Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady redagowania tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-ZasRedTe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady redagowania tekstu
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: FP1e_WO5 FP1e_W09 FP1e_W18

Umiejętności: FP1e_U06

Kompetencje społeczne: FP1e_K02

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci poznają zasady redakcji tekstu i uczą się je stosować w praktyce. Ćwiczenia są poprzedzane krótkimi wykładami.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci uczą się i kształcą umiejętności przygotowywania tekstów do publikacji. Warsztatowe zajęcia poprzedzają wykłady wprowadzające. Omawiane są normy poprawnościowe (interpunkcyjne, ortograficzne), edytorskie, a także wszelkie zagadnienia związane z kompozycja, spójnością, stylistyką tekstów. Studenci pracują na zróżnicowanych tekstach. Poznają porządek i etapy prac nad tekstami, różnice między redakcją a korektą, uczą się analizować i oceniać wartości artystyczne i/lub naukowe utworów.

Literatura:

Nowy słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowski (ostatnie wydanie).

Nowy słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji, oprac. E. Polański.

M. Bańko, Mały słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 2003.

A. Markowski, polszczyzna znana i nieznana, Warszawa 1993.

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowsze słownictwo polskie (słownik internetowy), red. M. Bańko, M. Czeszewski, J. Burzyński (http://nowewyrazy.uw.edu.pl/).

B. Pędzich, 365 ćwiczeń ze słownictwa, Warszawa 2007.

A. Hacia, 365 ćwiczeń z gramatyki, Warszawa 2007.

A. Markowski, 365 ćwiczeń z pisowni i wymowy, Warszawa 2008.

Roman Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego.

K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1e_W05

1. Zna i rozumie podstawową terminologię współczesnego edytorstwa praktycznego.

FP1e_W09

1. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu teorii redagowania i opracowywania tekstu współczesnego na poziomie

podstawowym.

2. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu norm i zasad redagowania i opracowywania tekstu współczesnego na

poziomie podstawowym.

FP1e_W18

1. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu współczesnych technologii publikowania i umie je powiązać z zasadami pracy

edytorskiej.

FP1e_U06

1. Potrafi zredagować na poziomie podstawowym współczesny tekst literacki, naukowy, użytkowy i inne rodzaje wypowiedzi.

2. Potrafi zastosować w praktyce wiedzę szczegółową z zakresu norm i zasad redagowania i opracowywania tekstu

współczesnego na poziomie podstawowym.

FP1e_K02

1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role związane z procesem redagowania tekstu, kierując

się wskazówkami opiekuna naukowego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- kolokwia cząstkowe i końcowe sprawdzające opanowanie materiału

- zajęcia praktyczne w grupach

- kartkówki z poprawności językowej i zasad redakcji

- praca własna studenta.

Na ocenę bardzo dobrą:

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu redakcji, podaje przykłady, umie zastosować terminologie i wiedzę w praktyce

- wymienia, opisuje, analizuje i poprawia błędy językowe

- wymienia podstawowe słowniki i książki z zakresu warsztatu redaktora

- bierze aktywny udział w zajęciach, argumentuje, wyraża własne opinie

- pracuje w grupie, kieruje pracami i prezentuje wyniki.

Na ocenę dobra:

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu redakcji i poprawności językowej, podaje przykłady, umie zastosować terminologię i wiedzę w praktyce

- wymienia, opisuje, analizuje i poprawia błędy językowe

- wymienia podstawowe słowniki i inne książki z zakresu redakcji tekstu

- bierze aktywny udział w zajęciach

- pracuje w grupie, prezentuje wyniki.

Na ocenę dostateczną:

- objaśnia podstawowe terminy z zakresu redakcji

- wymienia i poprawia błędy językowe

- potrafi wymienić niektóre z podstawowych słowników i książek z zakresu

redakcji tekstu

- bierze aktywny udział w zajęciach

- pracuje w zespole.

Na ocenę niedostateczną:

- student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)