Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-SemLicen
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W02

FP1_W03

FP1_W11

FP1_U02

FP1_U05

FP1_U06

FP1_K03

FP1_K04

Skrócony opis:

Seminarium językoznawcze pt. "Współczesna polszczyzna w perspektywie normatywnej i glottodydaktycznej" poświęcone jest opisowi i metodologii opisu współczesnego języka polskiego w powiązaniu z problematyką normy językowej, przemian obserwowanych w języku oraz aspektów glottodydaktycznych dotyczących języka polskiego. Tematyka i dizałania dydaktyczne w trakcie seminarium służą przygotowaniu prac dyplomowych uczestników.

Pełny opis:

Podczas seminarium studenci:

- zapoznają się z wybranymi pracami językoznawczymi dotyczącymi współczesnej polszczyzny;

- analizują wybrane opracowania pod kątem sposobu formułowania i redagowania opisu działań badawczych;

- poznają różne sposoby i "szkoły" pisania naukowych prac językoznawczych;

- zwiększają własną sprawność posługiwania się naukową odmianą polszczyzny;

- pogłębiają wiedzę i świadomość normatywną w odniesieniu do języka polskiego;

- przygotowują zebranie określonego zakresu materiału językowego oraz próbę jego opisu z wybranej perspektywy;

- przygotowują tematykę i koncepcję pracy dyplomowej.

Literatura:

S. Urbańczyk, Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751-1950), Kraków 1993

K. Nitsch, Studia z historii polskiego słownictwa, Kraków 1948

wybrane artykuły z "Języka Polskiego", "Biuletynu PTJ", "Poradnika Językowego"

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zajęć obejmuje:

- przygotowanie i zaprezentowanie wystąpenia (referatu) na wybrany temat;

- zebranie określonego materiału językowego wraz z próbą jego krótkiego opisu;

- wstępne przygotowanie tematu i koncepcji pracy dyplomowej;

- obecności na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności);

- aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Karolczuk, Łukasz Kucharczyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Cybulski, Agnieszka Karolczuk, Łukasz Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)