Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka cz.II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-Poet-czII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka cz.II
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W03

FP1_W10

FP1_U03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Wiedza dotycząca konstrukcji dzieła literackiego na poziomie licealnym, jak i ta zdobyta w ramach Poetyki cz. I z zakresu wersyfikacji i stylistyki oraz Poetyki cz. II (semestr pierwszy, roku drugiego kursu: kompozycja dzieła literackiego).

Skrócony opis:

Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat podstawowych problemów badawczych, podejmowanych przez poetykę jako dziedzinę wiedzy literaturoznawczej; zyskanie umiejętności rozumienia i odnajdywania w utworze literackim wykładników opisywanych przez poetykę zjawisk; zdobycie sprawności analizowania utworów literackich (zarówno jako poszczególnych, wyjątkowych dzieł sztuki, jak i w celach porównawczych) ze świadomym posługiwaniem się terminologią z dziedziny poetyki i z rozumieniem funkcji wyodrębnionych elementów budowy dzieła; zdobycie umiejętności formułowania – w sposób klarowny i uporządkowany – swoich obserwacji i ustaleń dotyczących budowy i sensu dzieła, zarówno w formie ustnej jak i w formie tekstu krytycznego; zdobycie umiejętności rozumiejącej lektury specjalistycznych publikacji z zakresu poetyki oraz efektywnego korzystania z wiedzy w nich zawartej.

Kurs poetyki na II roku obejmuje tematologię i kompozycję (I semestr) oraz genologię (II semestr).

Pełny opis:

Studenci winni zaznajomić się z podanymi lekturami teoretycznymi z poetyki dotyczącymi zagadnień przewidzianych w planie, nabywać umiejętności wyprowadzania z tekstu teoretycznego tez stawianych przez autorów, referować (w formie ustnej lub pisemnej) podejmowane przez nich problemy i rozumieć sens proponowanych rozwiązań. Praktycznym celem kształcenia jest przyswojenie przez studentów zasadniczego zrębu terminologii z zakresu poetyki, a następnie rozpoznawanie i rozumienie funkcjonalności artystycznej poszczególnych elementów dzieła literackiego, obejmujących w pierwszym semestrze zagadnienia tematologii i kompozycji dzieła literackiego, w drugim semestrze zaś - kwestie z zakresu genologii.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W03 - zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki, w szczególności zaś tego jej działu, którym jest genologia;

FP1_W10 - zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, których podstawowym punktem odniesienia jest kwestia genologicznej przynależności utworu;

FP1_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu genologii oraz samodzielnie przeprowadzać analizę i interpretację dzieła literackiego;

FP1_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej z zakresu literackiej genologii i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania (w odniesieniu do EK)

Ocena bdb:

Student bardzo dobrze zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki, szczególnie zaś te, które dotyczą genologii (FP1_W03).

Student bardzo dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, których podstawowym punktem odniesienia jest genologiczna przynależność utworu (FP1_W10).

W stopniu bardzo dobrym Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu genologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego (FP1_U03).

Student wykazuje ustawiczną gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej z zakresu literackiej genologii i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi (FP1_K01).

Ocena db:

Student dobrze zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki, szczególnie zaś te, które dotyczą genologii (FP1_W03).

Student dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, których podstawowym punktem odniesienia jest genologiczna przynależność utworu (FP1_W10).

W stopniu dobrym Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu genologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego (FP1_U03).

Student wykazuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej z zakresu literackiej genologii i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi (FP1_K01).

Ocena dost:

Student dostatecznie, lecz dość ogólnikowo zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu poetyki, szczególnie zaś te, które dotyczą genologii (FP1_W03).

Student ma dostateczną orientację we współczesnych metodach analizy i interpretacji dzieła literackiego, których podstawowym punktem odniesienia jest genologiczna przynależność utworu (FP1_W10).

W stopniu dostatecznym Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu genologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego (FP1_U03).

Student wykazuje dostateczną gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy poetologicznej z zakresu literackiej genologii i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi (FP1_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Niewiarowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Niewiarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat podstawowych problemów badawczych, podejmowanych przez poetykę jako dziedzinę wiedzy literaturoznawczej; zyskanie umiejętności rozumienia i odnajdowania w utworze literackim wykładników opisywanych przez poetykę zjawisk; zdobycie sprawności analizowania utworów literackich (zarówno jako poszczególnych, wyjątkowych dzieł sztuki, jak i w celach porównawczych) ze świadomym posługiwaniem się terminologią z dziedziny poetyki i z rozumieniem funkcji wyodrębnianych elementów budowy dzieła; zdobycie umiejętności formułowania – w sposób klarowny i uporządkowany – swoich obserwacji i ustaleń dotyczących budowy i sensu dzieła, zarówno w formie ustnej jak i w formie tekstu krytycznego; zdobycie umiejętności rozumiejącej lektury specjalistycznych publikacji z zakresu poetyki oraz efektywnego korzystania z wiedzy w nich zawartej.

Kurs poetyki na II roku obejmuje tematologię i kompozycję (I semestr) oraz genologię (II semestr).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Niewiarowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Kucharczyk, Joanna Niewiarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 4 punkty w całym roku akademickim (2+2):


Udział w ćwiczeniach: 30 (15+15) godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 70 (35+35) godz.

Przygotowanie do kolokwiów: 20 (10+10) godz.

Liczba godzin łącznie: 120 (60=60)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Garlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

[2 pkt ECTS za każdy semestr (łącznie 4) według programu studiów 2022/23]:

-udział w zajęciach - 15 godz.

-przygotowanie do ćwiczeń (lektura obowiązkowa) - 25 godz.

-przygotowanie do sprawdzianu semestralnego - 15 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)