96c6-6f7a031db8b8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład z przedmiotu Historia Literatury Polskiej - Romantyzm ma na celu zapoznanie Studentów z twórczością pisarzy epoki oraz szeroką gamą zagadnień historycznoliterackich wiążących się z literaturą polską i (kontekstowo) powszechną epoki romantyzmu 1822-1863.

Pełny opis:

Wykład łączy podstawowe elementy wykładu kursowego (przegląd najważniejszych zjawisk literackich oraz indywidualności pisarskich tego czasu) z wyborem kilku problemów istotnych z punktu widzenia aktualnych kierunków badań epoki, takich jak: swoiste cechy romantyzmu polskiego, uniwersalizm i rodzimość, sytuacja i kierunki przemian wybranych gatunków literackich, miejsce epoki w procesie historycznym kultury polskiej.

W trakcie wykładu omówione zostaną zagadnienia historycznoliterackie związane z twórczością Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida i innych romantyków, a także (w perspektywie przekrojowej) z najważniejszymi zjawiskami kulturowymi okresu romantyzmu.

Literatura:

I LITERATURA PIĘKNA

Literatura polska lat: 1795-1821

Walka romantyków z klasykami, oprac. Kawyn (BN) do wyboru (artykuły J. Śniadeckiego, K. Brodzińskiego, L. Osińskiego, J. U. Niemcewicza)

Wybicki J., Mazurek Dąbrowskiego

Woronicz J.P., Hymn do Boga

Wirtemberska M., Malwina, czyli domyślność serca

Niemcewicz J. U., Śpiewy historyczne (dwa wybrane utwory)

Feliński A., Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego

Mickiewicz Adam, wiersze filomackie (Oda do młodości, Pieśń filaretów, Żeglarz)

Literatura lat: 1822-1863 (z uwzględnieniem późnej twórczości Cypriana Norwida)

Mickiewicz A. Ballady i romanse (cały cykl),

Mickiewicz A. Sonety (3 sonety z cyklu odeskiego i 3 sonety z cyklu krymskiego)

Mickiewicz A. Zdania i uwagi

Mickiewicz A. liryki lozańskie (wszystkie)

Mickiewicz A. Grażyna, Konrad Wallenrod, tłumaczenie Giaura – 1 powieść poetycka w całości - do wyboru

Mickiewicz A. , Dziady II, IV, III, I

Mickiewicz A., Pan Tadeusz

Mickiewicz A., Księgi narodu polskiego i Księgi pielgrzymstwa polskiego (wybrane fragmenty)

Mickiewicz A., Literatura słowiańska (wybrane fragmenty)

Mickiewicz A., Królewna Lala, Pan Baron

Słowacki J, Wiersze liryczne (szczególnie tom: Ja Orfeusz. Liryki i fragmenty z lat 1836-1849, wybór i wstęp M. Bizan, Warszawa 1974). 5 utworów sprzed 1842 roku i 5 utworów poetyckich napisanych po roku 1842 - do wyboru.

Słowacki J, Godzina myśli (w całości)

Słowacki J., Ojciec zadżumionych, W Szwajcarii, Wacław, Poema Piasta Dantyszka o piekle (BN I 49) – 1 poemat do wyboru

Słowacki J., Anhelli

Słowacki J., Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Beniowski – pierwszych V pieśni (BN I 13/14) – do wyboru 1 poemat, drugi we fragmentach

Słowacki J., Król-Duch (Rapsod I)

Słowacki J., Genezis z Ducha (całość);

Słowacki J. Kordian

Słowacki J. Balladyna lub Lilla Weneda (do wyboru)

Słowacki J. Fantazy, Ksiądz Marek, Sen srebrny Salomei – 1 z tych dramatów do wyboru.

Słowacki J., Listy do matki (wybrane).

Krasiński Z., Wybrane poezje (5 utworów)

Krasiński Z. Agaj-Han lub inne opowiadanie (do wyboru)

Krasiński Z., Nie-Boska komedia

Krasiński Z., Irydion

Przedświt (wybrane fragmenty)

Psalmy przyszłości (Wybrany psalm)

Listy (wybór)

Norwid C., Vade-mecum (5 utworów)

Norwid C., Promethidion

Norwid C., Assunta (fragmenty)

Norwid C., Białe kwiaty, Czarne kwiaty

Norwid C., Ad leones

Norwid C., Pierścień Wielkiej Damy, Miłość-czysta u kąpieli morskich (1 dramat do wyboru)

Norwid C., Ostatnia z bajek

Fredro A. Pan Geldhab, Mąż i żona, Śluby panieńskie, Pan Jowialski, Zemsta, Dożywocie (do wyboru 2 komedie)

