Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-Poet-cz.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka cz. 2
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W03

FP1_W10

FP1_U03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej terminologii poetologicznej na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat podstawowych problemów badawczych, podejmowanych przez poetykę jako dziedzinę wiedzy literaturoznawczej; zyskanie umiejętności rozumienia i odnajdowania w utworze literackim wykładników opisywanych przez poetykę zjawisk; zdobycie sprawności analizowania utworów literackich (zarówno jako poszczególnych, wyjątkowych dzieł sztuki, jak i w celach porównawczych) ze świadomym posługiwaniem się terminologią z dziedziny poetyki i z rozumieniem funkcji wyodrębnianych elementów budowy dzieła; zdobycie umiejętności formułowania – w sposób klarowny i uporządkowany – swoich obserwacji i ustaleń dotyczących budowy i sensu dzieła, zarówno w formie ustnej jak i w formie tekstu krytycznego; zdobycie umiejętności rozumiejącej lektury specjalistycznych publikacji z zakresu poetyki oraz efektywnego korzystania z wiedzy w nich zawartej.

Kurs poetyki na II roku obejmuje tematologię i kompozycję (I semestr) oraz genologię (II semestr).

Pełny opis:

Studenci winni zaznajomić się z podanymi lekturami teoretycznymi z poetyki dotyczącymi zagadnień przewidzianych w planie, nabywać umiejętności wyprowadzania z tekstu teoretycznego tez stawianych przez autorów, referować (w formie ustnej lub pisemnej) podejmowane przez nich problemy i rozumieć sens proponowanych rozwiązań. Praktycznym celem kształcenia jest przyswojenie przez studentów zasadniczego zrębu terminologii z zakresu poetyki, a następnie rozpoznawanie i rozumienie funkcjonalności artystycznej poszczególnych elementów dzieła literackiego, obejmujących w pierwszym semestrze zagadnienia tematologii i kompozycji dzieła literackiego, w drugim semestrze zaś - kwestie z zakresu genologii.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

I semestr (zimowy)

P1_W03 - zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu tematologii i kompozycji dzieła literackiego;

FP1_W10 - zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego w zakresie tematologii i kompozycji dzieła literackiegoo;

FP1_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi oraz samodzielnie przeprowadzać analizę tematologiczną oraz elementów kompozycyjnych dzieła literackiego, podporządkowaną jego interpretacji;

FP1_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie tematologii i kompozycji dzieła literackiego i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

II semestr (letni):

FP1_W03 - zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu genologii;

FP1_W10 - zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego w zakresie genologii;

FP1_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi oraz samodzielnie przeprowadzać analizę genologiczną, podporządkowaną interpretacji dzieła literackiego;

FP1_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej z zakresu literackiej genologii i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA:

Student jest oceniany na podstawie uczestnictwa w zajęciach, które są skoncentrowane na studiowaniu problemów z zakresu tematologii i kompozycji dz. lit. (I sem.) oraz genologii (II sem.), poprzez krytyczne zapoznawanie się z odpowiednią literaturą przedmiotu i ćwiczenie zdobytej wiedzy w praktyce analityczno-interpretacyjnej.

Na ocenę dostateczną Student

- zna wybrane terminy poetologiczne z zakresu tematologii i kompozycji dz. lit. (I sem.) oraz genologii (II sem.);

- potrafi zreferować wybrane artykuły poetologiczne;

- zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w praktyce analityczno-interpretacyjnej w ograniczonym stopniu.

Na ocenę dobrą Student

- potrafi zdefiniować podstawowe terminy poetologiczne z zakresu tematologii i kompozycji dz. lit. (I sem.) oraz genologii (II sem.);

- dobrze referuje artykuły poetologiczne;

- zdobytą wiedzę potrafi dobrze wykorzystać w praktyce analityczno-interpretacyjnej.

Na ocenę bardzo dobrą Student

- bardzo dobrze definiuje terminy poetologiczne tematologii i kompozycji dz. lit. (I sem.) oraz genologii (II sem.);

- bardzo dobrze i ze zrozumieniem referuje literaturę przedmiotu;

- zdobytą wiedzę potrafi dobrze wykorzystać w praktyce analityczno-interpretacyjnej.

Ocenę niedostateczną uzyskuje Student, który nie opanował efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Niewiarowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Kucharczyk, Joanna Niewiarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 4 punkty w całym roku akademickim (2+2):


Udział w ćwiczeniach: 30 (15+15) godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 70 (35+35) godz.

Przygotowanie do kolokwiów: 20 (10+10) godz.

Liczba godzin łącznie: 120

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat podstawowych problemów badawczych, podejmowanych przez poetykę jako dziedzinę wiedzy literaturoznawczej; zyskanie umiejętności rozumienia i odnajdowania w utworze literackim wykładników opisywanych przez poetykę zjawisk; zdobycie sprawności analizowania utworów literackich (zarówno jako poszczególnych, wyjątkowych dzieł sztuki, jak i w celach porównawczych) ze świadomym posługiwaniem się terminologią z dziedziny poetyki i z rozumieniem funkcji wyodrębnianych elementów budowy dzieła; zdobycie umiejętności formułowania – w sposób klarowny i uporządkowany – swoich obserwacji i ustaleń dotyczących budowy i sensu dzieła, zarówno w formie ustnej jak i w formie tekstu krytycznego; zdobycie umiejętności rozumiejącej lektury specjalistycznych publikacji z zakresu poetyki oraz efektywnego korzystania z wiedzy w nich zawartej.

Kurs poetyki na II roku obejmuje tematologię i kompozycję (I semestr) oraz genologię (II semestr).

Literatura:

Podręczniki:

D. Korwin Piotrowska, Poetyka: przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1980 (i wyd. nast.)

A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997 lub inne.

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1975.

Teksty:

T. Dobrzyńska, W poszukiwaniu tematu tekstu literackiego. Propozycje lektury opowiadania Władimira Nabokowa "Wiosna w Fialcie", "Pamiętnik Literacki" 1998, z. 2, s. 109-135. (dodatkowa)

H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2, lub w: tegoż, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1987.

H. Markiewicz, Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych, w: tegoż, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.

J. Sławiński, Przestrzeń w literaturze. Elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, w: tegoż, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992. (uzup.)

F. Stanzel, Typowe formy powieści, w: Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Antologia, oprac. R. Handke, Kraków 1980.

K. Wóycicki, Z pogranicza gramatyki i stylistyki (Mowa zależna, niezależna i pozornie zależna), "Przegląd Humanistyczny" 1922, z. 1, s. 75-100.

Humphrey R., Strumień świadomości – techniki, „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4 lub w: Studia z teorii literatury, t. I, Wrocław 1977.

Teksty literackie analizowane na zajęciach:

V. Nabokov, Wiosna w Fialcie

K. Mansfield, Rozkosz [tłum. M. Heydel]

W. Faulkner, Wściekłość i wrzask [dowolne wydanie w tłum. A. Przedpełskiej-Trzeciakowskiej].

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Garlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

[2 pkt ECTS za każdy semestr (łącznie 4) podług programu studiów 2022/23]:

-udział w zajęciach - 15 godz.

-przygotowanie do ćwiczeń (lektura obowiązkowa) - 25 godz.

- przygotowanie do sprawdzianu semestralnego - 15 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)