Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia dramatu europejskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-HisDrEur
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia dramatu europejskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W15, FP2_W21, FP2_U07, FP2_K07

Wymagania wstępne:

Brak.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z literaturą dramatyczną jako kontekstu dla literatury polskiej. Szczególnie istotna będzie tutaj refleksja nad zagadnieniem dramatu oraz przykładami przemian w historii rodzaju literackiego pomijanego w refleksji filologicznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W obszarze wiedzy studenci będą pracować metodą wykładu i ćwiczeń. Dzięki temu wiedza (przekazana metodą wykładu, prezentacji, lektury, pokazu multimedialnego) zostanie użyta w praktyce. Dzięki temu, metody dyskusji, interpretacji, analizy, lektury porównawczej, analizy kontekstowe wpłyną na realizację umiejętności. Kompetencje społeczne są nabywane w wynku dyskusji podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Bardzo dobry – student zna przemiany formy dramatycznej, różne konwencje dramaturgii, głównych przedstawicieli najważniejszych tendencji. Umie analizować dramat, odczytać jego formę, relację do teatru. Potrafi wyrazić swoją opinię, umie umieścić dany dramat na tle epoki.

Dobry - student zna przemiany formy dramatycznej, różne konwencje dramaturgii, głównych przedstawicieli najważniejszych tendencji. Umie analizować dramat, odczytać jego formę, relację do teatru.

Dostateczny - student zna przemiany formy dramatycznej, różne konwencje dramaturgii, głównych przedstawicieli najważniejszych tendencji.

Niedostateczny - student nie zna przemian formy dramatycznej, nie rozróżnia konwencji dramaturgii, głównych przedstawicieli najważniejszych tendencji. Nie umie analizować dramatu, odczytać jego formy, relacji do teatru. Nie potrafi wyrazić swojej opinii, nie umie umieścić danego dramatu na tle epoki.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Stangret, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Paweł Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach 30 g = 1 ECTS


samodzielna lektura 30 g = 1 ECTS


przygotowanie do egzaminu 30 g = 1 ECTS


suma: 60 g = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:
Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)