Goszczyński S., Zamek kaniowski

Malczewski A., Maria

Kraszewski J.I., Hrabina Cosel, Stara baśń (do wyboru)

Lenartowicz T., Wybór poezji (5 utworów)

Pol W., wiersze (3 utwory)

Rzewuski H., Pamiątki Soplicy (2 gawędy)

Sztyrmer L, Pantofel. Historia mojego kuzyna (Kraków 2002), Frenofagiusz i Frenolesty (Kraków 2002) – 1 utwór do wyboru;

Zaleski B., Wybór poezyj (3 utwory)

Żmichowska N., Poganka

II PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

Podręczniki akademickie:

R. Przybylski, A. Witkowska, Romantyzm, Warszawa 1997 (lub inne).

D. Siwicka, Romantyzm 1822-1863, Warszawa 1995.

F. Claudon i in., Encyklopedia romantyzmu, Warszawa 1997.

Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1994;

Monografie – syntezy:

- M. JANION, Gorączka romantyczna. Warszawa 1975 (lub późniejsze);

- M. JANION, M. ŻMIGRODZKA, Romantyzm i historia. Warszawa 1978;

- I. OPACKI, W środku niebokręga. Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995;

Problemy polskiego romantyzmu. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1979;

M. PRUSSAK, Czy słychać jeszcze głos romantyzmu?, Warszawa 2007;

Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu. Red. D. Zamącińska, M. Maciejewski. Lublin 1995;

- Z. STEFANOWSKA, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 2002;

- E. SZCZEGLACKA-PAWŁOWSKA, Romantyzm "brulionowy", Warszawa 2015.

- Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje. Red. M. Janion i M. Zielińska. Warszawa 1986;

- A. WITKOWSKA, R. PRZYBYLSKI Romantyzm (dowolne wydanie);

- D. ZAMĄCIŃSKA, Słynne-nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, Lublin 1985;

- Cz. ZGORZELSKI, Romantyzm w Polsce, Lublin 1957 oraz Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988;

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH AUTORÓW (znajomość przynajmniej jednej pozycji do każdego z autorów, w przypadku Fredry – jednej)

Adam Mickiewicz

W. BOROWY, O poezji Mickiewicza. Lublin 1999;

M. BURTA, Reszta prawd. "Zdania i uwagi" Adama Mickiewicza, Warszawa 2005;

M. DERNAŁOWICZ, Adam Mickiewicz. Warszawa 1985;

K. GÓRSKI: Artyzm i język, Warszawa 1977;

J. KLEINER: Mickiewicz, t. 1-2, Lublin 1995-1998;

S. PIGOŃ, Zawsze o Nim. Kraków 1960;

J. PRZYBOŚ, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1998;

Rozmowy o Dziadach, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, Warszawa 2005;

D. SEWERYN, ... jak tam zaszedłeś. Mickiewicz w szkole klasycznej, Lublin 1997;

Cz. ZGORZELSKI, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Warszawa 1976.

Juliusz Słowacki

M. JANION i M. ŻMIGRODZKA, Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje, Warszawa, 1981;

J. KLEINER, Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1-4, Kraków 2003;

A. KOWALCZYKOWA, Słowacki. Warszawa 1994;

S. TREUGUTT, Beniowski – Kryzys indywidualizmu romantycznego, Warszawa 1999;

Cz. ZGORZELSKI, Liryka w pełni romantyczna, Warszawa 1981.

Zygmunt Krasiński

M. JANION: Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962;

J. KLEINER, Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, Warszawa 1912;

J. KLEINER: Krasiński, Lublin 1948;

J. KLEINER: Zygmunt Krasiński. Studia, Warszawa 1998;

E. SZCZEGLACKA: Romantyczny homo-legens, Warszawa 2005.

E. SZCZEGLACKA-PAWŁOWSKA: Romantyzm "brulionowy", Warszawa 2015.

A. WAŚKO, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001;

Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, E. Szczeglacka, Warszawa 2005.

Cyprian Norwid

W. BOROWY: O Norwidzie. Rozprawy i notatki, Warszawa 1960;

Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, red. S. Makowiecki, Warszawa 1986;

Z. ŁAPIŃSKI, Norwid. Kraków 1971 lub wyd. następne;

J. MACIEJEWSKI, Cyprian Norwid. Warszawa 1993;

I. SŁAWIŃSKA, Reżyserska ręka Norwida (fragm.), Kraków 1971;

Z. STEFANOWSKA: Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993;

Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje, red. B. Kuczera-Chachulska, J. Trzcionka, Warszawa 2008.

Wymagania wstępne:

Po pierwszym semestrze - zaliczenie w formie ustnego kolokwium. W sytuacji pandemii zaliczenie będzie miało formę pisemną (praca semestralną) obejmująca:

1. Literaturę lat 1795-1822

2. Biografię i twórczość Adama Mickiewicza.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)