Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej - Romantyzm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-HisLitRom
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej - Romantyzm
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01


Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z historii literatury (z zakresu szkoły średniej) oraz z dotychczasowego kształcenia w toku studiów licencjackich (m.in. z zakresu historii literatury staropolskiej oraz oświeceniowej - do roku 1795) oraz konteksty historyczne i kulturowe literatury do roku 1822.


Pełny opis:

Wykład ma charakter kursowy. Jego zadaniem jest zapoznanie Studentów z historią literatury polskiego romantyzmu, twórczością pisarzy epoki oraz z szeroką gamą zagadnień historycznoliterackich wiążących się z literaturą polską i (kontekstowo) powszechną epoki romantyzmu (1822-1863) oraz wyrobienie następujących umiejętności:

- opisu procesu rozwoju literatury polskiej lat 1822-1863 (w przypadku twórczości Cypriana Norwida - do śmierci poety) w porządku synchronicznym oraz diachronicznym ze wskazaniem i naszkicowaniem perspektywy estetycznej i kulturowej epoki oraz jej związków z tradycją epok wcześniejszych i wypracowanych w historii literatury prądów literackich

- rozpoznawania i opisywania istotnych dla romantyzmu zjawisk literackich, które decydują o osobliwości epoki jako formacji literackiej i kulturowej

- charakteryzowania i rozpoznawania problematyki romantyzmu brulionowego i romantyzmu dzieł publikowanych w epoce

- charakterystyki twórczości pisarzy romantycznych

- wiedzy na temat istotnych dla epoki cezur i ich związków z przemianami w historii Polski i Europy

- rozpoznawania kwestii związanych z genologią romantyczną oraz estetyką epoki

- posługiwania się kategoriami interpretacyjnymi charakterystycznymi dla analiz tekstów romantycznych i związanymi ze specyfiką twórczości poszczególnych pisarzy

- opisywania podstaw filozoficznych epoki i tendencji artystycznych, które znalazły odbicie w dziełach literackich.

- interpretacji dzieł epoki oraz głównych nurtów i szkół literackich

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- w ramach efektu FP1_W08 (Student zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok, główne kierunki ich analizy i interpretacji, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny im poświęcony) student ma wiedzę o literaturze lat 1794-1863, rozpoznaje i określa przemiany zachodzące w estetyce, kulturze, zna ważne daty i wydarzenia historyczne oraz odnoszące się do biografii i twórczości pisarzy. Potrafi scharakteryzować główne kategorie i cechy dzieł romantycznych, zna periodyzację epoki. Umie scharakteryzować problemy genologiczne epoki, przemiany zachodzące w literaturze.

- w ramach efektu FP1_U03 (Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego ) student potrafi posłużyć się w analizie oraz interpretacji literatury epoki romantyzmu kategoriami, definicjami i narzędziami badawczymi z obszaru literaturoznawstwa.

- w ramach efektu FP1_K01 (Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu) student potrafi wykorzystać prace badawcze w procesie analizy tekstów epoki romantyzmu i umie krytycznie podejść do ustaleń badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny na koniec semestru letniego.

Zaliczenie I semestru - test pisemny.

Zakres testu: literatura 1795-1822, wykłady, twórczość Adama Mickiewicza - teksty.

Na ocenę bardzo dobrą Student wykazuje się bardzo dobrą znajomością treści i problematyki dzieł literackich lat 1795-1822, 1822-1863 i twórczości Norwida (do roku 1883). Rozpoznaje i omawia tendencje rozwojowe epoki, konteksty historyczne, estetyczne w stopniu bardzo dobrym. Bardzo sprawnie rozpoznaje problemy genologiczne epoki. Na wysokim poziomie interpretuje dzieła literackie, sprawnie wykorzystuje narzędzia historycznoliterackie i metodologiczne, zna konteksty i źródła, a także główne nurty badań nad epoką.

Na ocenę dobrą Student w stopniu dobrym opanował efekty uczenia się i wskazany materiał. Wykazuje się znajomością problematyki romantyzmu polskiego, zapoznał się z utworami z listy lektur i potrafi dokonać pogłębionej interpretacji utworów literackich epoki.

Na cenę dostateczną Student w stopniu podstawowym definiuje najważniejsze kategorie i zjawiska literatury epoki, wykazuje się podstawową znajomością literatury przedmiotu, potrafi dokonać interpretacji utworów w sposób schematyczny, na poziomie wiedzy podstawowej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punktacja ECTS - 4 punkty

15 godzin - udział w zajęciach;

90 godzin - zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz przygotowywanie się do egzaminu.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)